Analytikerkommentar på PM – SensoDetect har genomfört en riktad emission om 8 MSEK före emissionskostnader2018-03-16

Styrelsen i SensoDetect AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2017, genomfört en riktad emission som fulltecknats och tillför SensoDetect 8 MSEK före emissionskostnader.

SensoDetect genomför en riktad emission och säkrar därmed den finansiella ställningen för kommande marknadslansering av BERA 3.0. Bolaget erhåller en långsiktig huvudägare och kan nu lägga fullt fokus på att bearbeta marknaden med lanseringen av BERA 3.0. Analyst Groups analytiker anser att nyheten är mycket positiv.

Emissionsvolymen om 8 MSEK fördelas på 7 272 727st. aktier á 1,10kr. Detta motsvarar en rabatt mot det 30 dagar volymviktade aktiepriset om 15 %. Den totala utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till 23,4 %. Vidare uppgår emissionskostnaderna till ca 0,25 MSEK, vilket är en tillsynes billig finansiering av kapitalanskaffningen.

I och med emissionen kliver en rad danska, svenska och internationella riskkapitalister med mångfaldig erfarenhet från medicinteknik in via  UCCU DK som ägare i SensoDetect, med ett totalt innehav om hela emissionsandelen, d.v.s. 23,4 %. De kliver in med en långsiktig ägarbild och säkrar SensoDetects finansiering för marknadslanseringen av BERA 3.0. Detta är ett viktigt steg för Bolaget, och dagens nyhet stärker SensoDetects möjligheter att lyckas avsevärt.

Såhär säger Johan Olson – VD på SensoDetect i samband med pressmeddelandet:

 

”SensoDetect går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat.”

 

Läs vår aktieanalys
Läs Bolagets PM