Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical tecknar leveransavtal med amerikanskt bolag2018-04-26

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 24 april att de tecknar samarbetsavtal med ett amerikansk bolag för utvärdering av produkten Redsense vid 26 medicinska center.

Utvärderingen av Redsense inleds under april 2018 och omfattar 15 000 behandlingar vid 26 olika medicinska center i tre stater i USA. I pressmeddelandet framgår att utvärderingen kommer att slutföras under 2018. Det framgår inga ordervärden i pressmeddelandet, men följande antaganden och beräkningar skulle kunna illustrera ett teoretiskt värde:

För produkten Redsense erhåller Redsense Medical intäkter för 1) larmenheten och 2) för engångssensorn. En dialysmaskin på klinik antas klara 2-3 behandlingar per dygn. Skulle det antas att varje medicinskt center utvärderar två Redsense-system med två behandlingar per dag, når det upp till omkring 15 000 behandlingar utifrån hur många dagar som återstår av 2018 (helg- och helgdagar ej inkluderat). I vår aktieanalys har vi antagit att larmsensorn har ett pris om 6 000 SEK och engångssensorn ett pris om 25 SEK/st. Med dessa antaganden skulle den kommunicerade utvärderingen på 26 medicinska center motsvara ett ordervärde om 0,7 MSEK för Redsense Medical.

Vi anser inte att det är ordervärdet som är det viktigaste under 2018, utan själva utvärderingen i sig. Det finns inte så många tänkbara aktörer i USA som kan hantera en utvärdering av denna storlek. Vilken aktör det avser har inte Redsense Medical kommunicerat, och det går därför bara att spekulera i. Exempel på tänkbara aktörer, baserat på storlek, är Fresenius och DaVita. I dagsläget går detta dock inte att bekräfta. Vad som är intressant att följa framgent är vilka ringar på vattnet utvärderingen kan ge, t.ex. i form av potentiellt högre ordervärden samtidigt som Redsense Medical stärker sin närvaro ytterligare i USA.

Tidigare projekt genomförda med Redsense i USA

Under 2015 inledde Redsense Medical ett pilotprojekt i USA tillsammans med DaVita, vilket innefattade 80 patienter med syftet av utvärdera Redsense Medicals larm i nattdialysmiljö. Under 2016 inledde amerikanska Dialysis Clinic ett behandlingsprogram i hemmiljö med Redsense blodlarm, vilket omfattade 250 hemodialyspatienter i hemmet.

I USA, i samarbete med NxStage, erbjuder Redsense Medical den enda helhetslösningen för hemdialys som är FDA-godkänd. NxStage är under uppköp av Fresenius Medical Care, världens största integrerade leverantör av produkter och tjänster för personer som genomgår dialys. Det kan ge NxStage tillgång till ett omfattande försäljningsnätverk, vilket i förlängningen gynnar Redsense Medical. Fresenius har uttalat målsättningen att till år 2022 ska mer än 15 % av hemodialyser i USA ske i hemmet. Det är tänkbart att Redsense Medical, vid någon framtida tidpunkt kan bli föremål för uppköp, vilket hade varit en stor värdedrivare.

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering från vår senaste aktieanalys:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 30 kr per aktie.

  • Redsense Medical adresserar en omfattande marknad

2016 fick 3 miljoner dialyspatienter runtom i världen behandling för kronisk njursvikt (ESRD), en siffra som förväntas öka med 6 % årligen. En patient behöver genomgå omkring tre dialysbehandlingar per vecka och kostnaden per år och patient är omkring 80 tEUR inom EU. Givet en genomsnittlig kostnad om 40 tEUR per patient för resterande delar av världen, och 3 miljoner dialyspatienter, motsvarar det kostnader omkring 120 mdEUR. 1 % av detta, Redsense Medicals andel av totala behandlingskostnaden, ger en marknad om 1,2 mdEUR.

  • Konkurrenskraftig produkt med klara fördelar

Redsense är den enda dialysprodukten som uppfyller EU:s direktiv gällande medicinsk utrustning, innebär det i praktiken att Redsense är den enda godkända utrustningen. Hittills har produkten ingått i 400 000 behandlingar. I USA erbjuder Redsense Medical, i samarbete med NxStage, den enda helhetslösningen som är FDA-godkänt för hemdialys, en marknad som förväntas växa starkt kommande år. Redsense kan enkelt anslutas till dialysmaskiner, vilket innebär att integrering med dialysmaskin kan ge upphov till licensintäkter och potentiellt goda bruttomarginaler.

  • Nyckelpersoner spelar viktig roll framöver

Bolaget består av en erfaren ledning och styrelse med rätt kompetenser och förutsättningar för att vidareutveckla organisationen. Grundare, och nuvarande VD Patrik Byhmer, har tidigare arbetslivserfarenhet från medicin-teknikbolag med global organisation. Styrelseordförande Bo Unéus har god erfarenhet från tyska marknaden, en nyckelmarknad för Bolaget. Ledning och styrelsens sammanlagda ägande är 36 %, vilket ingjuter förtroende.

  • Fortfarande olönsamma i en trögrörlig bransch

Sjukvården är en trögrörlig och konservativ bransch, något som innebär utmaningar för Bolaget. Försäljningen är på låga nivåer och resultatet är negativt, varför en försenad tillväxt kan innebära behov av nytt externt kapital. Med senast redovisad kassa och en burn rate om 0,6 MSEK per månad, härledd från 2017 års genomsnittliga kapitalförbrukning, är Redsense Medical finansierade till och med april 2018 (detta var innan information om den riktade emissionen framkommit). Hänsyn har då ej tagits till ytterligare fakturering som sker under Q1-18 och framgent, vilket påverkar kapitalförbrukningen.

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.

Läs vår aktieanalys
Se en intervju med VD Patrik Byhmer