Inbjudan till teckning av aktier i Chordate Medical Holding AB (publ)2018-05-09

Möjlighet att investera i ett bolag med lösningen på den folksjukdom som vården idag inte hanterar

Teckningsperiod 9 maj – 1 juni

Chordate Medical Holding AB (publ) (“Chordate” eller “Bolaget”) är ett svenskt medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa, en åkomma som dagens vård inte kan hantera. Behandlingsmetoder som nässpray och kirurgiska ingrepp kan vara både ineffektiva eller resultera i långvariga bieffekter för patienten. Chordate kan sitta på lösningen för en marknadspotential i miljardstorlek.

Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 21,2 MSEK (före emissionskostnader), varav cirka 19,1 MSEK (ca 90 %) är säkerställt via teckningsförbindelser och emissionsgaranti. Emissionslikviden ska användas till att genomföra den tvååriga plan som är fastställd för att nå organisk break even, finansiera de två studier som nu genomförs gällande kronisk nästäppa samt migrän. Emissionslikviden är även tänkt att användas för att penetrera fler marknader, främst i Europa.

”I vår plan för 2018-2019 är siktet inställt på att i slutet av perioden nå break-even organiskt genom god kostnadskontroll och gradvis ökad försäljning genom välriktad marknadsföring.” – Anders Weilandt, VD

 

Tre anledningar att investera enligt Analyst Group

  • Pay-per-treatment resulterar i höga bruttomarginaler

Genom en pay-per-treatment-metod erhålls återkommande intäkter för varje gjord behandling, där varje installerat system laddas elektroniskt med det antal behandlingar som beställs och som kan fyllas på vartefter dessa använts upp. Enkelheten i intäktsmodellen resulterar i höga bruttomarginaler.

  • Utöver befintlig B2B-försäljning finns potential att växa inom B2C-marknaden

Utöver B2B-försäljning, är Chordates plan framåt att träffa avtal med privatkliniker i större städer i Sverige, och genom fortsatt marknadsföring via sociala medier förse dessa med patientvolymer. De pilotförsök som Chordate genomfört, begränsat till Stockholmsområdet, har visat positiva indikationer. Med tanke på enkelheten i denna B2C-modell kan Chordate snabbt starta upp flera egna kliniker på orter runtom i Sverige.

  • Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare

Chordate har tecknat avsiktsförklaring om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Förhoppningen är att avtal ska finnas på plats inom kort och att försäljningen kan påbörjas inom 2-3 år. Med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

 

Erbjudande

Teckningsperiod: 9 maj 2018 – 1 juni2018.
Pre-Money värdering: cirka 7 MSEK.
Teckningskurs: 1,95 SEK per Unit.
Villkor för emissionen: För varje innehavd Aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av tre (3) Units. Varje Unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie 2018/2019:1.
Emissionsvolym: Cirka 21,2 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsåtaganden: Cirka 19,1 MSEK i teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 90 % av emissionsbeloppet.

Årlig försäljningspotential om 500 MSEK på nuvarande fokusmarknader

I en studie av Hellings et al (2017) anges att 200 miljoner människor i världen lider av icke-allergisk nästäppa, varav ungefär hälften lider av idiopathic rhinitis, vilket är patienter som lider av kronisk nästäppa utan att det finns en underliggande förklaring till varför. Chordates konservativa bedömning är att drygt 1,6 miljoner av världens 100 miljoner personer med ideopatisk rinit är presumtiva patienter på deras aktiva fokusmarknader, vilket bedöms motsvara en årlig försäljningspotential om cirka 500 MSEK. I distributörsled är denna siffra väsentligt högre. Denna uppskattning gäller således enbart de Nordiska marknaderna, UK och Saudiarabien och innefattar inte potentialen för den kinesiska marknaden, där prevalensen bedöms motsvara övriga marknader, dock med en lägre prisbild.

Joint Venture-avtal i Kina är en stark värdedrivare

Under december 2017 kommunicerade Chordate att de tecknat avsiktsförklaring om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Nanos Medical kommer efter en investering om 1,5 MUSD äga 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent, Chordate Medical AB tillför till bolaget de kinesiska patenten. Bedömningen är att försäljning kan påbörjas inom 2–3 år när myndighetsgodkännande erhållits samt att viss försäljning kan ske även under tiden fram tills godkännande. Med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

VD har ordet

Givet nuläget med våra produkter, studier och samarbeten bedömer vi att 2018 kommer att bli ett händelserikt år med många värdehöjande aktiviteter.

I vår plan för 2018-2019 är siktet inställt på att i slutet av perioden nå break-even organiskt genom god kostnadskontroll och gradvis ökad försäljning genom välriktad marknadsföring. En stor del av intäkterna de kommande två åren bedömer vi ska komma från vår affärsmodell direkt-till-konsument (B2C), där vi sedan starten i mitten av september 2017 nu har ett stabilt och ökande privatbetalande patientflöde till vår egen klinik i Kista. Resultatet av de första månadernas aktivitet gör att vi bedömer det möjligt att besluta om uppstart av ytterligare egna kliniker i Sverige.

Chordate har presenterat flera intressanta händelser under den senaste tiden.

Satsningar i Kina – avtalsförklaring tecknat med Nanos Medical

Detta är ett stort steg för Chordate som vi bedömer endast inledningsvis kommer ta resurser från vår svenska organisation och då i begränsad omfattning. Nanos har kompetens och kapacitet att lokalt hantera både den regulatoriska processen, uppbyggnaden av produktion och inte minst – att marknadsintroducera Chordates produkter med stöd av Nanos övriga försäljningsaktiviteter inom vårt område.

Produktionsavtal med SMD – frigör resurser till marknadsföring

Produktionsöverföringen till SMD har medfört att vi direkt reducerat det egna personalbehovet med fyra fasta tjänster vilket även kommer återspeglas i minskat lokalbehov – allt för att lägga resurserna där de bäst behövs för att över tid skapa aktieägarvärde. Vi frigör nu resurser för ökade investeringar i marknadsföring och försäljning.

En av Storbritanniens ledande sjukvårdsorganisationer utvärderar KOS

En av Storbritanniens ledande sjukvårdsorganisationer med sjukhus och kliniker över hela landet har inlett utvärdering av Chordates ”Kinetic Oscillation Stimulation” (KOS) för behandling av personer med icke-allergisk rinit.

Exklusivt avtal med en av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörer

Vidare har vi tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Steripolar Oy (”Steripolar”) avseende försäljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar är ett av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörsbolag med lång erfarenhet inom Öron-Näsa-Hals (ÖNH).

– Anders Weilandt, VD på Chordate Medical

Teaser
Aktieanalys
Videointervju med VD
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida