Inbjudan till teckning av Aktier i ObsteCare AB2019-04-24

Möjlighet att investera i ett bolag som möjliggör en tryggare förlossning för både barn och förälder

Teckningsperiod 23 april – 9 maj

MEMORANDUM
ANMÄLNINGSSEDEL
VIDEOINTERVJU MED VD
TEXTINTERVJU MED VD

ObsteCare (”ObsteCare” eller ”Bolaget”) är ett hälsovårdsbolag som har utvecklat en lösning för värksvaghet vid förlossning. Detta görs genom att Bolaget har utvecklat ett analysverktyg som kan mäta mjölksyrahalten i modervattnet under en förlossning, vilket möjliggör en individualiserad behandling av patienter med värksvaghet under förlossning, som är ett stort problem idag.

Inom förlossningsvården idag så är värksvaghet ett av de största problemen, ungefär 40 % av alla kvinnor som föder sitt första barn drabbas. Värksvaghet leder till långa, svåra och smärtsamma födslar som kan vara komplexa att hantera för sjukvårdspersonal. Värksvaga förlossningar leder ofta till akuta kejsarsnitt, syrebrist och potentiellt långvariga skador för både mamma och barn. Sammantaget finns det flertalet problem associerade med värksvaghet, något som kan undvikas med hjälp av ObsteCares lösning.

Sex anledningar till att investera i ObsteCare

 1. Stor marknad med potential. Förlossningsvården har stor potential, och är eftersatt när det gäller medicinteknisk utveckling. Varje år föds 9 miljoner barn bara i USA och Europa, varav 20 % efter en värksvag förlossning. ObsteCare riktar in sig på detta vårdsegment.
 2. Unik metod som minskar lidande. ObsteCares patenterade metod, AFL®, ger läkare och barnmorskor ett nytt verktyg att ”titta in” i livmoderns arbete vid värksvaga förlossningar, genom att mäta hur mycket mjölksyra som utsöndras. Det ger helt nya möjligheter att övervaka besvärliga förlossningar och sätta in en behandling som anpassas till den unika kvinnans fysiologi. Det sparar lidande och ger tryggare förlossningar för både kvinnan och barnet.
 3. Metoden sparar pengar för vården. Värksvaghet är ett allt mer omtalat globalt problem, som leder till mycket stora kostnader. Kejsarsnitt efter värksvaghet är idag västvärldens vanligaste kirurgiska ingrepp. För varje akut kejsarsnitt som kan undvikas med ObsteCares metodik, uppstår en stor besparing.
 4. Bolaget har växande kundbas. ObsteCare har kunder idag vid förlossningskliniker i Sverige, Norge, Finland, UK, Island och i Baltikum. Dessutom har bolaget slutit distributionsavtal med en partner avseende marknaderna i USA och Kanada. Den nya partnern erbjuder sedan tidigare egna produkter till förlossningsvården och ser AFL®-metoden som ett viktigt komplement till sin befintliga produktportfölj.
 5. Färdig produkt på vetenskaplig grund. ObsteCare har i AFL®-systemet en färdigutvecklad produkt som vilar på gedigen vetenskaplig grund. AFL® är CE-märkt och är godkänd för försäljning som medicintekniskt instrument i hela EU.
 6. Arbete pågår för FDA-godkännande. ObsteCare har inlett arbetet med att erhålla ett godkännande av AFL®-metoden i USA. Ansökan kommer lämnas in senast i juni 2019.

”Mycket i livet handlar om timing. På ObsteCare känner vi att vindarna nu börjar blåsa vår riktning. Förlossningsvården omvärderas när det gäller hur man behandlar värksvaghet och USA-marknaden öppnar sig för oss.” – Johan Itzel, VD för ObsteCare

Flexibel affärsmodell med återkommande intäkter

ObsteCares lösning består av tre delar:

 1. Analysutrustning

Med hjälp av Bolagets egenutvecklade analysutrustning, ObsteCare AFL® Monitoring System, går det att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet och därav kunna samla underlag för en passande behandling av patienten.

