Analytikerkommentar på Redsense Medicals bokslutskommuniké2018-02-27

Redsense Medical publicerade idag sin bokslutskommuniké där siffror för Q4 framgick. Likt väntat var det ingen större försäljning, utan mer intressant var att läsa VD Patrik Byhmers VD-ord samt att få en uppfattning om bolagets finansiella ställning.

I kommunikén framgår att kassan vid utgången av 2017 uppgick till ca 2,3 MSEK, samtidigt som resultatet för fjärde kvartalet uppgick till ca -1 MSEK.

Under augusti 2017 genomförde Redsense Medical en riktad nyemission om 7,46 MSEK (710 214 styck aktier), där tidigare Gambro-ordförande Lennart Nilsson var en av huvudinvesterarna. Andra välkända investerare som t.ex. Gerhard Dal, Martin Olausson och Oscar Duvik tog också del i den riktade emissionen. Transaktionen hade stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017, vilket angav ett utrymme om att emittera 1 100 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Från det bemyndigandet kvarstår 389 786 styck aktier som potentiellt skulle kunna emitteras. Nuvarande bemyndigande möjliggör således ett kapitalintag om ca 4,3 MSEK (baserat på emitteringskurs 11 kr/aktie). Skulle Bolaget snabbt vara i behov av kapital kan således en riktad emission ske. Detta är dock inget Redsense Medical har kommunicerat idag.

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 30 kr per aktie.

Vi kommer inom kort att publicera en uppdaterad analys, tillsammans med en VD-videointervju med Patrik Byhmer.

Läs vår aktieanalys
Läs rapporten