Analytikerkommentar på PM – Toleranzias VD Charlotte Fribert medverkar på ”Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit”2018-04-23

Toleranzia AB (“Toleranzia” eller “Bolaget”) meddelar idag att VD Charlotte Fribert deltar  i den internationella konferensen ”Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit”, som hålls i Boston 24-26 april.

 

I pressmeddelandet berättade Charlotte Fribert, VD på Toleranzia, följande:

”Att det nu hålls en stor internationell konferens, som helt och hållet fokuserar på den typ av teknologi som Toleranzia tillämpar för att utveckla läkemedel, är mycket glädjande och visar att satsningen på, och tilltron till, denna behandlingsmetod har ökat dramatiskt de senaste åren. Förutom att mötet innefattar ett flertal viktiga vetenskapliga presentationer så samlar det ett stort antal industriella intressenter, vilket ger oss goda möjligheter att nätverka och samtala med potentiella partners för fortsatt utveckling och kommersialisering av vår läkemedelskandidat TOL2 som behandling av patienter med orphansjukdomen myastenia gravis.”

Nedan följer en sammanfattning av hur vi på Analyst Group ser på Toleranzia som investering:

Toleranzias läkemedelskandidat, TOL2, riktar sig mot den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis, och om Bolaget når ett läkemedelsgodkännande, väntas läkemedlet kunna bota eller kraftigt lindra sjukdomen. Den klassificeras som en orphan-sjukdom, vilket är ett segment som möjliggör hög prissättning och stort intresse från stora läkemedelsbolag p.g.a. skattelättnader och lägre utvecklingskostnader. Prekliniska studier av TOL2 har indikerat botande effekt av myastenia gravis och inte uppvisat några tecken på biverkningar. Toleranzias strategi är att etablera ett partnerskap för utlicensiering av läkemedelskandidaten TOL2 efter klinisk fas I/IIa, vilket väntas ske 2020. Givet att TOL2 når marknaden och erhåller ett partnerskap värderas Toleranzia till ett riskjusterat nuvärde om 7,4 kr i Base scenario.

  • Stort marknadsvärde och särläkemedelsstatus

Myastenia gravis klassificeras som en s.k. orphan-sjukdom. Inom segmentet orphan-sjukdomar finns det möjligheter till hög prissättning och i exempelvis USA uppgår medianpriset till 84 000 USD för läkemedel inom segmentet. Vidare finns det en tydlig incitamentsstruktur från större läkemedelsbolag då segmentet innebär skattelättnader, lägre utvecklingskostnader och möjligheter till hög prissättning. I ett Base scenario bedöms läkemedlet säljas på den amerikanska och europeiska marknaden, där antalet patienter uppskattas uppgå till ca 200 000 personer 2017.

  • Kompetent ledning med internationellt nätverk

Ledning och styrelse består av personer med goda meriter och mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling, klinisk utveckling och börsnoterade läkemedelsbolag. Vidare har Bolaget exponering mot ett internationellt nätverk av forskare och kliniker, däribland James Howard, som brukar omnämnas som världsledande forskare inom myastenia gravis. Sammantaget bedöms ledningens meriter och Bolagets globala nätverk ge goda förutsättningar för att sluta ett eventuellt samarbetsavtal.

  • I Base senario värderas Toleranzia till ett riskjusterat nuvärde om 7,4 kr

Bolaget har som ambition att utlicensiera efter fas I/IIa och givet att TOL2 når marknaden, där Toleranzia erhåller milestones-betalningar och senare royaltyintäkter, estimeras Toleranzia kassaflöden till ett riskjusterat nuvärde om cirka 7,4 kr i ett Base scenario. I ett Bull scenario uppgår motsvarande värde till 29,7 kr och i ett Bear scenario till 0,7 kr.

  • Risk för kapitalanförskaffning under klinisk fas I/IIa

Bolaget har i dagsläget en kassa om ca 26 MSEK. Klinisk fas I/IIa förväntas påbörjas under 2019, och kostnaderna för denna fas inklusive GMP-produktion uppskattas till ca 30 MSEK. Således räcker inte befintlig kassa för att finansiera klinisk fas I/IIa.

Läs vår aktieanalys
Se en intervju med VD Charlotte Fribert