Analytikerkommentar på PM – Redsense Medical genomför RE för att möta den ökade efterfrågan2018-10-02

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 1 oktober 2018 att de genomför en riktad emission om 2,5 MSEK samt tar upp ett lån om 4 MSEK i syfte att möta den ökade efterfrågan.

 

Med en påfylld kassa kan Redsense Medical möta höstens efterfrågan

Redsense Medical meddelade igår (1/10) att de genomför en riktad emission om 2,5 MSEK i syfte att möjliggöra bolagets expansion och möta den ökade efterfrågan av Bolagets produkter. Investerarna i den riktade emissionen listas enligt följande:

Gerhard Dal 1 MSEK

Oscar Duvik 1 MSEK

Ronny Larsson 0,5 MSEK

I samband med emissionen har även Redsense Medical tagit upp ett lån om 4 MSEK.

Vi ser positivt på att Redsense Medical genomför den riktade emissionen till bra villkor. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare är under 3 % och teckningskursen sattes till 10,00 SEK. I fredags förra veckan (28/9) stängde aktien på 9,82 SEK. Fördelen med en riktad emission, relativt t.ex. en företrädesemission, är att Redsense Medical på ett snabbare vis kan erhålla nödvändig finansiering för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget står inför. På så vis bibehåller Bolaget sitt nuvarande momentum. Vi passar på att påminna om vad Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical, sa i senaste Q2-rapporten:

Under andra kvartalet ökade omsättningen med hela 453 procent mot jämförbar period 2017 och med 110 procent mot föregående kvartal i år. Den starka och stabila försäljningen under det första halvåret visar att Redsense nu på allvar börjar etableras som standard på de sjukhus och dialyscenter där produkten används. Det är med stor glädje som jag därmed kan konstatera att vi fortsätter utvecklas i en starkt positiv trend, en trend som jag bedömer kommer fortsätta även under andra halvan av 2018.”

Minskad finansiell risk

Vid utgången av juni 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 2,1 MSEK. Under senast rapporterat kvartal (Q2-18) uppgick Bolagets burn rate till ca 0,5 MSEK/månad (justerat för riktad emission under april). I och med den riktade emissionen och det upptagna lånet ökar kassan med ca 6,4 MSEK (efter emissionskostnader). Med en ökad försäljning framöver, vilket kan innebära en lägre burn rate, bedömer vi att Bolaget idag har en mycket stark finansiell position. Det är något som skulle kunna bidra till att aktien uppvärderas närmaste tiden.

Analyst Groups sammanfattade syn på  Redsense Medical

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen, Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden. Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad branschefterfrågan. Enligt prognos omsätter Redsense Medical ca 110 MSEK år 2022 och utrymme bedöms finnas för uppvärdering från dagens nivåer.

Baserat på en relativvärdering, en diskonteringsränta om 15 % och P/S 5,5 som målmultipel på 2022 års prognostiserade försäljning, erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 29 kr. Värderingen baseras på att antagna händelser inträffar. Vid annorlunda utfall, positivt eller negativt, kan värderingen korrigeras.

Läs aktieanalys

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.