Analytikerkommentar på PM – Hoylu erhåller dubbla orders2018-04-04

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade den 3 april 2018 att de mottagit ytterligare order från sin partner Bene samt sin franska partner Wipple. Vidare rapporterar Hoylu att ledningspersoner ställt ut aktier som säkerhet.

Om affärerna och Hoylus orderläge

Bene: under Q1-18 mottog Hoylu en order från sin partner Bene med ett ordervärde om 850 tSEK.

Wipple: under Q1-18 mottog Hoylu en order från sin partner Wipple med ett ordervärde om 835 tSEK

Till omsättning under Q1-18 kan således ca 1,7 MSEK adderas i kommunicerade ordervärden.

Vi har noterat att Hoylu under Q1 har kommunicerat färre antal orders, jämfört med t.ex. fjärde kvartalet 2017. Hoylu verkar i en bransch med säsongsvariationer, vilket en investerare bör ta i beaktning. Generellt kan det sägas att första och tredje kvartalet är svaga, medan andra och fjärde kvartalet är starka. Det är således inte rimligt att utgå från att Hoylu skulle växa linjärt från kvartal till kvartal, utan jämförelse måste göras mot tidigare jämförbart kvartal.

I dagsläget är det svårbedömt hur mycket rullande intäkter Hoylu har, och vi tror inte att Hoylu, baserat på vad de kommunicerat, kommer att nå upp till en omsättning i linje med fjärde kvartalet 2017. Närmare Q1-rapporten återkommer vi med vår kvartalsprognos.

Ledningen har ställt ut aktier

I samband med att Hoylu kommunicerade ovan nämnda orders, förtydligade även Hoylu att Stein Revelsby (VD) och Karl Wiersholm (CFO) har överfört 200 000 st. aktier vardera (totalt 400 000 aktier) som en tillfällig säkerhet för en potentiell kredit. Vi har noterat att detta även uppmärksammats tidigare av investerare. När vi sökte Stein för en kommentar berättade han att både han och Karl har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande i Hoylu.

 

Hur vi ser på Hoylu som investering

Följande är en sammanfattning av hur vi ser på Hoylu som investering:

  • Hoylus omsättning under 2017 högre än väntat. Med tanke på de initiala orders Hoylu levererat under 2017 bedöms förutsättningarna vara goda för att försäljningen ska fortsätta öka under 2018. Med den riktade emissionen under december 2017 är kassan påfylld och under H1-18 räknar vi med ett första kvartal där break-even resultat uppnås.
  • Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler. En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.
  • Värderas till P/S 1,5 på 2018 års prognos. I ett Base scenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 63 MSEK för 2018. Med börsvärde (Market Cap) om
    ca 92 MSEK (2018-02-21) handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,5 på 2018 års prognos.
  • Hoylu är ännu inte lönsamma. Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas per sista februari 2018 uppgå till ca 11,7 MSEK. Givet beräknad burn rate är Hoylu finansierade till sommaren 2018, allt annat lika.

 

OM HOYLU

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen. Hoylu säljer sina lösningar för kreativt samarbete (s.k. creative collaboration) kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Det inkluderar även Internet-of-Things (IoT) och teknik för att förenkla samarbeten och arbetsprocesser mellan olika geografiska platser, för att uppnå högre effektivitet och kreativitet.

Läs vår aktieanalys