Analytikerkommentar på PM – Skotskt sjukhus inför Redsense blodläckage-alarm2018-02-05

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade förra veckan att University Hospital Crosshouse i Kilmarnock, Skottland, blir först i världen med att installera Redsense blodläckage-alarm som även kan stänga av dialysmaskinens blodflöde automatiskt om ett blodläckage uppstår.

 

I samband med PM så kommenterade Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical, följande:

”Den här funktionaliteten är ett stort steg på vägen mot en nollvision för antalet dödsfall i samband med hemodialysbehandling, och utgör därmed ett tungt argument för kliniker som behöver nya dialysmaskiner och satsar på att erbjuda ledande patientsäkerhet. Ett bra exempel på detta är den stora offentliga upphandling i Italien i höstas där vår partner Spindial utsågs till en av vinnarna.”

Beställningen gjordes via Redsense Medicals distributör i Storbritannien, Health Tec Medical, och i pressmeddelandet framgår det att ”[…] bolaget förväntar sig allt fler liknande order framöver.” Med tanke på att Redsense Medical har flera distributörsavtal på plats runt om i Europa kan försäljningen potentiellt öka snabbt givet god orderingång, då några direkta flaskhalsar ej anses finnas i dagens produktionsutrymme. Att Redsense blir en helhetslösning där blodläckage kan upptäckas och att dialysmaskinen då stängs av automatiskt, är att anse som en mycket attraktiv lösning för sjukvården. För patienten innebär det en betydligt högre patientsäkerhet.

 

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 30 kr per aktie.

Läs vår aktieanalys
Läs bolagets PM