Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical utbildningsapp om vennålsutdragning når ny marknad2018-09-28

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 26 september 2018 att utbildningsappen om vennålsutdragning som utvecklats av Bolaget tillsammans med sjuksköterskeföreningen EDTNA/ERCA har lanserats i en spansk version. Det innebär att den nu finns tillgänglig på engelska, tyska och spanska.

 

Appen fungerar som ett utbildningsverktyg med information om vilka dialyspatienter som tillhör riskgrupper för vennålsutdragning (VND) samt hur man kan förebygga och minimera risken att drabbas inklusive träningsinstruktioner. Den har en modul som riktar sig till patienter och anhöriga, och en som riktar sig till sjukvårdspersonal.

”Genom att lansera en spansk version av VND-appen kan vi och EDTNA/ERCA bidra till att öka kunskapen om vennålsutdragning hos ännu fler vårdaktörer, dialyspatienter och anhöriga. Appen är lätt att komma igång med och använda, och den har visat sig fungera mycket väl vid utbildning av vårdpersonal hos sjukhus och dialyscenter som inför Redsense blodläckagealarm,” säger Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical.

Analyst Groups sammanfattade syn på  Redsense Medical

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt prognos omsätter Redsense Medical ca 110 MSEK år 2022 och utrymme bedöms finnas för uppvärdering från dagens nivåer.

  • Redsense Medical adresserar en marknad av omfattande storlek

Personer med kronisk njursvikt, även benämnt ”End-Stage Renal Disease (ESRD)”, har förlorat mer än 85 % av sin njurfunktion och för att undvika gradvis blodförgiftning måste blodet renas via t.ex. hemodialys. 2016 fanns det 3 miljoner dialyspatienter runtom i världen som fick behandling för ESRD, en siffra som förväntas växa med 6 % årligen. Enligt ERCPA genomgår en patient omkring tre dialysbehandlingar per vecka, vilken varar ca fyra timmar per gång. Inom EU kostar en patient upp till 80 tEUR per år, samtidigt kostar dialysbehandlingar varje år EU:s sjukvårdssystem 14 mdEUR, vilket motsvarar 2 % av Europas vårdbudget. Givet en genomsnittlig kostnad om 40 tEUR per år per dialyspatient runtom i världen, och 3 miljoner dialyspatienter, motsvarar det kostnader omkring 120 mdEUR. 1 % av detta, Redsense Medicals andel av totala behandlingskostnaden, motsvarar en marknad om 1,2 mdEUR.

  • Redsense har starka konkurrensfördelar

Redsense är den enda dialysprodukten som uppfyller EU:s direktiv gällande medicinsk utrustning, vilket i praktiken innebär att Redsense är det system som bör användas. I USA, i samarbete med NxStage, erbjuder Redsense Medical den enda helhetslösningen för hemdialys som är FDA-godkänd. NxStage är under uppköp av Fresenius Medical Care, världens största integrerade leverantör av produkter och tjänster för personer som genomgår dialys. Det kan ge NxStage tillgång till ett omfattande försäljningsnätverk, vilket i förlängningen gynnar Redsense Medical. Fresenius har uttalat målsättningen att till år 2022 så ska mer än 15 % av hemodialyser i USA ske i hemmet.

  • Erfaren ledning och styrelse med högt insiderägande

Redsense Medical består av erfarna lednings- och styrelsepersoner. Patrik Byhmer, VD och grundare, har tidigare erfarenhet från arbete inom medicinteknikbolag med global distribution och äger dessutom själv ca 16 %, av aktierna. Ledning och styrelse äger tillsammans ca 35 % av aktierna. Ordförande Bo Unéus har erfarenhet från bl.a. Nordstjernan och har under flera år varit bosatt och arbetat i Tyskland, en nyckelmarknad för Redsense Medical. Bos kunskap om den tyska marknadsstrukturen är värdefull för Bolaget framgent. I styrelsen finns även personer med erfarenhet från Fresenius Medical Care och Diaverum, vilka är några är världens största organisationer inom njursjukvård.

  • Produktfördelar och marknadsförutsättningar motiverar uppvärdering

I ett Base scenario förväntas Redsense Medical omsätta ca 110 MSEK år 2022. Baserat på en relativvärdering, en diskonteringsränta om 15 % och P/S 5,5 som målmultipel på 2022 års försäljning, erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 29 kr. Värderingen baseras på att antagna händelser inträffar. Vid annorlunda utfall, positivt eller negativt, kan värderingen korrigeras.

  • Bolaget är idag inte lönsamt och verkar samtidigt i en konservativ och trögrörlig bransch

Genom att använda sig av Redsense kan sjukvården minska sina kostnader genom att olycksfall kan undvikas och liv räddas. Sjukvården i sig är dock konservativ och trögrörlig, och ofta med ansträngd budget. Beslut måste därför komma från högre instanser, som styr sjukvården mot en mer patientsäker produkt så som Redsense. Redsense Medical kommer således behöva bearbeta sjukvårdssystem, politiker och offentliga sjukvårdssystem med övergripande ansvar för hur budgeten används. Den industriella trögheten i sjukvården resulterar i risker att potentiell tillväxt, och lönsamhet, drar ut på tiden. Vid utgången av juni 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 2,1 MSEK. Under Q2-18 uppgick Bolagets burn rate till ca 0,5 MSEK/månad (justerat för riktad emission under april), att jämföra med 0,4 MSEK/månad under tre första månaderna 2018. Med en antagen burn rate om
0,5 MSEK framgent, är Redsense Medical finansierade till senhösten 2018, allt annat lika.

Läs aktieanalys

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.