Möjlighet att investera i en unik affärsmodell med lönsamhet i sikte – Nexar Group2018-04-16

Inbjudan till teckning av Units i Nexar Group AB

Teckningsperiod 5 april – 26 april 2018

 

Nexar Group AB (”Nexar” eller ”Bolaget) utvecklar koncept, där man kombinerar globala talangtävlingar med artistutveckling – på riktigt. Detta gör koncepten unika och är de första i sitt slag. Först ut är Aim2Fame som producerats två gånger, senast under hösten 2017 i Madrid, Spanien tillsammans med produktionsbolaget Secuoya Group.

Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame, är en talangtävling som är anpassat för online-tittande och riktar sig mot en global och ung publik. Senaste säsongen sändes bland annat via Youtube, Viafree (MTG), Kanal FJORTON, Hitsbook, Viewin och Channel TEN.

Bolaget skall under 2018 fortsätta utveckla nya format, lansera ett flertal artister, producera och spela in en ny säsong av Aim2Fame samt vidareutveckla verksamheten i Spanien och sätta upp en ny verksamhet i England. Verksamheten i England etableras tillsammans med erkänt duktiga personer inom musikbranschen, bland annat Jono Hart som artistmanager och Creative Director. Tanken är att merparten av bolagets framtida artister skall lanseras genom denna verksamhet. Även konceptutveckling av nya format sker tillsammans med partners i England. För att kunna genomföra dessa planer kommer förestående företrädesemission att genomföras under våren 2018.

Bolaget bytte 2017 strategi i syfte att göra affärsidén mer skalbar och därigenom snabbare kunna nå lönsamhet. Framgångsfaktorer för att lyckas är att skapa höga tittarvolymer och att ingå strategiska samarbeten. Strategiskiftet innebär att Bolaget istället för att hantera produktion och distribution själva, framöver ska samarbeta med välrenommerade företag och personer i branschen, vilket väntas ge en mer kostnadseffektiv, flexibel och skalbar verksamhet. Strategiarbetet som inleddes under senare delen av 2017 har resulterat i en halvering av den fasta kostnadsmassan, vilket påverkar Bolagets möjlighet att uppnå lönsamhet, där målsättningen är att visa positivt kassaflöde fr.o.m. andra halvåret 2018.

”Under den senare delen av 2017 skar vi ner ca 50 procent av bolagets fasta kostnader och har lagt stort fokus på att flytta kostnader i form av produktions- och artistkostnader till strategiska partners. Detta skapar en lägre fast kostnadsmassa och möjliggör samtidigt en bättre skalbarhet. Med den nu lägre fasta kostnadsmassan tillsammans med kommande samarbeten kommer vi i och med att emissionslikviden tillförs att ha ett bolag som växer på ett sunt sätt med lönsamhet i sikte.”  – Mats Johansson, VD på Nexar Group

3 anledningar att investera enligt Nexar:

 1. Bolaget har ett unikt affärskoncept där man kombinerar talangtävlingar med artistutveckling

 2. Bolaget jobbar med flertalet viktiga strategiska partners för att utveckla verksamheten och för att öka möjligheten till stora tittarvolymer

 3. Verkar inom en mångmiljardindustri och med Bolagets nya strategi och samarbeten har möjligheterna till lönsamhet ökat

Nexar genomför nu en till 80 % garanterad företrädesemission genom emission av Units. Emissionen kommer tillföra Bolaget 10,1 MSEK (exkl. emissionskostnader) vid full teckning. Kapitaltillskottet kommer användas till att skapa bättre förutsättningar för genomförande av planerade produktioner samt kommande sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Bland annat ska Bolaget under 2018 fortsätta utvecklingen av formatet Aim2Fame, lansera ett flertal artister, producera och spela in en ny säsong av Aim2Fame samt vidareutveckla verksamheten i Spanien och sätta upp en ny verksamhet i England.

Erbjudande

Teckningsperiod: 5 april – 26 april 2018
Teckningskurs: 0,40 SEK per Unit
Struktur för emissionen:
1. Företräde: För varje (1) per avstämningsdagen den 3 april 2017 innehavd aktie, erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att under perioden 5 april till och med den 26 april 2018 teckna sju (7) Units, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2, för 0,40 SEK per styck.
2. Teckningsoption: Två (2) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) medför rätt att under tiden från och med den 15 november 2018 t.o.m den 15 december 2018 teckna en (1) stamaktie till priset 0,48 kr per aktie.
Antal aktier innan emission: 7 256 128 stycken
Emissionsvolym vid full teckning: 25 396 448 stycken units
Tecknings- och garantiåtagande: Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits, totalt motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet om cirka 10,1 MSEK.

