Follicum VD-intervju2017-10-13

I och med Follicums emission så har vi samtalat med VD Jan Alenfall.

 

För de som inte tidigare har hört talas om Follicum, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Follicum är ett litet biotechbolag placerat på Ideon i Lund. Vår forskning utgår från kroppens egna proteiner och genom att korta ner och modifiera dessa stora proteiner, tar vi fram substanser som förutom att de har den önskade effekten också är säkra att behandla med, d v s är utan biverkningar. Det projekt vi har kommit längst med är FOL-005. Med denna intressanta substans har vi sett tydliga effekter på reglering av hårväxt i både tidiga prekliniska försök och nu senast i en klinisk Fas I/IIa-studie där resultaten visade att substansen effektivt stimulerar hårväxt. Med den kunskap vi nu har avseende effekterna av FOL-005 ligger det också nära till hands att utveckla produkter för att reglera hårväxten åt andra hållet, d v s att ta bort oönskat hår, dels vid sjukliga tillstånd som hirsutism, men också av kosmetiska orsaker. Utöver hårprojekten som är vårt absolut största fokus i dagsläget, har vi i vår pipeline också ett tidigt och mycket spännande projekt inom diabetesområdet.

Ni har nyligen presenterat resultatet från den kliniska fas II/a-studien på läkemedelskandidaten FOL-005, som visar på en statistiskt säkerställd stimulering av hårtillväxt om 8 % med god tolerans, kan du kortfattat beskriva betydelsen av resultatet?

Resultaten är oerhört glädjande och mycket viktiga för bolaget som helhet och för FOL-005-projektet speciellt. Studien var designad för att i första hand studera säkerheten av substansen, vilken alltså var mycket god, men också för att mäta effekten på hårtillväxt. Trots att det var relativt få försökspersoner som deltog i studien såg vi alltså en statistiskt signifikant ökning av hårtätheten utan att ha optimerat doseringen överhuvudtaget. Förutom goda resultat vad avser säkerhet och effekt kunde vi notera att 80 % svarade på behandlingen (fick ökad hårväxt) vilket är markant fler än med läkemedel som finns på marknaden.  Med dessa goda resultat avseende både säkerhet och effekt driver vi nu FOL-005 vidare i den kliniska utvecklingen av ett läkemedel för behandling av håravfall hos både män och kvinnor.

Kliniska fas II/a-studien genomfördes i samarbete med universitetssjukhuset Charité i Berlin, ett av världens topcenter för kliniska studier på hår och hud. Kan du beskriva vikten av ett sådant samarbete?

Det är oerhört viktigt att ha en så välrenommerad och kvalificerad partner i det kliniska utvecklingsarbetet med FOL-005. Charité är som du nämner ett av världen topcenter inom forskningsområdet hud och hår. Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC) är en del av Charité och där bedrivs experimentell forskning med specialistkompetens inom just hårforskning. CRC har gedigen erfarenhet av kliniska studier inom olika hårindikationer och är specialiserade på̊ kliniska fas I och II-studier och det är alltså där vi genomfört vår Fas I/II-studie. Även inom andra delar av FOL-005-projektet har vi pågående samarbete med forskargrupper på Charité.

Hur planerar ni att gå vidare med FOL-005? Inom vilken tidshorisont överväger ni en potentiell licensiering? Hur viktig är din tidigare erfarenhet av läkemedellicensiering under Follicums potentiellt kommande licensieringsprocess?

Nästa steg med FOL-005 är att starta en uppföljande klinisk studie. I den nyligen slutförda studien injicerades substansen på låren hos friska frivilliga. I kommande Fas II-studie kommer substansen istället testas på skalpen hos män med pågående håravfall. Den studien kommer att startas i början av 2018. Därefter är vår avsikt att på motsvarande sätt testa effekten av FOL-005 i en optimal användarvänlig formulering t ex som en kräm, salva eller eventuellt som en torr produkt. Utveckling av denna nya beredningsform pågår just nu och vi har ett antal lovande spår. När i tiden det blir aktuell med utlicensiering eller partneravtal för FOL-005 beror på vilken den aktuella partnern blir. Många företag vill se positiva Fas II-resultat inför ett avtal och även en användarvänlig formulering är viktigt och värdehöjande. Rimligt är att anta att en partner kan knytas till projektet när Fas II-data finns framme.

Vad kommer vara Follicums främsta fokusområde under resterande del av 2017?

Vårt främsta fokus under resten av året är att förbereda för den nya kliniska Fas II-studien med FOL-005 som ska påbörjas i början av 2018. I denna studie kommer effekten av olika doser av FOL-005 att testas på skalpen på män med håravfall. Det blir en studie för att bekräfta och vidare utreda de lovande resultaten från den nyligen avslutade Fas I/IIa-studien där säkerheten och effekten av injektioner med FOL-005 testades på låren på friska frivilliga.


