Analytikerkommentar på PM – TC Connect ingår avsiktsförklaring med Mysec Sweden AB2018-03-13

TC Connect AB (”TC Connect” eller ”Koncernen”) meddelade idag den 13 mars 2018 att de ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Mysec Sweden AB (”Mysec”) – ett av Stockholms ledande säkerhetsbolag.

Mysec Sweden – utsedd till Gasellföretag 2017

Mysecs omsättning har utvecklats starkt sedan 2009 och har under de senaste tre åren växt med CAGR om 30 %. Den exponentiella utvecklingen härleds rimligen till ökande återkommande intäkter samt ytterligare organisk tillväxt. Bruttomarginalen har historiskt legat omkring 60 – 65 % med mindre avvikelser. På rörelsenivå är lönsamheten i en positiv trend och EBITDA-marginalen uppgick 16/17 till 13 %. Vidare har vinsten växt med CAGR om 81 % sedan 13/14.

Omsättningen från maj 2017 till februari 2018 uppgick till 29 MSEK, med en rörelsemarginal omkring 15 % (Mysec har brutet räkenskapsår).

Mysec redovisar följande viktiga referenskunder: Arla, SISAB, ICA, Botkyrka kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja.

2017 utsågs Mysec till ett Gasellföretag. För att erhålla en sådan utmärkelse krävs följande kriterier:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst fördubblat sin omsättning.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.


Transaktionen

I dagens pressmeddelande framgår att förvärvskostnaden uppgår till 35 MSEK, varav 10 MSEK i aktier (efter godkännande av TC Connects bolagsstämma), maximalt 10 MSEK förutsatt att resultatet för 2018 är i nivå med historisk lönsamhet, och resterande i likvida medel vid tillträde.

Skulle det antas att Mysec fortsätter växa under året och omsätter 35 MSEK 2018 helår, med en bibehållen rörelsemarginal omkring 15 %, innebär det ett rörelseresultat om ca 5,3 MSEK. I relation till 35 MSEK i förvärvskostnad görs således köpet till 1x försäljningen och 6,6x rörelseresultatet.

Vi anser att Mysec är ett kvalitetsbolag med fin historik och företaget består av värdefulla nyckelpersoner som kommer finnas kvar efter att förvärvet genomförts. I vår mening gör TC Connect ett bra förvärv med Mysec och som en del i TC-koncernen kan synergieffekter uppstå.

Återkommer inom kort med uppdaterad analys

Efter att TC Connect förra veckan presenterade sin bokslutskommuniké arbetar vi vidare med en uppdaterad version av analysen. I den kommer även uppdateringar göras utifrån kommunicerad avsiktsförklaring att förvärva Mysec.

Vidare kommer vi inom kort att publicera en VD-video med Ole Oftedal.

OM TC CONNECT

TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.

OM MYSEC SWEDEN AB

Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001. Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061. Mysec Larmportal är en egenutvecklad produkt som digitaliserar och effektiviserar säkerhetsbranschen. Med en stark position i Stockholmsregionen har företaget byggt långvariga kundrelationer med dokumenterat hög leveranskvalitet. Viktiga större kunder är Arla, SISAB, ICA, Botkyrka kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja.