Inbjudan till teckning av aktier i Eatgood Sweden AB (publ)2019-05-08

Möjlighet att investera i ett innovativt bolag där hälsotrender möjliggör tillväxt på internationella marknader

Teckningsperiod 6 – 21 maj


MEMORANDUM
ANMÄLNINGSSEDEL
VIDEOINTERVJU MED VD

Eatgood Sweden AB (publ) (”Eatgood” eller ”Bolaget”) är ett svenskt bolag som utvecklat en ugn, Lightfry, som möjliggör fritering av matprodukter med hjälp av ånga och varmluft utan att ge avkall på smak, utseende och konsistens. Bolagets målsättning är att förse en global marknad med ett mer hälsosamt, och ur många aspekter, mindre skadligt alternativ till traditionell oljefritering. Det innebär att människor världen över kan fortsätta äta maträtter på ett mer hållbart sätt. Det medför betydande vinster, såväl ekonomiska som miljömässiga, för konsumenter och restaurangoperatörer, men även samhällsekonomiska vinster genom minskad belastning på sjukvården och färre dödsfall relaterade till fetma.

Bolagets huvudprodukt, Lightfry, är en ugn som baseras på varmluftsteknik. Ugnen är designad för professionell användning och säljs till kommersiella kunder som till exempel restauranger, snabbmatskedjor, skolor, sjukhus och personalmatsalar. Lightfry har funnits på marknaden i cirka åtta år, men har under åren utvecklats med bland annat förbättrade funktioner, ökad driftsäkerhet och en snyggare finish.

Bolaget tillämpar idag en ren försäljningsmodell där en ny Lightfry har ett listpris i Sverige på 98 900 SEK och på export 9 900 euro. Bruttomarginalen uppgår till cirka 30 – 50 procent. Bolaget lämnar en rabatt på cirka 30 – 40 procent på listpris till distributörer. I Bolagets intäktsredovisning tas intäkter upp netto efter avdragen rabatt till distributörer.

Bolaget bedömer att eftermarknad och support över tid kommer växa och utgöra en betydande del av Bolagets intäkter och med god lönsamhet. För närvarande är dock intäkterna från eftermarknad och support relativt begränsade i förhållande till maskinförsäljningen.

2018 omsatte bolaget 10,2 MSEK, vilket var en kraftig ökning från 1,4 MSEK år 2017. Tillväxten har bland annat kommit från en stor order från Bolagets återförsäljare i USA.

Eatgood genomför nu en nyemission om cirka 9,4 MSEK för att förstärka bolagets finansiella ställning och ta tillvara på tillväxtmöjligheter.

Tre anledningar till att investera i Eatgood

 • Stor marknad för Eatgoods produkter till följd av större hälsomedvetenhet inom kost runt om i världen.
 • Få konkurrerande produkter för luftfritering inom kommersiella kök gör det möjligt för Eatgood att ta marknadsandelar.
 • Bolaget bedömer efter samtal med kunder i USA att försäljningsvolymen kommer öka avsevärt de kommande åren.

Bolaget genomför nu en nyemission av aktier som kan inbringa totalt 9,4 MSEK till Bolaget. Dessa medel ska användas för den amerikanska expansionen och ta oss till en betydligt högre omsättning och lönsamhet. Vi är synnerligen starka i vår tro att en investering i EatGood idag har en god potential till att bli såväl en bra ekonomisk investering som ett gott bidrag till en bättre och mer hälsosam värld” VD, Henrik Önnermark

Produkt som gör friterad mat möjlig för fler aktörer

En av de stora fördelarna med produkten Lightfry är att det inte krävs omfattande och kostsamma lokalanpassningar för att hantera den brandfarliga oljefritösen. Med Lightfry möjliggörs fritering, via ånga och torr varmluft, i nya miljöer där traditionell fritering inte är ett reellt alternativ. Det möjliggör för fler aktörer, inom till exempel servicehandeln och offentlig miljö, att kunna erbjuda friterade matprodukter. Som exempel kan bensinstationer, som redan erbjuder grillkorv, utöka sitt erbjudande med friterade produkter med hjälp av Lightfry. Kvartersbutiker som till exempel 7 Eleven, ligger ofta belägna i bostadshus vilka omgärdas av restriktioner för installationer av oljefritöser. Med Lightfry kan dessa kvartersbutiker med relativ enkelhet även erbjuda friterade matprodukter i sitt sortiment.

