TC Connect VD-intervju2017-11-01

Inför rapporten av kvartal 3 2017 intervjuade vi TC Connects VD Ole Oftedal

För de som inte tidigare har hört talas om TC Connect, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Vi är en teknikkoncern som via ett flertal dotterbolag arbetar med att leverera säker radiokommunikation och andra säkerhetssystem såsom passersystem, övervakning och larm. TC Connect har genomfört över 150 avancerade och tekniskt komplexa projekt med kunder som H&M, ABB, Siemens, Säkerhetstjänsten, Räddningstjänster, GoPro, Johnson & Johnson, Citibank, Statoil m.fl. Idag består koncernen av tre dotterbolag: TC Connect Sweden AB, TC Connect A/S (Norge) och Access World Technic AB.

Vår organisation karaktäriseras av en tydlig decentralisering av operativa beslut, med goda möjligheter för tillväxt och effektiv integrering av nya förvärv av nischade teknikföretag inom säkerhetsbranschen. Den långsiktiga ambitionen för koncernen är att finna fler lönsamma tillväxtföretag att förvärva, vilka samtidigt möter koncernens finansiella mål om 10 % tillväxt och en EBITA-marginal om 10% över en konjunkturcykel.

Kan du utveckla mer om hur TC Connects affärsmodell ser ut?

Våra dotterbolag är helhetsleverantör till kunder som verkar inom krävande miljöer och är i behov av specifika säkerhetslösningar. Genom att kombinera produkter från världsledande leverantörer med egenutvecklade produkter och system, kan vi tillgodose varje kunds specifika behov. Vi tar ansvar för hela processen, från inköp och design till implementering, driftsättning och service. Kunden erhåller således ett mervärde genom våra tjänster och slipper vända sig till flera olika leverantörer för att på egen hand samverka arbetsprocesserna. Vi säkerställer både funktion och kvalitet.

Vi förstår det som att ni avser göra flera företagsförvärv i framtiden. Kan du berätta lite mer om vilken typ av företag ni vill förvärva?

Vi söker mindre nischade teknikföretag inom säkerhetsbranschen med en etablerad marknadsposition. Företagen ska visa god tillväxt och lönsamhet, med långa kundrelationer och entreprenörer som vill fortsätta att utveckla sina företag. Som en modern teknikkoncern med en paraplyliknande organisation kan vi agera stödfunktion, exempelvis genom att finansiera bolagens utveckling och tillväxt, även internationellt.

Ni förvärvade nyligen företaget Access World Technic AB. Kan du berätta mer om det förvärvet?

AW Technic AB tog oss in i nya produktområden som passersystem och övervakning, och har med sin unika kundbas stora möjligheter till en internationell expansion. Företaget har världsledande leverantörer som Honeywell, Tyco Software House, Techsphere, HID Global, Axis och American Dynamics.  I TC Connects ägo har företaget expanderat mer är 100% med många nya globala företag som kunder.

År 2016 omsatte AW Technic 9 miljoner kronor och gjorde ett EBITDA-resultat på 1,8 MSEK, motsvarande en marginal om 20 %. För 2017 förväntas omsättningen uppgå till 20 miljoner kronor under fortsatt god lönsamhet. Företaget växer således snabbt och vi är mycket glada över att inkludera dem som ett dotterbolag i koncernen, där vi tycker att nuvarande VD Per Lindstrand har gjort ett minst sagt bra jobb.

Vad kommer vara TC Connects främsta fokusområde under resterande del av 2017, samt under 2018?

I vårt norska bolag TC Connect A/S kommer vi fokusera på lönsamhetsförbättring, bl.a. genom ett tydligt kostnadsrationaliseringsprogram. Vi kommer också fortsätta fokusera på att stödja våra dotterbolag i deras utveckling och tillväxt. Vi letar dessutom efter nya förvärv inom den tekniska delen av säkerhetssektorn för att kunna växa och utveckla produktprogrammet ytterligare, och vi har redan nu identifierat ett antal potentiella förvärvsobjekt som vi finner intressanta.

Om 5 år, vart ser du att TC Connect är då?

Då är vi ett omfattande konglomerat som består av starka och fristående säkerhetsbolag som alla utvecklas och drar nytta av att tillhöra en ledande säkerhetskoncern med bas i Sverige – TC Connect.

Vilka är de största utmaningarna ni dels möter idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

Vi vill fortsätta växa, dels organiskt dels genom förvärv, och samtidigt uppvisa god lönsamhet. Det innebär ständig operativ utmaning och det är viktigt att vi kan styra utvecklingen på ett effektivt vis. Det är också av stor vikt att de bolag vi potentiellt förvärvar är rätt typ av bolag för oss gällande kultur, entreprenörerna i företagen samt deras talanger. I slutändan handlar det om att vi tror på personerna i bolagen vi förvärvar. Jag investerar mycket av min tid i att dels hitta dessa personer, och dels för att fortsätta utveckla dem.

Kan du nämna tre anledningar till varför TC Connect är en bra investering idag?

  1. Vi är en koncern som består av spännande företag med lång historik av att leverera lösningar åt stora globala aktörer. I Norge är vi marknadsledande inom radiokommunikation och i Sverige har vi en väl etablerad position med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.
  2. Vi ska fortsätta växa både organiskt och genom förvärv, med en god lönsamhetsnivå i koncernen. De företag vi avser förvärva är teknikbolag verksamma inom säkerhetslösningar, en marknad som förväntas fortsätta växa i hög takt. Ett exempel är AW Technic, som för 2017 helår förväntas växa med över 100 % under fortsatt god lönsamhet.
  3. Jag är själv investerare i TC Connect och tror mycket på bolagets möjligheter. Vi har en stark teknisk bas i alla våra företag med hög nivå på både tekniska lösningar och garanterade leveranser. När vi effektiviserat den norska verksamheten förväntas marginalerna förbättras och vi rör oss närmare våra finansiella mål.

 

Läs mer om TC Connect