Kommentar på Learning to Sleeps Q1-rapport


Learning to Sleep publicerade igår den 12 maj 2022 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 950 tSEK – en ökning om 102 % jämfört mot Q1-21
  • Antalet patientinteraktioner steg till 2 350 (1 025) – en ökning om 129 %
  • Rörelseförlusten ökade till -4 686 tSEK – jämfört mot -2 152 tSEK under Q1-21

Ökad försäljning trots motvind på marknaden

Under Q1-22 levererade Learning to Sleep en nettoomsättning om 950 tSEK (470), motsvarande en ökning om 102 %, detta trots att det senaste kvartalet har präglats av geopolitiska spänningar i omvärlden vilket, enligt bolaget, har resulterat i stora utmaningar i kundanskaffningsprocessen. Dessutom höjdes patientavgiften i Region Stockholm från den första april till 250 SEK från tidigare 100 SEK, vilket har fått en tillfällig negativ påverkan på inflödet i verksamheten, främst i mars och april. Värt att notera dock är att liknande situation uppstod i samband med pandemistarten, där bolaget åter upplevde stigande inflöden efter en mindre nedgång, varför Analyst Group inte drar några större växlar kring den tillfälliga minskningen.

Trots kraftig oro i omvärlden, förändringar i ersättningsmodellen (höjd patientavgift) samt en stökig aktiemarknad så lyckades Learning to Sleep både stänga emissionen och fördubbla omsättningen relativt 2021.”, skriver Micael Gustafsson i sitt VD-ord.

Ökad rörelseförlust tyngt av emissionskostnader

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -5 342 tSEK under Q1-22, motsvarande en ökning om ~82 % jämfört med Q1-21, vilket rent procentuellt är en kraftig ökning, samtidigt är det i linje med vår förväntansbild med tanke på att bolaget befinner sig i en helt annan uppskalningsfas nu jämfört med Q1-21, vilket således innebär högre kostnader.  Under det första kvartalet år 2022 har Learning to Sleep skalat upp personalstyrkan inom främst sälj- och marknad, samt har rörelsekostnaderna belastats av emissionskostnader i samband med börsnoteringen, vilka är av engångskaraktär. Sammantaget har bolaget utvecklats enligt våra förväntningar på kostnadssidan, där vi förväntar oss att investeringarna i personal- och marknad kommer att bära frukt under kommande kvartal.

”Under Q1-22 uppgick Learning to Sleeps kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, till ca -224 tSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under april och maj, och att bolagets kassa per den sista mars uppgick till 881 tSEK, samt med hänsyn till tillkommande emissionslikvid i samband med bolagets riktade emission i maj om ca 2,6 MSEK, skulle kassan uppgå till ca 3,3 MSEK vid utgången av maj, allt annat lika. Vidare, givet en då fortsatt kapitalförbrukning om -224 tSEK/månad, skulle kassan vara förbrukad vid utgången av Q2-23, allt annat lika. Däremot förväntar vi oss en högre kapitalförbrukning framgent, i takt med att bolaget skalar upp verksamheten, varför Learning to Sleep skulle vara i behov av extern kapitalanskaffning tidigare än Q2-23. Värt att notera dock är att det finns teckningsoptioner av serie T01, T02 och T03 utestående, vilka kan komma att tillföra bolaget ytterligare likvida medel under juni, september och december. Dessutom utgavs ytterligare teckningsoptioner i samband med den riktade emissionen i maj, där innehavaren har rätt till att teckna en aktie i Learning to Sleep, för en teckningskurs om 2,50 SEK, vilket skulle kunna inbringa ytterligare kapital”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Flera strategiska satsningar

Under vecka 16 kommunicerade Learning to Sleep att bolaget lanserat en ny version av sömnprogram anpassat för elitidrottare, där fotbollsklubben Sirius i Uppsala är först att erbjuda detta till sina spelare. Forskning visar att idrottare som har bra sömn kan öka sin prestation ca 30 %, samt minska risken för skador med upp till 70 %. Analyst Group anser att det är strategiskt riktigt att rikta bolagets erbjudande mot den specifika målgruppen, en marknad som förväntas vara i behov av bolagets erbjudande. Konceptet involverar kunskapshöjande aktiviteter via seminarier och digital information, kartläggning av idrottarens sömnmönster samt individuell coachning.

Under vecka 19 meddelade Learning to Sleep att bolaget har genomfört ett förvärv av Symbio Me AB, ett digitalt tarmfloraanalysbolag riktat direkt till konsument (B2C). Genom förvärvet anser Analyst Group att bolaget stärker sin position på den digitala hälsomarknaden, vilket bäddar för en ökad organisk tillväxt, samtidigt som Symbio Me förväntas få exponering mot en ökad kundbas då Learning to Sleeps kunder som upplever magproblem på ett effektivt kan länkas till Symbio Me:s erbjudande och skapa cross-selling. Learning to Sleep kommunicerade ej finansiella siffror avseende Symbio Me i bolagets Q1-rapport, något som vi kommer att följa upp på framgent.

Sammanfattning – flertalet triggers

Att år 2022 skulle inledas med en stark försäljningstillväxt, dock från låga nivåer, samt med en ökad rörelseförlust, till följd av bl.a. engångskostnader i samband med börsnoteringen och ökade personalkostnader, var helt i linje med vår förväntansbild. Analyst Group ser flertalet triggers i närtid, vilket innefattar bland annat konsolideringen av Symbio Me, samarbetsavtalet med Sleep Cycle, och bolagets pågående arbete med en internationell expansion samt SaaS-lösning (B2B2C). Viktigt att ha i åtanke är att även om Learning to Sleep utvecklas fundamentalt enligt vår förväntan, präglas aktiemarknaden fortsatt av osäkerhet till följd av bland annat geopolitiska spänningar, ökad inflation och förväntade räntehöjningar, vilket har skapat ett kyligt klimat för tillväxt- och utvecklingsbolag som inte ännu är lönsamma. Vi anser att detta även drabbat Learning to Sleep negativt. Att aktien är ned ca 60 % sedan noteringen i februari, kan enligt vår åsikt, bero på att investerare väljer mindre riskfyllda placeringar, t.ex. bolag som har en längre historik av positiva kassaflöden. Detta får således en effekt på vilka multiplar olönsamma tillväxtbolag värderas till, och således även Learning to Sleep.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Learning to Sleep.