Analytikerkommentar på PM – Övergår till IFRS och byter bolagsnamn2018-04-24

AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”), tidigare A City Media AB,  meddelade den 24 april 2018 att Bolaget övergår till IFRS och således ökar 2017 års resultat med 11,6 miljoner kronor, till följd av att Goodwill i koncernen inte längre är föremål för årliga avskrivningar. Dessutom förtydligar ACM sitt varumärke genom att byta bolagsnamn till AdCityMedia AB.

 

Vi tror övergången till IFRS kan bidra till att öka bolagsvärderingen under 2018

Vi har tidigare kommenterat ACM:s goodwill-avskrivningar, såhär skrev vi i vår senaste aktieanalys från mars 2018:

ACM arbetar med att konvertera sina räkenskaper till IFRS-standard, istället för att gå under nuvarande K3-regelverk som innebär att goodwill skrivs av löpande och sänker nettoresultatet. Som en konsekvens blir nyckeltal som t.ex. P/E höga. Om ACM:s P/E-tal då jämförs med bolag som rapporterar under IFRS, blir jämförelsen helt missvisande. Det är vår tro att marknaden inte i sin fulla grad tar hänsyn till detta i nuvarande värdering av ACM, varför vi anser att Bolaget får en omotiverad värderingsrabatt. Målsättningen är att övergå till IFRS under Q1-18, varpå vi tror att ACM kan få en mer rättvisande värdering.

ACM upprättar sin års- och koncernredovisning under IFRS, samt tolkningar från IFRS Interpretations Commitee (IFRIC), från och med den 1 januari 2018. Således kommer den första rapporten upprättad enligt IFRS vara ACM:s Q1-rapport för 2018 som publiceras den 28 maj 2018. Med IFRS tror vi att den, enligt oss, omotiverade värderingsrabatten kan lyfta och således bidra till att ACM värderas upp under 2018. En viktig komponent i detta är att olika informationskällor (t.ex. forum, handelsplattformar, analyssidor m.m.) fångar upp ACM:s uppdaterade räkenskaper och således visar korrekta värderingsmått. Det är framförallt viktigt för den målgrupp av investerare som använder sig av sådana informationskällor för att jämföra värderingar mellan bolag när de gör sina köp- och säljbeslut i en aktie.

Vad innebär det att ACM övergår till IFRS?

International Financial Reporting Standard (IFRS) skiljer sig från tidigare K3-regelverk som ACM verkat under, och påverkar redovisningen bl.a. genom återläggning av tidigare års avskrivningar på goodwill. Framöver kommer inte längre goodwill att skrivas av årligen, utan istället nedskrivningsprövas. Som en konsekvens ökar 2017 års resultat med 11,6 MSEK, vilket innebär att nettoresultatet ökar från 2,2 MSEK till 13,8 MSEK.

Det är en väsentlig skillnad och innebär att ACM handlas till P/E 18 (12 månader rullande), istället för P/E 115. Vi tror att ACM gör ett resultat efter skatt på 21,5 MSEK 2018, vilket motsvarar P/E 12 på dagens aktiekurs (2018-04-24). För ett företag som ökar vinsten med över 50 %, anser vi att värderingen är mycket attraktiv och att utrymme finns för uppvärdering.

I vår senaste analys presenterade vi följande värderingsintervall för ACM på 2018 års prognos; Base 180 kr, Bull 230 kr, Bear 108 kr.

Nytt bolagsnamn och uppdatering på handelsplattformar

Den 23 april registrerades det nya bolagsnamnet AdCityMedia AB, vilket således ersätter tidigare
A City Media AB. Efter samtal med ACM fick vi informationen att bolagsnamnet A City Media, som fortfarande framgår på olika handelsplattformar (t.ex. Avanza, Nordnet osv.), har skickats in för ändring hos Nasdaq och bör vara uppdaterat inom ett par dagar.

Hur vi ser på ACM som investering

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM omsätta ca 184 MSEK, motsvarande en tillväxt om 50 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 11 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett potentiellt värde om 180 kr per aktie.

  •   Marknaden för utomhusreklam förväntas fortsätta växa

Medieinvesteringar i utomhusreklam på den svenska marknaden uppgick till 1 436 MSEK 2016, en ökning om 15,6 % gentemot 2015. Anledningen till att digital utomhusreklam är attraktivt är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att rörlig (digital) utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att storformatsreklam beskådas en längre tid.

  • AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Under februari förvärvades Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och gjorda förvärv är även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan Bolaget koordinera marknadsföringskampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till drygt 600 MSEK (exkl. Prego Media AS). 2017 omsatte Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att generera betydligt större omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och All in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och synergieffekter har setts senaste två kvartalen. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

  • Måste fortsätta förvärva nya kunder

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen marknad. Inom Retail Tech är ACM möjligtvis inte den självklara partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma, vilket minskar den finansiella risken.

 

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

Läs vår aktieanalys