Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical genomför riktad emission om ca 3,7 MSEK2018-04-10

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 april 2018 att de genomför en riktad emission av 389 786 st. aktier till kursen 9,50 SEK.

Vi skrev i en tidigare analytikerkommentar (2018-03-22) att med senast redovisad kassa och en burn rate om 0,6 MSEK per månad, härledd från 2017 års genomsnittliga kapitalförbrukning, är Redsense Medical finansierade till och med april 2018. Hänsyn har då ej tagits till ytterligare fakturering som sker under Q1-18 och framgent, vilket påverkar kapitalförbrukningen. I samband med vår kommentar var vi i kontakt med Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical, som då berättade följande:

”Vid utgången av december 2017 uppgick våra likvida medel till ca 2,3 MSEK, och i dagsläget har vi en burn rate på omkring 0,5 MSEK per månad. Jag har tidigare kommunicerat att vi har ett bemyndigande från tidigare bolagsstämma att emittera ytterligare 389 786 aktier. Om vi skulle vara i snabbt behov av nytt kapital kan vi t.ex. genomföra en riktad emission, även om inga sådana konkreta planer finns idag. Sen ska man komma ihåg att vi har ju faktiskt löpande fakturering, där våra kunder i genomsnitt har 30 dagars betaltid och många betalar snabbare än så. Det gör att vi kan underhålla vårt kassaflöde till viss del.”

Bolaget har nu genomfört en riktad emission och fyllt på kassan. Då den är riktad är emissionskostnaderna låga, och uppgår till mindre än 140 tSEK, vilket är positivt för aktieägarna. Den volymviktade kursen sedan 2018-03-01 uppgår till 10,52 SEK, vilket innebär att teckningskursen 9,50 SEK motsvarar en kursrabatt om 10 %. Det är lågt jämfört med t.ex. vad en företrädesemission hade inneburit. Den riktade emissionen medför att befintliga aktieägare blir utspädda med 4 %.

Avvägningen mellan en företrädesemission med större rabatt, men där alla aktieägare bjuds in, eller en riktad emission mot färre investerare med lägre rabatt, är något av en vattendelare. Vi ser hur som helst positivt på att Redsense Medical fyllt på kassan, och att de som tagit del i emissionen beskrivs som ”ett antal erfarna investerare”.

Analyst Groups sammanfattade syn på Redsense Medical som investering:

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca 111 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 30 kr per aktie.

  • Redsense Medical adresserar en omfattande marknad

2016 fick 3 miljoner dialyspatienter runtom i världen behandling för kronisk njursvikt (ESRD), en siffra som förväntas öka med 6 % årligen. En patient behöver genomgå omkring tre dialysbehandlingar per vecka och kostnaden per år och patient är omkring 80 tEUR inom EU. Givet en genomsnittlig kostnad om 40 tEUR per patient för resterande delar av världen, och 3 miljoner dialyspatienter, motsvarar det kostnader omkring 120 mdEUR. 1 % av detta, Redsense Medicals andel av totala behandlingskostnaden, ger en marknad om 1,2 mdEUR.

Konkurrenskraftig produkt med klara fördelar

Redsense är den enda dialysprodukten som uppfyller EU:s direktiv gällande medicinskt utrustning, innebär det i praktiken att Redsense är den enda godkända utrustningen. Hittills har produkten ingått i 400 000 behandlingar. I USA erbjuder Redsense Medical, i samarbete med NxStage, den enda helhetslösningen som är FDA-godkänt för hemdialys, en marknad som förväntas växa starkt kommande år. Redsense kan enkelt anslutas till dialysmaskiner, vilket innebär att integrering med dialysmaskin kan ge upphov till licensintäkter och potentiellt goda bruttomarginaler.

  • Nyckelpersoner spelar viktig roll framöver

Bolaget består av en erfaren ledning och styrelse med rätt kompetenser och förutsättningar för att vidareutveckla organisationen. Grundare, och nuvarande VD Patrik Byhmer, har tidigare arbetslivserfarenhet från medicin-teknikbolag med global organisation. Styrelseordförande Bo Unéus har god erfarenhet från tyska marknaden, en nyckelmarknad för Bolaget. Ledning och styrelses  sammanlagda ägande är 36 %, vilket ingjuter förtroende.

  • Fortfarande olönsamma i en trögrörlig bransch

Sjukvården är en trögrörlig och konservativ bransch, något som innebär utmaningar för Bolaget. Försäljningen är på låga nivåer och resultatet är negativt, varför en försenad tillväxt kan innebära behov av nytt externt kapital. Med senast redovisad kassa och en burn rate om 0,6 MSEK per månad, härledd från 2017 års genomsnittliga kapitalförbrukning, är Redsense Medical finansierade till och med april 2018 (detta var innan information om den riktade emissionen framkommit). Hänsyn har då ej tagits till ytterligare fakturering som sker under Q1-18 och framgent, vilket påverkar kapitalförbrukningen.

 

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.

Läs vår aktieanalys
Se en intervju med VD Patrik Byhmer