Analytikerkommentar på Chordate Medicals kvartalsrapport för Q3 20172017-10-31

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerade idag delårsrapport för kvartal tre 2017. I rapporten framgår att långtgående diskussioner pågår med flera alternativa licenstagare i Kina.

I samband med publiceringen av årets tredje kvartalsrapport anser vi att Chordate kommunicerade flera intresseväckande delar om verksamheten:

  • Beräkningsgrund för antal presumtiva patienter
  • Intressant B2C-modell
  • Långtgående diskussioner med aktörer i Kina
  • Kapitalanskaffning i kombination med möjlig kostnadseffektivisering
  • Erhållen delfinansiering från VINNOVA gällande migränstudie
  • Planläggning för omfattande NAR-studie i slutskedet

Beräkningsgrund för antal presumtiva patienter

Forskaren Peter Hellings, tillsammans med en stor grupp av världsledande forskare, har publicerat Non-allergic rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Det framgår att av världens 200 miljoner personer som har icke allergisk rinit (NAR), har 50 % s.k. Idiopatisk rinit, dvs. ”nästäppa utan annan förklaring”.

Dessa 100 miljoner personer utgör Chordates primära målgrupp. På Bolagets första marknader Norden, UK, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien bedöms antalet presumtiva patienter uppgå till omkring 1,7 miljoner.

Nystartad B2C-modell i utvärderingsfas 

En B2C-modell pågår och utvärderas på Chordates egna klinik i Kista. Genom att använda sig av kostnadseffektiva marknadsföringsplattformar, som annonsering via sökmotorer och Facebook, kan Bolaget nå ut direkt till patienten.

Givet att konceptet är lyckat i Kista är det inte osannolikt att B2C-försäljningen kan utökas till andra regioner i Sverige. Chordate skulle teoretiskt kunna hyra en lokal på given ort och hyra in vårdpersonal som utför behandlingarna direkt där patientefterfrågan finns. Inhyrd personal resulterar i låg operativ risk och enda risken Chordate i princip tar är en kortare bindningstid på hyresavtalet, vilket är en försumbar risk. Med tanke på enkelheten i denna potentiella B2C-modell skulle Chordate snabbt kunna starta upp flera egna kliniker på orter runtom i Sverige. I dagsläget har dock Chordate inte kommunicerat en sådan plan, och likt vad som nämns i kvartalsrapporten är det fortfarande för tidigt att analysera utfallet.

Långtgående diskussioner i Kina är närmast intressant att följa

Flera patent har registrerats i Kina och för närvarande bedrivs långtgående diskussioner med flera alternativa licenstagare. Dessa skulle kunna ha en väsentlig påverkan på Chordates fortsatta utveckling. Även om inga konkreta avtal ingåtts, och att det är svårt att bedöma när det potentiellt kan komma att ske, är det definitivt något en investerare ska bevaka utvecklingen av den närmsta tiden. Med Kinas allt försämrade luftkvalitet har landet visat ökat intresse av företag som tillhandahåller produkter med kapacitet att förbättra livskvalitén hos individer.

Kapitalbehov och möjlig kostnadseffektivisering av verksamheten

Chordate är ännu inte lönsamma och för årets nio första månader uppgår EBITDA-resultatet till -11,0 MSEK, där tredje kvartalets EBITDA-resultat var -3,7 MSEK. Vid utgången av september 2017 redovisar Chordate en kassa om 0,5 MSEK. Chordate kommunicerade idag att de är i behov av att inhämta ytterligare kapital. Samtidigt undersöks förutsättningarna för att optimera kostnadsstrukturen i Bolaget.

Pågående kliniska studier

Chordate har erhållit delfinansiering från VINNOVA gällande migränstudie på fyra kliniker i Tyskland. Första patienten beräknas gå in i studien straxt efter årsskiftet. Samtidigt befinner sig planläggningen av den omfattande NAR-studien i sitt slutskede. Studien ska genomföras i fem länder på totalt 12 – 14 kliniker. Att kunna påvisa vetenskaplig evidens är av stort vikt, varför denna studie är viktig för att Chordate ytterligare ska kunna befästa produkten och metodens potential.

Förtydligande

I samband med dagens delårsrapport skrev nyhetsbyrån Finwire att:
”Efter perioden har bolaget erhållit en andra delutbetalning om 2 miljoner kronor från Vinnova för att genomföra en klinisk studie på patienter med migrän.”

Efter att vi haft samtal med Bolaget vill vi passa på att förtydliga för marknaden att det är en del av 2 miljoner kronor som erhållits, och inte hela summan.

Läs bolagets rapport här