Inbjudan till teckning av aktier i Chordate Medical Holding AB (publ)2019-03-25

Möjlighet att investera i ett bolag med lösningen på den folksjukdom som vården idag inte hanterar

Teckningsperiod 22 mars – 5 april

TEASER
AKTIEANALYS
TECKNA VIA AVANZA
TECKNA VIA NORDNET

Chordate Medical (“Chordate” eller “Bolaget”) kan förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Givet en patientdriven efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning och 2020 prognostiseras Chordate omsätta ca 21 MSEK, vilket kan jämföras med ca 1 MSEK 2018 (nettoomsättning). Med en målmultipel omkring P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 2,7 kr per aktie på 2020 års prognos. En värdedrivare på kort sikt bedöms vara resultatet från den pågående interimanalysen hänförlig till Chordates migränstudie, vilken förväntas presenteras under Q2-19.

Tre anledningar att investera enligt Analyst Group

1. Flera K.O.S-behandlingskliniker öppnade –finns nu i de tre största städerna i Sverige

September 2017 öppnade Chordate en egen K.O.S-klinik, där Bolaget började behandla privatbetalande patienter med hjälp av inhyrd vårdpersonal. Resultaten var bra och under H2-18 har Chordate inom loppet av tre månader tecknat franchiseavtal för Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna B2C-verksamhet är en mycket intressant del i Chordates affärsmodell och kan bidra till ökade intäkter. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

2. Stor potential i migränmarknaden

Chordate bedriver även en studie på fyra neurologkliniker  i Tyskland. Syftet med studien är att härleda om Chordates K.O.S-behandling även kan ha effekt inom migränområdet, och då reducera de besvär som migrän medför. Migränmarknaden är minst sagt omfattande,
1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Vid en potentiell kommersialisering kan således uppsidan vara minst sagt betydande för Chordate.

3. Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare

Under 2018 tecknades avtal om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Förhoppningen är att försäljningen kan påbörjas inom tre år. Via denna struktur kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

 

Chordates adresserbara marknad är omfattande i storlek

I en studie av Hellings et al (2017) anges att 200 miljoner människor i världen lider av icke-allergisk nästäppa, varav ungefär hälften lider av idiopathic rhinitis, vilket är patienter som lider av kronisk nästäppa utan att det finns en underliggande förklaring till varför. Givet att Chordate på sina primära marknader idag kan nå närmare 2,6 miljoner patienter, och med antagen prissättning, kan den adresserbara marknaden idag uppgå till omkring 1,7 mdSEK i försäljningsbart utrymme.

Potential i B2C-marknaden – franchiseavtal tecknade om K.O.S-behandlingsklinik i Sverige

Under september 2017 öppnade Chordate en egen klinik i anslutning till kontoret i Kista, där Bolaget börjat behandla privatbetalande patienter med hjälp av inhyrd vårdpersonal. Utöver B2B-försäljning är denna B2C-verksamhet en intressant del i affärsmodellen. Chordate kan teoretiskt hyra en lokal på given ort och hyra in vårdpersonal som utför behandlingarna direkt där patientefterfrågan finns. Inhyrd personal resulterar i låg operativ risk och enda risken Chordate i princip tar är en kortare bindningstid på hyresavtalet, vilket är en försumbar risk. Med tanke på enkelheten i denna potentiella B2C-modell kan Chordate snabbt starta upp flera egna kliniker på orter runtom i Sverige. Chordate ska även expandera utifrån en franchise-modell, där ett första franchiseavtal ingicks under augusti 2018 med Toutatis AB för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö. Kort därefter ingicks ytterligare franchiseavtal, ett i Stockholm och sedan ett till i Göteborg. Vid klinikerna kommer privatbetalande patienter att kunna behandlas för icke-allergisk rinit. Chordate avser öka sin närvaro i Sverige genom att lägga till ytterligare franchisekliniker i deras B2C-koncept.

Stor potential i migränmarknaden

Parallellt med erbjudandet om att behandla kronisk nästäppa bedriver Chordate en studie på fyra neurologkliniker  i Tyskland, vilken omfattarupp till 140 patienter. Syftet med studien är att härleda om Chordates K.O.S-behandling även kan ha effekt inom migränområdet, och då reducera de besvär som migrän medför. Migränmarknaden är minst sagt omfattande, 1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Vid en potentiell kommersialisering kan således uppsidan vara minst sagt betydande för Chordate.

Erfaren ledning och styrelse

Tillförordnad VD Anders Weilandt har tidigare varit koncernchef i olika medtech-bolag, bl.a. Stille, vars omsättning 2016 uppgick till ca 100 MSEK. Ordförande Henrik Rammer har erfarenhet inom Private Equity (PE) där han mellan 2002 och 2007 arbetade på Triton vars bolagsportfölj tillsammans omsätter omkring 140 mdSEK. Styrelseledamot Tommy Hedberg har mellan 1998 och 2014 varit VD på medtech-bolaget Atos och Gunilla Lundmark, också styrelseledamot, har över 25 års erfarenhet från branschledande positioner.

Om Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett svenskt medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa, en åkomma som dagens vård inte kan hantera. Behandlingsmetoder som nässpray och kirurgiska ingrepp kan vara både ineffektiva eller resultera i långvariga bieffekter för patienten. Chordate kan sitta på lösningen för en marknadspotential i miljardstorlek.

Om emissionen

Teckningsperiod: 22 mars – 5 april.
Teckningskurs: 1,00 SEK per Unit
Villkor för emissionen: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 maj – 31 maj 2020.