Analytikerkommentar på PM – TCECUR:s dotterbolag AW Technic vinner flera affärer på kort tid2018-07-09

TCECUR AB (”TCECUR” eller ”Koncernen”) meddelade den 4 juli respektive den 6 juli 2018 att dotterbolaget AW Technic tecknat affärer med flera kunder, där det totala ordervärdet uppgår till ca 7,2 MSEK.

TCECUR har på senare tid kommunicerat flera affärer via sina dotterbolag, under vecka 27 har AW Technic erhållit orders som tillsammans uppgår till ca 7,2 miljoner kronor, för leverans under 2018. Likt TCECUR:s andra dotterbolag fortsätter således även AW Technic att utvecklas starkt, något vi ser positivt på.

Om ordern den 4 juli

Orders omfattar två nya kunder med ett totalt ordervärde om 2,2 miljoner kronor, för leverans under 2018. Affärerna innefattar installation av integrerade säkerhetslösningar med passersystem, larm och kameraövervakning. Kunderna namnges ej men beskrivs som en fransk global investmentbank och ett schweiziskt globalt medicinbolag.

Om ordern den 6 juli

Orders omfattar affärer med två befintliga kunder med ett totalt ordervärde om ca 5 miljoner kronor, för leverans under 2018. Likt tidigare innefattar affärerna installation av integrerade säkerhetssystem med passersystem, larm och kameraövervakning. Exakt vilka kunderna är framgår inte, men båda beskrivs som ledande globala amerikanska investmentbanker.

Hur vi ser på TCECUR som investering

TCECUR är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelsemarginalen. Via organiskt samt förvärvsdriven tillväxt prognostiseras TCECUR omsätta ca 240 MSEK år 2018 med en EBITDA-marginal omkring 8 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 11, härledd från en relativvärdering, samt antagen utveckling av Koncernens kapitalstruktur, ger det ett potentiellt värde om 43 kr per aktie. Utrymme för uppvärdering bedöms således finnas från dagens nivåer.

Läs aktieanalys

OM TCECUR

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.