Inbjudan till teckning av aktier i Clean Motion AB2019-05-03

Möjlighet att investera i ett hållbart och nytänkande transportbolag med fokus på urbana miljöer

Teckningsperiod 3 maj – 22 maj

TEASER
MEMORANDUM
ANMÄLNINGSSEDEL
VIDEOINTERVJU MED VD
TRE ANLEDNINGAR TILL ATT INVESTERA
INFORMATIV VIDEO OM PRODUKT OCH BOLAG

Clean Motion grundades 2009 med insikten att dagens transporter inte är hållbara och med en idé om ett resurs- och energieffektivt fordon för stadsmiljö. Clean Motions fordon är optimerade, säkra och uppkopplade för ”first/last mile” transporter av människor och gods. Produktionen av fordonen är skalbar och flexibel med låga investeringar vilket gör fordonen lättproducerade lokalt på aktuella  marknader. Zbee, som är namnet på bolagets fordon finns som både passagerar- och godsversion.

Helhetslösningar för ökad nyttjandegrad och resursanvändning.  Målet är att skapa en lösning som utgör en viktig del av framtidens urbana transportsystem. Det kompletta erbjudandet kommer bestå av fordon, taxiapp och batteribytessystem . Clean Motion marknadsför och bedriver försäljning i Europa med fokus på kommersiella flottor. Expansion till nya marknader planeras med licens och mikrofabrik där starka lokala partners genom licensavtal kan investera i lokal tillverkning av Zbee. Vidare arbetar Bolaget även med strategiska partnerskap för att snabbt och effektivt erbjuda optimerade helhetslösningar och har idag partnerskap med bl.a. Siemens, Bzzt och Fortum.

Gynnas av flertalet megatrender inom transport. Enligt IDTechEx rapport ”Last Mile Electric Vehicles 2018-2028” uppskattas marknaden för ”last mile” transporter till 792 mdr USD. Vidare gynnas Clean Motion av globala megatrender mot urbanisering, delade fordon, e-mobilitet, uppkoppling av fordon och satsningar på klimatet. Marknaden för Bolagets lätta elektriska fordon är kommersiella flottor för urbana transporter i storstäder.

Clean Motion genomför nu en nyemission. Vid fulltecknad emission tillförs Clean Motion ca 21,9 (+ ca 4 MSEK i övertilldelning vid fulltecknad emission) före emissionskostnader.

Städerna behöver hållbara lösningar nu. Persontransportbehovet fördubblas i städerna de närmaste 30 åren, godstransporter ökar ännu mer. Det är i städerna vi ser störst nytta av våra lösningar.” – Göran Folkesson, VD för Clean Motion AB

Tre anledningar till att investera i Clean Motion

  • Urban mobilitet är en spännande och starkt växande marknad.
  • Ett unikt kundnära och heltäckande erbjudande som på ett enkelt sätt löser en viktig del av framtidens urbana transport- och miljöutmaningar.
  • En produkt som är skalbar, flexibel och lättproducerad lokalt på den aktuella marknaden.

Marknad – betydande möjligheter i ökad efterfrågan av elfordon

Marknaden för Clean Motions lätta elektriska fordon är kommersiella flottor för urbana transporter i städer över hela jorden. Enligt IDTechEx rapport ”Last Mile Electric Vehicles 2018-2028” uppskattas marknaden för ”last mile” transporter till $792 miljarder.

Den globala efterfrågan på urbana transporter förväntas öka under många år framöver. Enligt FN uppskattas urbana persontransporter dubbleras och godstransporter tredubblas till 2050. Detta är ett resultat av urbaniseringen samt den starkt växande e-handeln som ger ett ökat transportbehov av paket, mat, m.m. Urbana transporter är redan idag ett problem för städer med avgaser, buller och köer samt att de tar en stor del av städers utrymme i anspråk.

Eldrivna fordon erbjuder högre energieffektivitet, lägre utsläpp, och nya designmöjligheter för fordon. Övergången från fordon med förbränningsmotorer till elektriska fordon har precis tagit fart, men övergången väntas gå snabbare än väntat. Denna trend gynnar Clean Motion då det är i linje med Bolagets fordon som både är miljövänliga och energieffektiva. Trender mot uppkopplade fordon gynnar även Clean Motion då Bolagets Zbee är uppkopplad och gynnas därför av efterfrågan på fordon med denna tjänst.

Trenden med delade fordon kommer att fortsätta växa i framtiden. Passagerare efterfrågar allt mer tillgängligheten med punkt-till-punkt transport som skapas genom samåkning eller delade fordon som besparar dem problematik med navigering i trafiken och att hitta parkeringsplats. Denna trend kan vara en möjlighet för Bolaget framöver i och med deras erbjudande Zbee Connect där målet är att använda Zbee för fordonspooler.

Erbjudande

Teckningsperiod: 3 – 22 maj 2019
Teckningskurs: 4,5 SEK
Villkor för emissionen: Varje tre (3) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Minsta teckningspost 1 000 aktier (4 500 SEK).
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 4 866 447 aktier + 888 888 aktier vid utnyttjande av övertilldelning. Vid fulltecknad emission tillförs Clean Motion 21 899 012 SEK + 3 999 996 SEK i övertilldelning vid fulltecknad emission
Antalet aktier innan emission: 14 599 342 aktier
Antalet aktier efter emission: 20 354 677aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Cirka 88 % procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 1 670 000 SEK (8 %) och emissionsgarantier till 17 500 000 SEK (80 %).

