Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical tecknar samarbetsavtal2018-04-16

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 12 april att de tecknar samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för studie med Redsense Clamp.

Studien som genomförs i Kanada inkluderar hemdialyspatienter och kommer att pågå under perioden Q2-18 till Q4-18. Dr Christopher Chan, ansvarig för hemdialys vid University Health Network, är en globalt erkänd expert inom området och kommer att leda studien.

Dr Chan tog sin examen från medicinska fakulteten vid University of Toronto år 1995. Efter att fullgjort sin forskarutbildning i internmedicin och nefrologi fortsatte han vidareutbilda sig inom kardiovaskulär fysiologi. Han är idag professor inom medicin och innehar R. Fraser Elliot Chair i hemdialys. R. Fraser Elliot Chair främjar forskning och utbildning kring hjärtbedövning och hjärtmorbiditet efter anestesi. Dr Chan har bidragit med över 150 forskningsartiklar och skrivit flera bokkapital inom hemdialys.

Såhär säger Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical, i samband med pressmeddelandet:

”Det är mycket glädjande att kunna presentera vårt samarbete med dr Christopher Chan och University Health Network. Dr Chan har medverkat vid utformningen av Redsense Clamp från idéstadiet till den prototypversion som kommer att användas i studien, och deras dialyscenter är en utmärkt referensklinik för världsledande dialysvård i hemmet. Jag är övertygad om att båda parter kommer att kunna dra stor nytta av detta samarbete, samt att det kommer att göra skillnad för patientsäkerheten i hemmet, och på klinik i nästa steg.”

För Redsense Medical kan det antas att Bolaget erhåller ett starkt signalvärde i och med nuvarande samarbete. Både Dr Chan och University Health Network är välkända inom vården, och ur ett försäljningsperspektiv kan det gynna Redsense Medical.

Vad är Redsense Clamp?

Redsense Clamp är ett tillbehör till Bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. Det kan i sin enklaste form beskrivas som en mekanism som ”kniper åt” den slang som dialyspatientens blod transporteras igenom, vilket gör att dialysmaskinen stängs av. Redsense Clamp är ett s.k. agnostiskt system, vilket innebär att produkten är applicerbar på samtliga dialysmaskiner på marknaden idag. Prototypversionen av Redsense Clamp är godkänd som medicinsk produkt klass 1 i Kanada och har dessutom erhållit CE-märkning i Europa som klass 1 produkt. Redsense Clamp förväntas göra bolagets alarmsystem mer attraktivt för framförallt bolagets erbjudande inom den växande marknaden för dialys i hemmet där det inte finns personal som kan stänga av dialysmaskinen.

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering från vår senaste aktieanalys:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 30 kr per aktie.

  • Redsense Medical adresserar en omfattande marknad

2016 fick 3 miljoner dialyspatienter runtom i världen behandling för kronisk njursvikt (ESRD), en siffra som förväntas öka med 6 % årligen. En patient behöver genomgå omkring tre dialysbehandlingar per vecka och kostnaden per år och patient är omkring 80 tEUR inom EU. Givet en genomsnittlig kostnad om 40 tEUR per patient för resterande delar av världen, och 3 miljoner dialyspatienter, motsvarar det kostnader omkring 120 mdEUR. 1 % av detta, Redsense Medicals andel av totala behandlingskostnaden, ger en marknad om 1,2 mdEUR.

Konkurrenskraftig produkt med klara fördelar

Redsense är den enda dialysprodukten som uppfyller EU:s direktiv gällande medicinsk utrustning, innebär det i praktiken att Redsense är den enda godkända utrustningen. Hittills har produkten ingått i 400 000 behandlingar. I USA erbjuder Redsense Medical, i samarbete med NxStage, den enda helhetslösningen som är FDA-godkänt för hemdialys, en marknad som förväntas växa starkt kommande år. Redsense kan enkelt anslutas till dialysmaskiner, vilket innebär att integrering med dialysmaskin kan ge upphov till licensintäkter och potentiellt goda bruttomarginaler.

  • Nyckelpersoner spelar viktig roll framöver

Bolaget består av en erfaren ledning och styrelse med rätt kompetenser och förutsättningar för att vidareutveckla organisationen. Grundare, och nuvarande VD Patrik Byhmer, har tidigare arbetslivserfarenhet från medicin-teknikbolag med global organisation. Styrelseordförande Bo Unéus har god erfarenhet från tyska marknaden, en nyckelmarknad för Bolaget. Ledning och styrelsens sammanlagda ägande är 36 %, vilket ingjuter förtroende.

  • Fortfarande olönsamma i en trögrörlig bransch

Sjukvården är en trögrörlig och konservativ bransch, något som innebär utmaningar för Bolaget. Försäljningen är på låga nivåer och resultatet är negativt, varför en försenad tillväxt kan innebära behov av nytt externt kapital. Med senast redovisad kassa och en burn rate om 0,6 MSEK per månad, härledd från 2017 års genomsnittliga kapitalförbrukning, är Redsense Medical finansierade till och med april 2018 (detta var innan information om den riktade emissionen framkommit). Hänsyn har då ej tagits till ytterligare fakturering som sker under Q1-18 och framgent, vilket påverkar kapitalförbrukningen.

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.

Läs vår aktieanalys
Se en intervju med VD Patrik Byhmer