Analytikerkommentar på Redsense Medicals Q1-rapport för 20182018-05-07

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) publicerade idag sin kvartalsredogörelse för Q1-18. Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (0,4), motsvarande en ökning om ca 163 % mot jämförbar period 2017. Via den riktade emissionen om ca 3,7 MSEK (före emissionskostnader) som genomfördes efter rapportperioden, har Bolaget stärkt sin finansiella ställning.

Flera intressanta händelser under inledningen av 2018

Nedan presenteras ett urval av händelser under inledningen av 2018 som vi anser särskilt intressanta:

  • Redsense Medical har erhållit marknadsgodkännande i Europa och Kanada för automatisk avstängning av blodflödet som fungerar med alla dialysmaskiner. Marknadsgodkännande avser en prototypversion av Redsense Clamp, ett tillbehör till Bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskin.
  • University Hospital Crosshouse i Kilmarnock, Skottland, blev under februari först i världen med att installera Redsense blodläckage-alarm som även kan stänga av dialysmaskinens blodflöde automatiskt om ett blodläckage uppstår.
  • Redsense Medical meddelade under april att de tecknat samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för studie med Redsense Clamp. Studien som genomförs i Kanada inkluderar hemdialyspatienter och kommer att pågå under perioden Q2-18 till Q4-18.
  • Bolagets blodläckagealarm används nu av tre av de fem största leverantörerna av dialysvård i USA: Fresenius, DaVita och American Renal. Redsense används även vid tre av de fem främsta sjukhusen i USA inom njursjukvård: Mayo Clinic, Clevland Clinic och New York Presbyterian Hospital.
  • Under april genomförde Redsense Medical en riktad emission om 3,7 MSEK till teckningskursen 9,50 per aktie (389 786 styck aktier). Bolaget har således stärkt kassan.

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022, vilket kan jämföras med 1,5 MSEK 2017.

Vi kommer inom kort att publicera en uppdaterad analys.

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.

Läs vår aktieanalys
Se en intervju med VD Patrik Byhmer