Bakgrund och motiv

Emissionslikviden avses användas till följande:

  • Förbättra finansiell ställning ca 50 %.
  • Förstärka erbjudande och marknadsföring ca 18 %. Mer specifikt kommer likviden att användas:

Utveckling, finansiering och partnerskap i bland annat Europa och Indien.

  • Rörelsekapital ca 27 %.
  • Investeringar i produktion ca 5 %.

VD har ordet

Clean Motion är nu inne på tionde verksamhetsåret. Även om mycket har hänt sedan 2009 så har marknaden inte alls förändrats i den takt som vi förväntade oss. För 10 år sedan var den dagliga förbrukningen av olja, 86 miljoner fat per dag. Nu har vi passerat 100 miljoner fat. För att klara klimatmålen krävs oerhört mycket mer än den långsamma elektrifiering av fordon som vi sett de senaste 10 åren. Bristerna i dagens transportsystem blir mer och mer uppenbara, med klimatkonsekvenser, luftföroreningar och buller.

Sedan något år tillbaka pratas om fyra megatrender inom fordonsindustrin; elektrifiering, uppkoppling, delning och autonomi. En privatägd elbil är fortfarande outnyttjad minst 96 % av tiden. Även om en elektrisk drivlina är mer effektiv så går 95 % av energin åt till att flytta fordonet (och inte nyttolast) när den väl används. Hittills har uppkopplade fordon lett till att du kan kolla att bilen är låst och streama musik i ljudanläggningen. Den strategiska betydelsen av uppkopplade fordon handlar om funktioner för delningstjänster och fleet management. Det är kombinationen som är intressant och värdeskapande.

Det här är också kärnan i vårt erbjudande och grunden till varför vi startade Clean Motion. Självklart har vår produkt en mängd möjliga användningsområden och vi har historiskt inte varit tillräckligt bra på att tydliggöra vårt erbjudande så här kommer det:

”Små optimerade elfordon som är uppkopplade för effektivitet i kommersiella flottor! ”

För ännu effektivare användning jobbar vi också med batteribytessystem vilket gör att fordonen kan användas kontinuerligt utan behov av laddning. Nu tar vi ytterligare steg och jobbar ännu närmare våra kunder för att med små kundspecifika anpassningar kunna skapa ännu högre effektivitet. Vårt nyligen lanserade samarbete med Bzzt innebär en fortsatt optimering av lösningen samt att vi tillsammans skapar ett unikt erbjudande. Vårt mål är att bli först i världen med ett komplett ”Ride-hailing to go” erbjudande.

Själva poängen med delningsekonomin är bättre resursutnyttjande vilket givetvis också innebär minskade totala försäljningsvolymer. Minskad omsättning totalt, minskat behov av service och reservdelar samt svåra produktkalkyler med dyra batterier är ett antal utmaningar för fordonsmarknaden. Behov av ny kompetens och helt nya samarbeten och kunder är en annan. För fordonsindustrin en omvälvande förändring av affärsmodellen, för oss är det en naturlig del av affären

Vi har haft ett starkt fokus på Indien. Vårt fordon var ett av de första godkända elfordonen i Autorickshaw-kategorin. Vi har en unik verksamhet med egna fordonskluster för att demonstrera affärsnyttan av elfordon. Dessa fordon kommer nu att bli utrustade med Bzzt-plattformen vilket gör att vi har en komplett Ride-hail service. Vi har också sagt att en indisk expansion förutsätter indiskt kapital, där vi haft väldigt utdragna förhandlingar och diskussioner. Det har funnits en tröghet i att förstå hela sammanhanget i affärsmodellen, detta kommer nu att tydliggöras genom Bzzt-implementationen. På samma sätt kommer framtida marknadsexpansion primärt ske genom en licens och mikrofabriksmodell. Som en del i vårt fokus kommer vi att tydligare paketera och marknadsföra vårt licenserbjudande.

Vi har senaste tiden sett ett ökat intresse för våra lösningar i Europa vilket beror på en utveckling på mobilitetsmarknaden mot mer hållbara transporter och mer skräddarsydda fordon (som Zbee är ett exempel på) samt den ökade klimat medvetenheten och viljan att vara med och påverka. Detta gör att det är dags för vårt nästa steg i Europa nu.

I väntan på självkörande och självflygande farkoster finns en gigantisk affärsmöjlighet. Städerna behöver hållbara lösningar nu. Persontransportbehovet fördubblas i städerna de närmaste 30 åren, godstransporter ökar ännu mer. Det är i städerna vi ser störst nytta av våra lösningar.

Genom denna emission, vår första företrädesemission, skapar vi förutsättningar för att ta oss vidare med vårt unika erbjudande som för varje dag som går känns mer relevant.

Jag hoppas att du vill vara med på vår fortsatta resa!

– Göran Folkesson, VD för Clean Motion AB