Follicum har påbörjat ett forskningsprojekt inom diabetes på egna patenterade peptider och erhållit anslag från Novo Nordisk Foundation. Kan du kortfattat berätta om nytillskottet till Follicums forskningsportfölj?

Under arbetet med att studera mekanismen av FOL-005, tillverkades ett antal nya peptider. En av dessa, FOL-014, har i flera prekliniska modeller visat tydlig effekt på reglering bl. a av insulinfrisättning vilket gör att den är mycket intressant i för diabetes. Tack vare de mycket lovande prekliniska resultaten är Follicum också sedan några månader tillbaka en av flera parter i ett omfattande Diabetessamarbete som leds från Lunds Universitet. Målet med detta stora projekt är individanpassad medicin i diabetes. Utöver Follicum deltar bl a Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation och Pfizer i samarbetet och finansieringen av projektet sker med ett anslag från SSF. Dessutom har den forskargrupp på Lunds Universitet som Follicum samarbetar med inom diabetesforskningen fått ett anslag på 400 000 DKK från Novo Nordisk Foundation för att göra fördjupande prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider. Vidareutvecklingen av vårt diabetesprojekt finansieras alltså i huvudsak med externa medel och tillsammans med mycket kunniga aktörer inom området.

Om 5 år, var ser du att Follicum är då?

Om fem år ser jag framför mig att Follicum är ett forskningsintensivt biotechbolag, som tack vare goda resultat med dagens produktkandidater har tecknat licensavtal med större aktörer som skall sköta dels godkännande och marknadsföring av ett FOL-005-preparat och dels den senare kliniska utvecklingen av FOL-014. Follicum har vidare tagit fram nya projekt och har en bredare pipeline. Våra projekt är baserade på peptider med mänskligt ursprung, kanske framförallt inom dermatologiska indikationer men även andra områden kan bli aktuella.

Ni genomför i dagsläget en nyemission. Kan du berätta mer om vad pengarna kommer att användas till?

Kapitalet ska användas till framförallt tre aktiviteter. Den första är att genomföra den nya Fas II-studien där effekten av FOL-005 studeras på̊ skalp och den andra aktiviteten är att driva utvecklingen av en ny topikal beredningsform vidare mot en slutlig produkt. Vi har idag tagit fram tre lovande typer av formuleringar och dessa måste testas vidare för att undersöka bl a hållbarheten hos substans och produkt. Den tredje aktiviteten är att fördjupa kunskapen om effekten av FOL-014 i vårt nya utvecklingsområde diabetes. Detta projekt fortskrider just nu med en mycket begränsad budget tack vare vårt samarbete med Lunds universitet, finansieringen via Novo Nordisk Foundation och i det SSF-finansierade samarbetet.

Vilka är de största utmaningarna ni dels möter idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

Den största utmaningen idag är att driva forskningen och utvecklingen vidare med de relativt begränsade finansiella och organisatoriska resurser vi har. För att skaffa ny finansiering behöver vi leverera positiva resultat kontinuerligt och med ett projekt i klinisk utveckling tar det tid.

Follicum har också en mycket liten organisation, vilket gör att vi behöver prioritera omsorgsfullt bland de aktiviteter vi lägger tid och pengar på. Vi behöver också bli mer synliga gentemot partners och investerare utanför Sverige för att vara ett alternativ som de allvarligt bör överväga.

Kan du nämna tre anledningar till varför Follicum är en bra investering idag?

Det finns idag ett skriande behov av nya säkra och effektiva produkter mot håravfall. FOL-005 har i en klinisk studie redan visat mycket lovande resultat inom området, vilket gör att potentialen är mycket stor. Projektet har sedan det startades drivits tids- och kostnadseffektivt och Follicum har sedan listningen på Aktietorget i november 2014 levererat det vi har planerat, i tid och inom budget. Detta tillsammans med den oerhörda potentialen på marknaden, innebär att vi kan skapa stora värden om vi lyckas med det här projektet.

Vår diabetessatsning är ett mycket intressant projekt med lovande resultat. Trots att diabetesprojektet fortfarande befinner sig på ett tidigt stadium har resultaten för FOL-014 redan uppmärksammats av erkända aktörer inom området och genererat dels finansiella anslag och också mycket kvalificerade samarbetspartners.

Slutligen är det sällan ett så pass lågt värderat bolag har så omfattande möjligheter som vi har, med två projekt varav det ena befinner sig i klinisk fas. Vi har svårt att förstå hur marknaden värderar ett bolag som Follicum till den här nivån, givet dessa möjligheter och de resultat vi har visat. Därför tycker vi att både befintliga och nya aktieägare borde vara intresserade av att teckna aktier i den kommande emissionen.

Mer information om erbjudandet här:
Follicums hemsida
Investeringsmemorandum
Anmälningssedel
Aktieanalys på Follicum

 

Intervjun är gjord i samarbete med Follicum och vi på Analyst Group har mottagit ersättning.