Christian Berner Tech Trade2018-12-14

Intervju med Bo Söderqvist VD på Christian Berner Tech Trade

För de som inte tidigare har hört talas om Christian Berner Tech Trade AB (”CBTT”), kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

I korthet kan man säga att vi är ett tekniskt handelsbolag. Vårt huvudfokus är Norden och viktiga kundsegment för oss är processindustrin och vatten samt VA på den kommunala sidan. Vi har länge varit ett familjeägt företag men 2014 noterades vi på Nasdaq First North där vi i samband med listningen tog in 40 miljoner kronor i syfte att driva på tillväxten ytterligare. Numera är vi listade på Nasdaq Small Cap.

Kan du berätta lite mer om er affärs- och intäktsmodell?

Man kan säga att vi är indelade i två större affärsområden: materialteknik och process & miljö. Även om dessa skiljer sig åt kompletterar områdena varandra. Inom materialteknik handlar det mycket om inköp, lagerhållning, bearbetning och just in time-leverans. Här tar vi affärer mer löpande och kassaflödena är jämnare. Inom process- och miljö är affärerna mer av investeringskaraktär. Inom hela koncernen har vi omkring 100 säljare där de flesta har en bakgrund som ingenjör inom maskin, bygg- och kemi. Vi har därmed en stor förståelse för våra kunders processer. Vi har cirka 150 leverantörer och 4 000 köpande kunder i Norden. Den enskilt största kunden står för en ganska låg andel av våra totala intäkter, vilket således leder till mer säkra intäktsflöden.

Under tredje kvartalet visade ni upp en bra tillväxt (+38 %) och lönsamhet (EBITA-marginal 9,8 %). Vilka bakomliggande faktorer har primärt varit drivande till utvecklingen?

Totalt sett var det ett väldigt starkt kvartal där framförallt två faktorer varit bidragande. I Norge har vi vänt från röda till svarta siffror och det förvärv vi genomförde i början av året kom in i böckerna den 1 mars 2018. Dessa faktorer och händelser har således fått en bra effekt på koncernens nyckeltal.

Vi förstår att ni, med start i Sverige, genomför en ny säljträning i syfte att öka lönsam säljtillväxt genom värdebaserad försäljning. Kan du berätta lite mer om vad detta innebär?

Under de senaste åren har vi kontinuerligt haft säljutbildningar men just nu är det, beskrivet i sin enkelhet, ett större fokus på att gå från produkt till att gå till funktion och lösning för att sälja hela system. Vår verksamhet är inte volymbaserad likt vissa andra aktörer (t.ex. Ahlsell eller andra stora grossister) utan vår affär innebär lägre volym men med högre marginal. Vi möter våra kunder som en specialist, det är ett strategiskt val vi har gjort och något vi kommer att bibehålla.

Vad kommer vara CBTT:s främsta fokus under 2019?

Jag skulle säga att det primärt är tre fokusområden:

  • Fortsätta växa med god lönsam.
  • Om vi hittar intressanta bolag och tajmingen är rätt kan vi komma att göra fler förvärv.
  • Utveckla den värdebaserade försäljningen, vilket kan vara t.ex. konsultation, installation, service, utbildning, bearbetning av material m.m.

Om 3-5 år, vart ser du att CBTT är då?

Vi lämnar inga prognoser till marknaden, men om man tittar historiskt så började jag arbeta för Christian Berner Tech Trade hösten 2010, en period då verksamheten inte var lönsam. Idag är vi lönsamma och vår ambition är att utveckla vår tillväxt både organiskt och via förvärv, samtidigt som vi ska bibehålla vår lönsamhet. Som externt mål har vi en EBITA-marginal om 9 %.

Kan du nämna tre anledningar till varför CBTT är en bra investering idag?

  • Vi är ett bolag i tillväxt och växer både organiskt och via förvärv. Vår tillväxt är samtidigt lönsam där vi på senare år visat en stabil marginalutveckling.
  • Sedan noteringen har vi kunnat ge våra aktieägare en god totalavkastning, både sett till aktiekursens utveckling samt att vi delat ut 50 % av vinsten vilket givit en god direktavkastning.
  • Jag ser att koncernen har fortsatt potential för att utvecklas positivt, exempelvis kan Norge nämnas där verksamheten gått från röda siffror till att nu visa plussiffror. Vi jobbar för att Norge ska komma upp till samma nivå som våra andra marknader och jag ser inte att det skulle finnas några skäl till varför det inte skulle vara möjligt.