Analytikerkommentar på TC Connects bokslutskommuniké 20172018-03-09

TC Connect AB (”TC Connect” eller ”Koncernen”) presenterade idag den 9 mars sin bokslutskommuniké för 2017, där siffror för fjärde kvartalet framgick.

Aktien föll i den inledande handeln – vi anser att reaktionen är överdriven.

Nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet 2017 till 49 MSEK, med ett EBITDA-resultat om 0,6 MSEK. På sista raden var resultatet negativt, med ett nettoresultat om -0,7 MSEK. Det ska då tilläggas att TC Connect har tagit kostnader av engångskaraktär om 3 MSEK hänförligt till den norska verksamheten.

Vid korrigering för engångskostnader hade TC Connect visat lönsamhet på sista raden.

Perioden 2017-04-01 till 2017-12-31 uppgick omsättningen till 116,4 MSEK. Om man lägger till omsättningen under första kvartalet för tidigare koncernen TC Connect AS hade helårsomsättningen uppgått till 154,5 MSEK med ett EBITDA-resultat om 1,1 MSEK.

Tredje kvartalet 2017 omsatte TC Connect 33,6 MSEK. Det innebär således att koncernen växte med 46 % från Q3 till Q4-17. Det, i kombination med goda förutsättningar för underliggande lönsamhet, gör att vi ser positivt på kommande kvartal under 2018 där TC Connect borde kunna växa med ökad lönsamhet. Tillväxt förväntas ske organiskt samt via ytterligare förvärv. Vi hade dock räknat med att TC Connect skulle hinna göra ett förvärv under Q4-17, vilket ej blev fallet. I VD-ordet skriver Ole följande:

”Vi har dessutom varit aktiva med analys av möjliga förvärv som möter våra grundläggande kriterier, stabil historia, nära kundrelationer, hög tekniknivå, lönsam tillväxt och en affärsorienterad ledning. Vår huvudmarknad inkluderar företag som arbetar med avancerade säkerhetssystem och säker överföring av tal och data. För att kunna vara tillräckligt aktiv i den konsolidering som pågår i säkerhetsmarknaden, kommer bolaget att behöva ytterligare finansiering i form av krediter från banker och fonder, alternativt olika former av emissioner.” – VD Ole Oftedal

Vid utgången av december 2017 uppgick likvida medel till ca 5,8 MSEK. Givet att TC Connect kan få finansieringslösningen på plats, räknar vi med att TC Connect kan göra ett par förvärv. Med tanke på omsättningsnivåerna i TC Connect, och hur nära ökad lönsamhet de ligger, borde det finnas flera alternativ för olika finansieringslösningar (t.ex. krediter och mezzanine-lån).

TC Connects balanslikviditet (Current Ratio) uppgår till ca 0,91, där värden under 1 innebär att korta skulder överstiger omsättningstillgångarna. Önskvärt är ett värde över 1 men vi anser inte att förhållandet är alarmerande idag. Likväl måste detta fortsättas att bevakas framgent.

Sammanfattningsvis

Vi ställer hos positiva till rapporten där fjärde kvartalet visar på stark tillväxt. Korrigerat för engångskostnader är koncernen lönsam och sett till de svenska dotterbolagen går dessa väldigt starkt, där t.ex. AW Technic mer än dubblerar sin omsättning under året.

Givet att TC Connect kan få finansieringslösningar på plats och genomföra fler förvärv, i kombination med fortsatt organiskt tillväxt, finns utrymme för uppvärdering från dagens nivåer.

Såhär sammanfattade vi caset i vår aktieanalys som publicerades i november – vi publicerar inom kort en uppdaterad analys och VD-video.

TC Connect är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar, organisk tillväxt och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelsemarginalen. Omsättningen förväntas stiga fram till 2019 då TC Connect enligt Analyst Groups prognos omsätter ca 356 MSEK med en EBIT-marginal omkring 10,5 %. Givet en målmultipel om EV/EBIT 12,8, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, är aktiens nuvärde 41 kr. Utrymme bedöms således finnas för uppvärdering från dagens nivåer.

Nu efter siffror för fjärde kvartalet blivit kända kommer vi inom kort att publicera en uppdaterad aktieanalys.

Vi kommer även spela in en VD-intervju med Ole Oftedal, där vi kommer fråga om hans syn på 2017 men framförallt hur han ser på resten av 2018. Publicering kommer ske efter aktieanalysen publicerats.

Läs vår analys 
Läs bokslutskommunikén