IR-Analyser

Idag finns det ca 400 marknadsnoterade bolag i Sverige som har ett marknadsvärde under en miljard svenska kronor. Dessa bolag har ofta en otillfredsställande likviditet i sina aktier till följd av bristande observation och uppmärksamhet. Analyst Group ger ut kontinuerliga analyser och uppdateringar för att motverka detta och för att bidra till en ökad medvetenhet och potential som finns hos små- och medelstora företag.

I våra uppdragsanalyser undersöker vi bolagen noggrant och fäster stor vikt vid de faktorer som vi anser vara de mest relevanta och intressanta för investerare. Det är viktigt att vi når ut till dem på ett tilltalade vis med den information som de är ute efter för att ge en så rättvisande bild som möjligt. Målet är att hela tiden optimera räckvidden, varför vi arbetar mycket utifrån sociala medier och liknande plattformar som är lättillgängliga i läsarens vardag. Givetvis har vi även ett traditionellt sätt arbetssätt, men det som står i centrum och har högsta prioritet är att ständigt ligga i framkant vad gäller moderna metoder och tillvägagångssätt.

Vi på Analyst Group strävar ständigt efter att vara flexibla och se varje kund som det unika bolag det är, vilket medför att varje lösning är skräddarsytt utifrån kundens behov. Vidare vill vi att det alltid ska finnas utrymme för tankar och förslag utanför de traditionella ramverken.

Med ovanstående som motivering blir vårt motto att vi skriver analyser så som vi själva hade velat läsa dem.