Analytikerkommentar på – TC Connects dotterbolag AW Technic erhåller ytterligare affärer med Spotify2018-04-18

TC Connect AB (”TC Connect” eller ”Koncernen”) meddelade den 17 april att deras dotterbolag AW Technic fått en ny order från Spotify.

AW Technic har under 2017 levererat säkerhetssystem till Spotify i Stockholm och Göteborg, och Spotify har nu återkommit med ny order avseende Amsterdam för installation av passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning. Ordern har ett initialt ordervärde om ca 0,5 MSEK och kommer att rullas ut under våren.

I pressmeddelandet framgår det att AW Technic tidigare har haft affärer med Spotify som sammanlagt uppgått till ca 6 miljoner kronor under 2017. Det är en betydande andel av dotterbolagets helårsomsättning, vilken vi uppskattat uppgick till omkring 20 miljoner kronor 2017 (TC Connect har ej publicerat faktiska försäljningssiffror för AW Technic, varför vi gjort en egen uppskattning). Att en enskild kund står för en uppskattad andel om 30 % av helårsomsättningen kommer såklart med risker, och kan slå hårt om kunden väljer att lämna. När nu Spotify istället återkommer med ytterligare orders, anser vi att det är ett mycket positivt tecken och stödjer ett scenario för fortsatt samarbete.

 

Hur vi ser på TC Connect som investering

TC Connect är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelsemarginalen. Via organiskt samt förvärvsdriven tillväxt prognostiseras TC Connect omsätta ca 240 MSEK år 2018 med en EBITDA-marginal omkring 8 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 11, härledd från en relativvärdering, samt antagen utveckling av Koncernens kapitalstruktur, ger det ett potentiellt värde om 43 kr per aktie. Utrymme för uppvärdering bedöms således finnas från dagens nivåer.

  • Marknaden för säkerhetslösningar växer

Den digitala utvecklingen har inom många branscher och industrier resulterat i ökad efterfrågan på säkerhetslösningar, där aktörer globalt investerar i lösningar för identifikation, verifikation, kontroll- och passersystem, övervakning och styrning av säkra kommunikationslösningar. En delmarknad inom marknaden av säkerhetslösningar är biometrimarknaden, som enligt Tractica (2016) förväntas växa med 22,9 % årligen (CAGR) mellan 2016 och 2025, för att nå en global marknadsstorlek om 15,1 mdUSD.

  • TC Connect ska förvärva fler företag framgent

TC Connects affärsmodell har likheter med aktörer som Lagercrantz, Indutrade och Addtech, där lönsamma företag med god tillväxt identifieras, förvärvas och integreras som fristående dotterbolag inom koncernen. Synergieffekter kan således uppstå, samtidigt som den decentraliserade organisationsstrukturen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt där dotterbolagen styrs under en egen ledningsgrupp.

  • Koncernledningen har tidigare erfarenhet av företagsförvärv

För att framtida förvärv ska vara lyckade förutsätter det en erfaren ledningsgrupp och styrelse, med förmåga att dels identifiera bra förvärv, och dels med rätt kompetenser att integrera förvärven i koncernen (även om dotterbolagen verkar fristående). Ole Oftedal, VD för Koncernen, har lång erfarenhet både som företagsledare och entreprenör. Nuvarande styrelse har kompetenser som kompletterar varandra väl, med erfarenheter från både mindre och större organisationer.

  • Olika finansieringsalternativ vid förvärv

TC Connect kommer använda en kombinationen av likvida medel och aktier vid köp av företag. Vid en lägre aktiekurs minskar köpkraften med Bolagets aktier, vilket således är en risk. En lägre värdering på Koncernen kan resultera i färre förvärv, och/eller förvärv av mindre storlek. Om Koncernen som helhet inte utvecklas i önskad takt, kan kreditfinansiering försvårigas. Nuvarande prognos förutsätter flera förvärv perioden 2018-2019.

 

OM TC CONNECT

TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.

Läs vår aktieanalys