Analytikerkommentar på PM – Greater Than inleder samarbete med STR2018-06-26

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 26 juni 2018 att de ingår ett samarbete med STR och således skapar en ny distributionskanal.

Om STR

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) är en organisation för företag som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. STR:s medlemsföretag bedriver utbildningsverksamheter över landet som sysselsätter nästan 3 000 lärare. Utbildningsföretagen erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt på bil, buss, lastbil, tvåhjuling och terrängfordon. Förbundets huvudsakliga uppgifter är att verka för en god trafikant- och förarutbildning samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.


Vad samarbetet med STR kan innebära för Greater Than

Inom STR:s organisation ingår ca 600 trafikskoleföretag, vilka tillsammans innehar en marknadsandel om ~80 % av Sveriges trafikskolor. Via dessa trafikskolor utbildas ca 100 000 körkortstagare varje år. Tillsammans med trafikskolorna kommer STR att erbjuda Enerfy – Försäkring med Moderna till körkortselever.

Det innebär att Greater Than erhåller ytterligare en distributionskanal. Många unga bilister och nyblivna körkortstagare har svårt att teckna en bra och billig bilförsäkring hos de traditionella försäkringsbolagen i Sverige. I praktiken är det då ofta föräldrarna som får stå på bilen, även fast det är barnen som kör. Via samarbetet med STR kan Greater Than tidigt adressera en bred målgrupp, en målgrupp som Bolagets försäkringslösning rimligen borde vara attraktiv för.

Enerfy – Försäkring med Moderna är nämligen Sveriges enda bilförsäkring helt anpassad efter körbeteende och körsträcka. Premiekostnaden utgår från biltyp, exakt antal körda mil, förarens sätt att köra och är helt oberoende av traditionella faktorer som ålder och hur länge man har haft körkort. Samarbetet med STR resulterar i att Greater Than får en tidig position när körkortstagare och unga bilister ska välja försäkringslösning, något som kan bidra till ökade intäkter för Bolaget. Vi ser därför mycket positivt på det nya samarbetet. 

Följande är vår sammanfattade syn på Greater Than som investering

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas, och den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månader rullande omsättning uppgår till ca 10 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario.

Läs aktieanalys

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparenta, bättre och billigare produkter. Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett gammalt system för att prissätta försäkringar, och istället för kollektiv prissättning som baseras på äldre skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Individuell prissättning resulterar i sänkta kostnader och med Bolagets AI-modell blir prissättningen granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 % lägre premie för konsumenten och 40 % lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.