Med Lightfry bereds maten med ånga och varmluft istället för användande av matolja som vid traditionell fritering. Vid test som Bolaget utfört har det visat sig att oljefriterade pommes frites har cirka 85 procent mer fett än de pommes frites som luftfriterats i Lightfry. Därtill har luftfriterad mat mindre förekomst av skadliga ämnen. För den som står inför valet mellan att äta mat som friterats i matolja alternativt luftfriterad mat finns stora fördelar i att välja det sistnämnda.

Stark efterfrågan på mer hälsosamma alternativ

De största marknaderna i världen för pommes frites, som är den mest typiska friterade maten, är Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsregionen. USA bedöms vara den enskilt största nationella marknaden med bland annat cirka 500 000 medlemmar i branschorganisationen National Restaurant Association.

Det finns omfattande problem kring övervikt i USA. Två av tre amerikaner är att anse som överviktiga eller lider av grav fetma (eng. obesity). En amerikan som lider av fetma står för i genomsnitt cirka 1 400 USD per år i vårdkostnader vilket totalt adderar cirka 147 miljarder USD i vårdkostnader årligen i USA. Siffran uppskattas öka med ungefär 1,24 miljarder USD per år fram till 2030. Det finns således mycket stora ekonomiska incitament för den amerikanska regeringen att reducera utbredningen av fetma i landet.

Initiativ inom den offentliga sektorn i USA underlättar införsäljningen av Lightfry avsevärt. Det finns starka drivkrafter i USA mot att äta mer hälsosamt och stävja de höga samhällskostnaderna som fetma medför. Acceptansen för ny teknik är hög och svenska företag åtnjuter rent allmänt ett gott rykte bland amerikaner.

Erbjudande

Teckningsperiod: 6 – 21 maj 2019
Eatgoods värdering pre-money: Cirka 18,8 MSEK
Teckningskurs: 2,5 SEK
Villkor för emissionen: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 766 935 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Eatgood 9,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,75 MSEK.
Antalet aktier innan emission: 7 533 871 aktier.
Antalet aktier efter emission: 11 300 806 aktier vid full teckning.
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt ca 1,2 MSEK, motsvarande cirka 13 % av emissionslikviden.

Bakgrund och motiv

I syfte att förbereda Bolaget inför en ökad expansionstakt och ökad närvaro i USA, har Bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till:

 • Cirka 4,7 MSEK beräknas gå till att upprätthålla en sådan finansiell uthållighet över tid som bedöms nödvändigt för att Bolaget ska kunna bearbeta den amerikanska marknaden i en sådan grad att Bolaget uppnår ett kontinuerligt positivt kassaflöde från egen försäljning.
 • Cirka 1,5 MSEK beräknas gå till att bygga upp ett säkerhetslager med komponenter med längre ledtider, och med högre komplexitet, vilket bedöms nödvändigt för att nå en störningsfri produktion vid utökad expansionstakt.
 • Cirka 1,5 MSEK kommer gå till att amortera av på kortfristig bryggfinansiering. 1 MSEK av lånet kommer att kvittas mot aktier i samband med denna emission, medan övriga 0,5 MSEK regleras kontant.
 • Cirka 1 MSEK beräknas gå till att stärka upp Bolagets resurser inom affärsutveckling, implementering av nytt affärssystem som är avsett även för produktionsstyrning, samt översyn av befintliga och nya immateriella rättigheter samt ytterligare effektivisering av produktionsanläggningen. 

VD har ordet

Vår huvudprodukt, Lightfry, används för att fritera mat på en global marknad, och framför allt pommes frites och andra potatisprodukter, med hjälp av ånga och varmluft. Lightfry har nu funnits på marknaden i sju år och har alltmer övergått från att vara en tidig nischprodukt till att bli en produkt för en bredare massmarknad. Vi har under åren lärt oss mycket genom dialoger med kunder och distributörer. Vi identifierade tidigt en stor potential i den amerikanska marknaden och har under 2017/2018 genomfört ett omfattande certifieringsarbete för att kunna sälja Lightfry i USA.

USA har avsevärda problem med en växande andel av befolkningen som är drabbade av fetma, och med betydande sjukvårdskostnader till följd. Samtidigt finns en stark hälsotrend i USA samt en generellt sett hög vilja att anamma nya trender. USA är även en stor och homogen marknad vilket gör den lättare att bearbeta jämfört med exempelvis Europa. Det finns ett stort antal kedjor inom fastfood-sektorn vilket gör att potentialen till följdaffärer är stor när man väl fått in en fot i en snabbmatskedja. Därutöver finns en god potential inom den offentliga sektorn såsom inom militären, skolor och sjukhus. Lightfry har till exempel installerats hos ett flertal enheter inom US Army under det senaste året.

