Analytikerkommentar på PM – Hyresavtal för anläggningssite i Danmark – ett steg närmare etablering för Enviro och Windspace A/S2019-02-05

Scandinavian Enviro Systems AB (”Enviro” eller ”Bolaget”) meddelade 5 februari 2019 att Bolaget tillsammans med Windspace A/S, genom det tilltänkta Joint Venture-bolaget Elysium Nordic ApS, har tecknat ett leasingavtal för en potentiell site för att bygga en pyrolysanläggning.

Såhär säger Thomas Sörensson, VD på Enviro, i samband med pressmeddelandet:

Efterfrågan på återvunnen kimrök fortsätter att öka från flera olika branscher och därmed även krav på tillgängliga volymer. Nästa steg i projektet är att paketera samarbetet kring finansiering och ägarförhållanden

Leasingavtalet gäller en site i Nyborgs hamn i Danmark med en giltighetstid på 20 år, med möjlighet till 15 års förlängning. Avtalet innehåller även en femårsoption att förlänga avtalet för att möjliggöra eventuell fördubbling av anläggningens kapacitet i en andra fas. Platsen för den planerade anläggningen har valts med avseende till bland annat logistik och kompetensförsörjning.

Enligt plan ska konstruktion påbörjas under 2019 efter att kommersiella villkor är avtalade, vilket innebär att anläggningen kan stå klar under 2021. Kostnaden att uppföra pyrolysanläggningen väntas uppgå till cirka 300 MDKK och Enviro planerar att gå in som delägare i Joint Venture-bolaget Elysium Nordic ApS. I tidigare pressmeddelande angående MoU mellan Enviro och Windspace A/S från 7 maj 2018 framgår att planerad kapacitet för anläggningen är 30 000 ton återvunna däck per år, och då gäller följande som exempelkalkyl:

Värt att understryka är att ovanstående kalkyl gäller för en hel anläggning och Bolagets andel av detta bestäms av hur stor ägarandel i JV-bolaget Enviro erhåller i kommande förhandlingar.

Projektet väntas kräva en investering om 300 MDKK, vilket motsvarar cirka 420 MSEK och är väsentligt högre än de investeringskrav som Bolaget tidigare har kommunicerat. På grund av den stora investeringen blir Enviros andel i JV-anläggningen möjligen mindre än väntat om de inte finansierar projektet delvis med lån.

Jens Elton Andersen, vd WindSpace A/S, uttalade sig såhär med anledning av avtalet:

”Vi har arbetat tillsammans med både ADP och Nyborgs kommun med att identifiera den mest passande platsen för anläggningen och vi ser fram emot att uppföra den första återvinningsanläggningen som kan ta vara på och nyttja Enviros unika teknologi för att utvinna värdefulla material ur uttjänta däck”

Nyheten togs emot positivt och aktien handlades upp ungefär 40 % till cirka 0,44 kr vid klockan 13 den 5:e februari 2019. Vi tolkar detta som att marknaden ser nyheten som ett positivt steg i riktning mot att slutföra sin första Joint Venture-anläggning.

Analyst Groups sammanfattade syn på Enviro Systems som investering

Scandinavian Enviro Systems AB förhandlar med intressenter gällande kontrakt om delägande av pyrolysanläggningar med Enviros teknologi, vilket förväntas vara den främsta potentiella värdedrivaren framgent. Genom anläggningen i Åsensbruk demonstrerar Bolaget deras patenterade teknik samtidigt som de säljer kimrök från anläggningen till slutkunder såsom Volvo Cars. Förväntade avtal om anläggningar motiverar ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK i ett Base scenario.

Läs aktieanalys

Om Scandinavian Enviro Systems

Enviro har en patenterad teknik som genom pyrolys utvinner kimrök, stål, olja och gas från förbrukade däck. Förutom att sälja kimrök producerad i fabriken i Åsensbruk förhandlar Bolaget med ett flertal aktörer om att ingå delägarskap i produktionsanläggningar.