Analytikerkommentar på PM – Styrelseledamot säljer aktier i ACM2018-03-16

A City Media AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 15 mars 2018 att styrelseledamot Oskar Lindström säljer delar av sitt innehav i ACM.

Följande information framgick i pressmeddelandet:

”Den 14 mars har styrelseledamoten Oskar Lindström sålt 50.000 stycken aktier i A City Media AB. Försäljningen har gjorts för att frigöra kapital till andra åtaganden och investeringar. Oskar Lindström är fortsatt optimistisk till Bolaget och har efter försäljningen ett innehav om 27 200 aktier.”

Oskar Lindström har varit aktiv i bolaget sedan 2007, och utöver ACM har han flera andra aktiva investeringar och projekt. I samband med pressmeddelandet sökte vi Oskar för en kommentar kring affären:

”Detta beslut är helt och hållet relaterat till kapitalplanering av min egna investeringsportfölj. Jag har flera olika finansiella åtaganden och var i behov av att strukturera om min position i ACM till ett annat projekt jag investerat i och utvecklar. Jag har varit aktiv i ACM i mer än 10 år och behåller fortfarande en del av mitt innehav. Det gör jag eftersom jag är fortsatt positiv till ACM:s framtid” – Oskar Lindström

Vi sökte även Erik Penser Bank, ACM:s Certified Advisor (CA), för en kommentar:

”Placeringen genomfördes av Penser Bank till ett fåtal namnkunniga investerare med stor tilltro till branschen såväl som till bolaget”.


Hur vi ser på ACM som investering

Förra veckan publicerade vi en uppdaterad aktieanalys på ACM. Här är ett sammanfattande utdrag ur den analysen:

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM omsätta ca 184 MSEK, motsvarande en tillväxt om 50 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 11 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett potentiellt värde om 180 kr per aktie.

  • Marknaden för utomhusreklam förväntas fortsätta växa

Medieinvesteringar i utomhusreklam på den svenska marknaden uppgick till 1 436 MSEK 2016, en ökning om 15,6 % gentemot 2015. Anledningen till att digital utomhusreklam är attraktivt är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att rörlig (digital) utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att storformatsreklam beskådas en längre tid.

  • AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Under februari förvärvades Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och gjorda förvärv är även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan Bolaget koordinera marknadsförings- kampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till drygt 600 MSEK (exkl. Prego Media AS). 2017 omsatte Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att generera betydligt större omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och All in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och synergieffekter har setts senaste två kvartalen. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

  • Måste fortsätta förvärva nya kunder

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen marknad. Inom Retail Tech är ACM möjligtvis inte den självklara partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma, vilket minskar den finansiella risken.

 

OM ACM

AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år i branschen utökat med ytterligare ett affärsområde – ”Retail Tech”. Retail Tech hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Retail Tech har bolaget två huvudinriktningar: ”Digital signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

 

Läs vår aktieanalys