Affärsmodell som täcker stora delar av värdekedjan med flertalet intäktsben

Nexars målgrupp är den unga generationen, tonåringar och unga vuxna som konsumerar merparten av sitt medieintresse via digitala plattformar och enheter, och som traditionella medier har svårt för att fånga upp. Strömmande plattformar som Youtube, Netflix samt traditionella mediebolags digitala plattformar som ex Viafree är de nya vinnarna. Strömmande video har tagit över hos den yngre målgruppen och inget tyder på att detta skall avstanna.

Musikmarknaden i siffror:

 • Den globala musikindustrin omsätter över 16 miljarder USD
 • Den globala musikindustrin, liksom den svenska, ökar på årsbasis
 • 85% av intäkterna från inspelad musik i Sverige kommer från strömmad musik
 • 45% av intäkterna från inspelad musik globalt kommer från strömmad musik
 • 50% av de totala artistintäkterna utgörs av konsertintäkter

Det finns idag ingen känd konkurrent som har samma koncept som Aim2Fame. De stora skillnaderna är främst att Aim2Fame inte bara är en TV-show, utan att man dessutom utvecklar artister. Vidare är konceptet globalt, medans de konkurrerande stora format som sålts över hela världen är nationella, samt att Aim2Fame i första hand är anpassade för digitalt tittande.

Affärssegment och intäktsströmmar:

 • Produktion – Sponsorer, produktplacering, licensering av format, reklamintäkter.
 • Distribution – Distribution till digitala och analoga plattformar samt reklamintäkter från linjära/digitala Tv-kanaler och egna plattformar.
 • Artistutveckling – Musikförsäljning, sponsorintäkter, konserter och licensintäkter via förlagsverksamhet.
 • Försäljning – Sponsorintäkter för Aim2Fame, försäljning av produktionsrättigheter och licensering av artister.

 

VD har ordet

Ett stort fokus ligger nu på att öka spridningen och tittandet på Aim2Fame under kommande säsong. Vi för idag samtal med aktörer i England och i Sverige om att öka spridningen av Aim2Fame genom en stark närvaro i sociala medier samt genom ett antal utvalda influensers. Förhandlingar förs även med flera TV-stationer om att sända kommande säsong av Aim2Fame. 

Bolaget ser nu också över möjligheten att etablera en verksamhet i England och knyta duktiga partners till oss från produktions- och musikbranschen. Detta för att skapa större möjligheter för våra talanger från Aim2Fame men också för andra artister som har visat intresse av att samarbeta med Nexar Group. Under den senare delen av 2017 skar vi ner ca 50 procent av bolagets fasta kostnader och har lagt stort fokus på att flytta kostnader i form av produktions- och artistkostnader till strategiska partners. Detta skapar en lägre fast kostnadsmassa och möjliggör samtidigt en bättre skalbarhet. 

Lanseringsplanerna för våra två talanger Dila och Rolf från Aim2Fame 2017 är i full gång genom vår artistmanager Jono Hart och ett tiotal nya låtar är klara för dessa två. Tänkt lanseringsstart är under andra kvartalet 2018. Sara Serena, vinnare från Aim2Fame 2015, kommer att fokusera på den spanska och latinamerikanska marknaden genom bl.a. samarbeten med etablerade artister. Tre konserter är inplanerade för Sara under maj månad i Spanien, där hon ska uppträda tillsammans med en annan spansk artist. 

Som framgår i Memorandumet behöver Bolaget nu tillföras medel för att skapa bättre förutsättningar för genomförandet av planerade produktioner samt kommande sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Den höga kvalitén i produktionen av Aim2Fame samt våra mycket duktiga talanger, gör att jag själv, liksom alla andra i och närstående Bolaget, med stor tillförsikt ser fram emot kommande säsonger och nya strategiska samarbetspartners på global basis. 

Med den nu lägre fasta kostnadsmassan tillsammans med kommande samarbeten kommer vi i och med att emissionslikviden tillförs att ha ett bolag som växer på ett sunt sätt med lönsamhet i sikte. 

– Mats Johansson, VD på Nexar Group AB

 

Teaser
Memorandum
Teckna online
Anmälningssedel
Hemsida