Analytikerkommentar på PM – Chordates emission fulltecknad2019-04-16

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 april 2019 att den företrädesemission som genomförts har fulltecknats, Chordate tillförs därmed ca 4,1 MSEK.

”Kan vara bra läge att ta position nu inför potentiell kurstrigger innan sommaren”, säger ansvarig analytiker.

Ledning och styrelse tar 35 % av emissionen

Utöver att Chordate stärker sin balansräkning och tillförs ca 4,1 MSEK för emissionskostnaderna om 0,25 MSEK, ser vi såklart mycket positivt på att ledning och styrelse tar ca 1,4 MSEK av emissionen, motsvarande ca 35 %.

”Chordate genomförde under januari en riktad emission som tillförde bolaget ca 5 MSEK. Den nu genomförda företrädesemissionen om ca 4 MSEK, som gjordes till en Pre-money värdering om 20 MSEK, tecknades till ca 76 % utan företrädesrätt. Utöver att ledning och styrelser tar en stor del i emissionen, är det intressant att en stor del av likviden även kommit från nya aktieägare. Inför den interimanalys som väntas publiceras under Q2-19, känns nuvarande värderingsnivåer som ett bra läge för att ta position”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.

Satsning inom migränområdet – interimanalys kan presenteras under Q2-19

Som tidigare har kommunicerats genomför Chordate en migränstudie fördelat på fyra kliniker i Tyskland. Den 22 februari 2019 meddelade Chordate att de genomför en interimanalys av nämnd studie, där resultatet från interimanalysen förväntas presenteras under Q2-19. Det här är något som kan utgöra en stor värdedrivare under första halvan av 2019, och något en investerare bör bevaka.

Hur vi ser på Chordate som investering – 2,7 kr per aktie i ett Base scenario

Givet en patientdriven efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning och 2020 prognostiseras Chordate omsätta ca 21 MSEK, vilket kan jämföras med ca 1 MSEK 2018 (nettoomsättning). Med en målmultipel omkring P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 2,7 kr per aktie på 2020 års prognos. En värdedrivare på kort sikt bedöms vara resultatet från den pågående interimanalysen hänförlig till Chordates migränstudie, vilken förväntas presenteras under Q2-19.

Läs aktieanalys

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.