EatGood har under det senaste gått in i en mer expansiv fas, med en omsättningstillväxt på över 600 % under 2018 jämfört med 2017 (10,2 MSEK 2018 jämfört med 1,4 MSEK 2017). Den snabba tillväxten är hänförlig till ökade volymer till USA och tillväxten förväntas fortsätta under kommande år.

EatGood har sedan noteringen under våren 2017 på Spotlight Stock Market uppnått följande viktiga milstolpar:

 • Godkänd certifiering som krävs för att få sälja Lightfry i USA (juli 2018).
 • Byggt upp och trimmat in en väl fungerande monteringslina för effektiv produktion av Lightfry.
 • Erhållit genombrottsorder om totalt cirka 11,5 MSEK från vår distributör i USA, HB Specialty Foods.
 • Bolaget noterade under 2018 sin hittills största årsomsättning på 10,2 MSEK.

Vi står idag mycket väl rustat för att skala upp produktionen och öka volymerna till USA. I samband med de certifieringar som genomförts har en grundlig översyn skett av såväl komponenter i Lightfry som av hela produktionsanläggningen. Arbetet har resulterat i en generellt sett förbättrad produkt och en mer stringent och kvalitetssäkrad produktion.

EatGood står nu inför en intensifierad marknadsbearbetning av den amerikanska marknaden och under kommande året kommer Bolaget öka sin närvaro i USA, bland annat på den viktiga branschmässan NRA Show i Chicago i maj 2019. I år är första året som Bolaget ställer ut på mässan i egen regi och bolaget kommer ha den hittills största mässmontern i Bolagets historia och montern är synnerligen väl belägen i den mest centrala mässhallen.

Bolagets distributör i USA, HB Specialty Foods, har anställt säljpersonal med särskilt fokus på Lightfry. Baserat på de dialoger som förs med kunder på den amerikanska marknaden bedömer vi att försäljningsvolymerna kommer öka avsevärt under kommande året. Därav följer att Bolaget behöver kapitaliseras för att säkerställa en hög leverans- och servicegrad. Vissa delkomponenter i Lightfry har en lång leveranstid och för att kunna hålla uppe leveranser av större volymer kommer mer kapital bindas i komponentlager.

Framtiden ser mycket ljus ut och vi upplever ett starkt intresse kring Lightfry på de mässor vi deltar vid. Märkligt nog finns knappt några konkurrerande produkter på mässorna ännu, vilket gör oss synnerligen väl positionerade. På konsumentmarknaden har marknaden för luftfritöser utvecklats starkt, vilket vi upplever ger oss draghjälp när konsumenterna allt oftare efterfrågar luftfriterade produkter även i andra sammanhang.

Den starka trenden kring att äta mer medvetet har under de senaste åren fortsatt och vi skönjer ingen avmattning. Tvärtom har många olika initiativ införts från myndigheter, skolor och sjukhus som syftar till att erbjuda mer näringsriktig mat. Detta är förmodligen en direkt reaktion mot de betydande kostnader som övervikt medför, i former av försämrad fysisk och psykisk hälsa. För att stävja dessa välfärdskostnader måste myndigheter arbeta mer proaktivt, inte minst genom att upplysa, och bidra till att etablera, bättra matvanor i tidig ålder. ”Healthier and Better” är ett begrepp som är här för att stanna.

Bolaget genomför nu en nyemission av aktier som kan inbringa totalt 9,4 MSEK till Bolaget. Dessa medel ska användas för den amerikanska expansionen och ta oss till en betydligt högre omsättning och lönsamhet. Vi är synnerligen starka i vår tro att en investering i EatGood idag har en god potential till att bli såväl en bra ekonomisk investering som ett gott bidrag till en bättre och mer hälsosam värld.

Bolaget nådde 2018 en omsättning på cirka 10,2 MSEK fördelat på cirka 160 Lightfry-enheter. Vår målsättning är att nu växla upp omsättningen till en första nivå om 500 Lightfry-enheter på årsbasis, vilket vi bedömer är fullt rimligt att nå inom en 3-årsperiod.

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert stora stöd och intresse för EatGood.

Henrik Önnermark,

VD, EatGood Sweden AB