 1. Mätprober

Mätningen av mjölksyran sker genom att fostervatten som rinner ut under förlossningen samlas upp i en mätprob som innehåller ett chip, som sedan analysutrustningen läser av. Mätproben är en engångsartikel som kontinuerligt behöver köpas in från ObsteCare.

 1. Utbildning

Kunder till ObsteCare erbjuds ett omfattande utbildningspaket för att implementeringen och användningen av Bolagets erbjudande ska ske så smidigt som möjligt.

ObsteCares affärsmodell går ut på att sälja eller hyra ut analysutrustning till kunder för att sedan erhålla återkommande intäkter via försäljning av mätprober. Över tid kommer majoriteten av försäljningen komma från försäljning av engångsartiklar, vilken har en god bruttomarginal. Försäljning kan ske genom både direktförsäljning och genom uthyrning av analysutrustningen för att kunna underlätta inköpsbeslut. Detta för att utrustningen, vid inhyrning, hamnar under sjukhusets driftsbudget istället för investeringsbudgeten, vilket kan underlätta penetrering av marknaden för lösningen. 

ObsteCare gynnas av strukturella marknadstrender

Människor blir allt mer upplysta och ställer allt högre krav på klinikerna. Detta gör att marknaden för ObsteCares produkt upplever en strukturell marknadstillväxt.  Bolaget har idag kunder i Norden, Baltikum och England, men har även tecknat ett avtal med en distributör i USA, vilket förväntas underlätta en snabb marknadslansering vid godkännande från FDA.

Totalt antal förlossningar per år är ca 130 miljoner globalt. I Europa sker ungefär 4 miljoner förlossningar per år, och uppskattningsvis spenderas ca 26 mdSEK på akuta kejsarsnitt årligen. Akuta kejsarsnitt kostar ca 65 tSEK, att jämföra med en vanlig förlossning som kostar ca 25 tSEK. Det finns med andra ord ett stort intresse hos både sjukvård och samhälle att sänka andelen akuta kejsarsnitt som utförs, något ObsteCare ämnar göra.

Bakgrund och motiv

ObsteCare har nu en intressant tid framför sig med lansering i USA runt hörnet. För att kunna finansiera den fortsatta verksamheten behöver Bolaget ta in nytt kapital, som kommer att användas enligt följande:

 • Att stärka rörelsekapitalet så att bolaget kan fortsätta bearbeta och marknadsföra AFL®-metoden på befintliga marknader. Beräknas till 40 % av emissionslikviden.
 • Framtagande av FDA-ansökan för inlämning innan sommaren 2019, så att ett godkännande förhoppningsvis kan erhållas under hösten 2019. Beräknas till 20 % av emissionslikviden.
 • Att tillsammans med bolagets distributör i USA genomföra en lansering av AFL®– metoden på den nordamerikanska marknaden. Beräknas till 40 % av emissionslikviden.

Erbjudande

Teckningsperiod: 23 april – 9 maj 2019
Teckningskurs: 2,65 SEK
Villkor för företrädesrätt: Aktieägare som vid avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt per ägd aktie. För varje tre (3) teckningsrätter erhålls rätten att teckna en (1) ny aktie.
Emissionsvolym: Vid fulltecknat erbjudande ökar antalet aktier med 4 470 617 aktier, motsvarande ca 11,8 MSEK före emissionskostnader.
Antal aktier innan emission: 13 411 852
Antal aktier efter emission: 17 882 469
Tecknings-och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser från styrelse, ledning och andra befintliga aktieägare upp till sammanlagt 38,8 % av erbjudandet. Teckningsåtagandet görs helt utan ersättning.

