Partnererbjudande: CybAeros emission skall intensifiera försäljning samt fortsatt utveckling av helhetskoncept2017-11-20

Partnererbjudande: Investera i ett bolag som adresserar en stark tillväxtmarknad

 

Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i CybAero AB

CybAero AB (”CybAero” eller ”Bolaget”) erbjuder fjärrstyrda helikoptersystem (s.k. drönare) och tillhörande tjänster till kommersiella, civila och militära marknader globalt. Bolaget har utvecklat ett helhetskoncept bestående av service och utbildning, samt försäljning av drönarplattformen APID One. CybAero har även utvecklat ett självförsörjande containersystem, vilken fungerar som fältverkstad och operatörs- samt ledningscentral för uppdrag med APID One. Bolaget genomför nu en företrädesemission, vid fullteckning bedöms nyemissionen tillföra 46,3 MSEK (exkl. emissionskostnader). Emissionen omfattas till 74 % av tecknings- och garantiåtaganden. Tillskottet möjliggör ett intensifierat arbete mot att sluta avtal i närtid och fortsatt utveckla Bolagets helhetskoncept.

“CybAero är nu inne i ett mycket spännande skede i bolagets historia. Bolaget har byggt upp en bra offertstock som uppgår till ca 600 MSEK. En order medför även eftermarknadsintäkter till Bolaget i form av försäljning av reservdelar, service, samt vidareutbildningar av operatörer och piloter.”

– VD Mikael Smith

Erbjudande

Teckningsperiod: 20 november – 7 december 2017.
CybAero värdering: 23 200 000 SEK (pre-money).
Teckningskurs: 3,75 SEK per aktie/unit.
Villkor för emissionen: 2:1, (1) registrerad aktie ger rätten att teckna (2) units. (1) unit ger rätten till (1) aktie.
Antal aktier innan emission: 6 177 485.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 12 354 970 units. Vid fulltecknad emission tillförs CybAero 46 331 137 SEK före emissionskostnader (ca 9 000 000 SEK). Sammantaget leder det till en utspädning om 67 %.
Antal aktier efter emission: 18 532 455.
Teckningsåtaganden: Emissionen har tecknings- och garantiåtaganden på totalt 34 200 000 SEK, motsvarande 74 % av emissionsbeloppet.

CybAeros långsiktiga mål är att nå 30 % av världsmarknaden för fjärrstyrda helikoptersystem inom sitt segment

 Marknaden för drönare och obemannade flygfarkoster har växt kraftigt under det senaste decenniet. Försvarsmakter investerar allt mer i denna sorts informations- och intelligent teknologi. Lejonparten av CybAeros adresserbara marknad återfinns i försvarsindustrin, ett segment som beräknas uppnå en marknadsstorlek om 70 mdUSD 2021 (Goldman Sachs, 2016). Bolagets långsiktiga mål är att nå 30 % av världsmarknaden, inom sitt segment s.k. VTOL RPAS (Vertical Take-Off and Landing Remotley Piloted Aircraft System). CybAeros strategi är att tillhandahålla kundanpassade systemlösningar baserade på den egenutvecklade plattformen, APID One. Bolaget jobbar i dagsläget intensivt med planering och genomförande av demoflygningar för kund, där order väntas skrivas innan årsskiftet 2017/18. En order skulle eventuellt innebära att Bolaget kan applicera sitt utvecklade helhetskoncept. Utöver försäljning av drönarplattformen APID One, omfattas konceptet av service och utbildning. Denna lösning bedöms ge intäkter över en längre tidsperiod.

Emissionslikviden möjliggör ett intensifierat arbete med att sluta avtal samt fortsatt utveckling av helhetslösningen   

CybAero har även utvecklat ett självförsörjande containersystem, vilken fungerar som fältverkstad och operatörs- samt ledningscentral för uppdrag med APID One. Efterfrågan på denna sortens lösning bedöms av Bolaget vara hög. CybAero genomför under november 2017 en demoflygning för Tunisiska tullen. Denna part har enligt Bolaget uppvisat ett högt intresse av containerlösningen och blir ytterligare ett försäljningsmoment till helhetskonceptet.

Offertstocken, som för ett år sedan uppgick till 0 SEK, uppgår i dagsläget till ca 600 MSEK. Under hösten estimeras CybAeros rullande månatliga kostnader ha kraftigt reducerats för att sedan nästintill ha halverats till början av 2018 jämfört med samma period föregående år. Emissionen syftar bland annat till att intensifiera arbetet med att sluta avtal från offertstocken och fortsatt utveckla helhetskonceptet av service och utbildning vid försäljning av APID One.

VD har ordet

“CybAero är nu inne i ett mycket spännande skede i bolagets historia. Bolaget har byggt upp en bra offertstock som uppgår till ca 600 MSEK. Innan Q2 2018 förväntas ca 220 MSEK av offertstocken avgöras. En order medför även eftermarknadsintäkter till bolaget i form av försäljning av reservdelar, service, samt vidareutbildningar av operatörer och piloter. Vi har anpassat och utbildat personalstyrkorna så vi snabbt kan återkoppla till kund och påbörja serviceuppdrag. Planen är en kraftig tillväxt inom de närmaste tre åren, där vi räknar med att detta affärsområde ska utgöra 25 % av bolagets totala omsättning.

När jag började på CybAero i september 2016 som CFO och vice VD hade bolaget en burnrate på 8,3 MSEK per månad och var i avsaknad av en offertstock. Jag har under min tid genomfört en ordentlig städning i bolaget där vi har kompetensväxlat personal, strukturerat bolagets affärsprocess och interna arbetsprocesser samtidigt som burnraten har tagits ner till 6,0 MSEK per månad. Jag har även sjösatt ett program som ska ta ner burnraten ytterligare till 4,5 MSEK per månad innan årsskiftet utan att kärnkompetens lämnar företaget.

Sist men inte minst har vi planer på att bygga Bolaget större och mer komplett med en förvärvsplan. Alla analyser av marknaden spår en explosiv utveckling inom de kommande 4-5 åren. Samtidigt tror vi att en konsolidering av marknaden kommer att ske under samma period. CybAero är en stark plattformsintegrerare med förutsättningar att ta en marknadsledande position i den kommande konsolideringen. Vi har identifierat ett antal synergier med bolag inom branschen såväl nationellt som internationellt. Vi planerar att bygga bolaget starkt med komplement till vår egen affär såväl vertikalt som horisontellt.

Framtiden är här och CybAero är framtiden!”

-Mikael Smith, VD på CybAero

Mer information om erbjudandet här:

Prospekt
Teaser
Anmälningssedel