Insändaranalyser

Välkommen till insändaranalyser!

Vår vision är att skapa en digital plattform där vi presenterar information och investeringsidéer. Vårt mål är att skapa ett ökat intresse för aktier, det vi på Analyst Group brinner för. Vi skriver våra analyser för att belysa möjligheter och risker för ökad förståelse av mindre bolag, och nu vill vi möjliggöra detta även för våra läsare.

Därför har vi skapat insändaranalyser. Här kan du publicera dina mest framstående investeringsidéer som en egen aktieanalys, utifrån en mall vi framtagit.

Registrera dig för att skriva din egen aktieanalys för att låta andra få ta del utav din analys.

Registrera Logga in

2018-03-12

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing är en ledande aktör på den nordeuropeiska tätskiktsmarknaden. Marknaden är konsoliderad och kännetecknas av höga inträdesbarriärer. NWG genomförde totalt fyra förvärv till multipelarbitrage 2017A och har en uttalad fortsatt förvärvsstrategi. 2018E-2020E förväntas dessutom marginalerna förbättras efter att NWG kommer genomföra prishöjningar som en effekt av oljepriset och fortsatt växa såväl organiskt som genom förvärv.

2018-03-01

MSAB

Intäktsmodell med hög andel återkommande intäkter minskar risken och leder till ökad visibilitet. Återkommande intäkter i form av licensförnyelser utgjorde 2014A-2017A i genomsnitt 49% av MSABs totala nettoomsättning. Detta förutsätts vidare som representativt för framtida estimat då MSAB upprätthåller långa kundrelationer. Skalbar affärsmodell väntas leda till stigande rörelsemarginaler. MSAB uppvisade 2017A EBITDA-marginal om 23%, vilket ställt relativt 2016A innebar en minskning om 2%-enheter. Detta var dels till följd av att de varor bolaget sålt Q4 2017 krävt högre inslag av hårdvara än genomsnittet. Framtida försäljning antas bestå av merpart mjukvarubaserade produkter likt tidigare perioder, vilket vid ökad omsättning motiverar en EBITDA-marginal på 26% 2019E. Behovet av att analysera innehållet i beslagtagna mobiltelefoner fortsätter att öka. Digitaliseringstrenden i samhället med fler uppkopplade enheter (Internet of Things) tyder på större mängder data som behöver utvinnas vid brottsplatser ur flera typer av enheter. Således får hantering av digitalt bevismaterial en större strategisk betydelse för brottsutredande myndigheter, då det hjälper dem att arbeta mer resurseffektivt. MSAB har som målsättning att minst växa i takt med marknaden. DCF indikerar uppsida om 16% i ett base scenario. MSAB antas hålla fortsatt höga rörelsemarginaler och växa organiskt med marknaden. I ett base scenario indikerar DCF ett aktiepris om 92,3 SEK, vilket medför en uppsida om 16%.

2018-02-26

24SevenOffice

24Sevenoffice befinner sig på en snabbt växande marknad där bolaget har en tydlig nisch inom molnbaserad affärsystem med hög funktionalitet. Affärsmodellen är skalbar samt består av kvalitativa intjäningar till följd av återkommande intäkter och lojala kunder.

2018-02-13

Transtema Group

Transtema är ett bolag som är verksamma inom fibermarknaden. Bolaget har sett en omfattande expansion under de senaste åren till följd av både förvärv samt en marknadstillväxt. Bolaget är väl positionerade för den kommersiella starten av 5G-marknaden med sitt helhetserbjudande. Transtema har även förutsättningar för en internationell expansion genom sitt samarbete med ÅF samt en skuldsättning som kommer tillåta förvärv framgent. Detta resulterar i en uppsida om 91,8 % för 2019E.

2018-02-13

Alcadon Group

Organisk tillväxt med exponering mot fibermarknad som estimeras växa CAGR 11.7 % 2016-2020 och 5G-marknaden som väntas växa CAGR 50.9 % 2020-2020, leder till att Alcadon kan växa framgent.

2018-02-09

Aspire Global

Fler avtal, lansering av sports-betting och geografisk expansion möjliggör stark tillväxt under 2018E

2017-12-15

West International

Omsättningstillväxt om 22 % under de tre första kvartalen 2017 med en EBITDA-tillväxt om 133 % indikerar på skalbar affärsmodell. Samtidigt har ett flertal partneravtal slutits med internationella betalningsleverantörer vilket indikerar på att en global expansion

2017-12-15

ZetaDisplay

Genom effektiv konsolidering av nyliggjorda förvärv, därmed marginalförbättringar samt starka marknadsutsikter estimeras ZetaDisplay växa i hög takt (omsättning om ca. 308 MSEK 2019E) och samtidigt upprätthålla en Adj. EBITDA-marginal om 20,4 %.

2017-12-15

VRG

Venue Retial Group är en ledande aktör i Norge och Sverige inom väskor och accesoarer. På grund utav tuff konkurrens i branschen av främst lönsamma e-handelsföretag såsom Zalando, ses nedsida i bolaget om 24,4 % för 2018E.