Analytikerkommentar på PM – Initialt resultat från förstudie bekräftar god säkerhetsprofil2018-02-08

Alzinova AB (”Alzinova” eller ”Bolaget”) meddelande igår att initiala resultat från förstudie med vaccin ALZ-101 bekräftar god säkerhetsprofil i icke-humana primater.  

Alzinova har erhållit delresultat från vaccinationsstudien på icke-humana primater (makakapor), förstudie till GLP-toxikologistudien, som inleddes den 22 november 2017. I pressmeddelandet framgår att studien genomfördes planenligt. Alzinova fortsätter således att följa de tidsplaner de kommunicerar, något de gjort sedan noteringen 2015 och något vi ser mycket positivt på. För aktörer som utvecklar läkemedelskandidater, likt Alzinova, är [generellt] kassaflödena initialt negativa och verksamheten finansieras till stor del av kapital från aktieägarna. Det är då viktigt att bevaka bolagens burn rate, dvs. i vilken takt de förbrukar sitt kapital. Tidsfaktorn är avgörande och det är av stor vikt att bolag effektivt använder sig av anskaffat kapital och att processer och studier följs enligt tidsplan.

I pressmeddelandet berättade Per Wester, VD på Alzinova, följande:

”Det är glädjande med dessa positiva indikationer om säkerhetsprofilen för vaccinet ALZ-101 som innebär att vi kan fortsätta det prekliniska arbetet som planerat.”

Nedan följer en sammanfattning av hur vi på Analyst Group ser på Aliznova som investering.

Uppskattad adresserbar marknad om 439 miljoner människor 2026

Risken för Alzheimers börjar primärt efter 65 års ålder och ökar exponentiellt därefter. Alzinova har patent i Europa (24 länder), USA, Kanada, Australien, Kina och Japan. I ett Base-scenario antas Bolagets vaccin nå marknaden 2026. Den adresserbara befolkningsmängden i länderna Bolaget har patent i estimeras uppgå till cirka 439 miljoner personer 2026.

Ledning och styrelse med både kommersiell och teknisk erfarenhet

Bolagets VD, Per Wester, har tidigare erfarenhet som VD på Mundipharma som bedriver ett internationellt globalt nätverk för läkemedelsmarknaden. Vidare har styrelseordförande, Björn Larsson, över 25 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i läkemedelsbranschen genom befattningar på bl.a. AstraZeneca, Novo Nordisk och Medtronic. 2017 tilldelades styrelseledamot Jan Holmgren priset Sabin Gold Medal som inom vaccinforskningen kallas för deras egna Nobelpris.

Värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK

Alzinova antas i fas 2 utlicensiera läkemedelskandidaten ALZ-101 och erhålla milestones samt royaltyintäkter om vaccinet når marknaden. Alzinovas kassaflöden från en sådan intäktsmodell värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK i ett Base-scenario.

Påtaglig risk att misslyckas med kliniska faser och inte nå marknaden

Mellan 2002 och 2012 lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater inom Alzheimersforskningen få läkemedelsgodkännande. Alzinova väntas påbörja klinisk fas 1 under 2018. De kliniska kostnaderna för denna fasen estimeras till ungefär 40 MSEK. Vi bedömer att Bolaget kommer behöva stärka kassan via ny kapitalanförskaffning.

Om Alzinova

Alzinova AB (”Alzinova” eller ”Bolaget”) är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling mot Alzheimers sjukdom. Bolaget grundades 2011 av MIVAC Development tillsammans med Torleif Härd, Anders Sandberg och GU Ventures. Alzinova har utvecklat teknologin AβCC, vilken möjliggör framställning av ett vaccin mot Alzheimers. Vidare kan teknologin användas för att framställa ett diagnosverktyg mot Alzheimers.

Läs vår aktieanalys på Alzinova
Läs bolagets PM