VD har ordet

Mycket i livet handlar om timing. På ObsteCare känner vi att vindarna nu börjar blåsa vår riktning. Förlossningsvården omvärderas när det gäller hur man behandlar värksvaghet och USA-marknaden öppnar sig för oss. Den distributionspartner vi tecknat avtal med för USA och Kanada, driver på för en snabb lansering av våra produkter i USA. Timingen är bra, eftersom fokus i USA just nu ligger på att reducera antalet kejsarsnitt och att arbeta för tryggare förlossningar. Vi ser därför möjligheten att tillgodogöra oss en snabbare marknadstillväxt, än man annars kan förvänta sig. Grundat på det, beslöt styrelsen under 2018 att tidigarelägga bearbetningen av den amerikanska marknaden.

Tillsammans med vår distributionspartner i USA pågår nu ett intensivt förberedande arbete för att möjliggöra en så snabb och lyckad lansering av AFL®-metoden som möjligt, efter att vi erhållit FDA-godkännande. Vår partner har redan beställt mätinstrument för utvärdering hos slutkund. Utvärderingen sker parallellt med att FDA-ansökan färdigställs.

Expansionen av europamarknaden fortsätter parallellt med fokus på att öka användningen maximalt av våra produkter hos befintliga kunder. Vi arbetar mycket nära våra kunder för att hela tiden öka kunskapsnivån. Detta sker samtidigt som förlossningsvården och det vetenskapliga samfundet alltmer diskuterar tidigare standardiserad rutinanvändning av oxytocin. Våra kunder studerar hur de på ett säkrare sätt kan ge rätt oxytocinbehandling för varje kvinna, med den unika kunskap om livmoderns interna arbete, som AFL®-metoden ger. Dessa kunder tar genom sin spjutspetskaraktär, rollen som viktiga referenser för oss gentemot nya potentiella kunder. Det är en uttalad marknadsstrategi för ObsteCare att prioritera kliniker med internationellt eller regionalt renommé, för att snabbare etablera oss på vald marknad.

Kapitalet i förestående nyemission ska täcka en lansering av AFL®-metoden i USA tillsammans med distributörspartnern, parallellt med fortsatt bearbetning av Europa.

Målsättningen efter notering på Spotlight Stock Market, (fd AktieTorget) i början av 2018, var att bygga en kompetent sälj- och marknadsorganisation med rätt kunskap och förmåga att etablera en global försäljning. I juni 2018 presenterades att vi knutit Claes Blanche till ObsteCare. Claes har lång erfarenhet av att etablera sälj- och distributionsorganisationer inom Life Sciencebolag och kommer närmast från Boule Diagnostics, där han under sex år haft motsvarande arbetsuppgifter. Ytterligare en rekrytering gjordes i början på 2019. Lollo Hägg, Klinisk Specialist, med lång erfarenhet från förlossningsvården som barnmorska och närmast från försäljning inom healthcare.

Med dessa förstärkningar finns nu rätt kompetens på plats för att accelerera försäljningen ordentligt.

ObsteCare och AFL®-metoden har under det gångna året presenterats vid ett antal internationella medicinska kongresser. Det är ett mycket effektivt sätt att möta potentiella kunder och distributionspartners. AFL®-metoden har också presenterats i det medicinska programmet under kongresserna. Senast i mars fanns vi representerade på den mycket viktiga förlossningskongressen i Turin med närmare 1000 deltagare.

De beräkningar som gjorts visar på stor potential för förbättrad hälsoekonomi med AFL®-metoden. Ett arbete pågår att tydliggöra dessa hälsoekonomiska fakta som stöd i försäljningsprocessen.

Vi hoppas att ni gärna vill vara med på vår fortsatta resa mot bättre förutsättningar i förlossningsrummet för vårdpersonal och att erbjuda en tryggare förlossning för mamma och barn, genom att teckna er i nyemissionen. Vi hoppas också att ni, precis som vi, känner otrolig stolthet och värme inför att bidra och påverka utvecklingen av livets viktigaste skede, nämligen födseln. Ett helt nytt, unikt koncept, baserat på svensk innovativ forskning av kvinnor och för kvinnor – det känns fantastiskt.

Johan Itzel, VD för ObsteCare