Analytikerkommentar på PM – Enviro Systems tecknar avsiktsförklaring med USA-bolag2018-12-13

Scandinavian Enviro Systems AB (”Enviro” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 december 2018 att Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med EE-TDF Cleveland.

Såhär säger Thomas Sörensson, VD på Enviro, i samband med pressmeddelandet:

Ambitionen är att teckna ett bindande avtal inom tre månader och sedan påbörja första anläggningsprojektet under det andra kvartalet 2019

Avsiktsförklaringen gäller möjligheten för EE-TDF Cleveland, ett bolag verksamt inom återvinning av däck, att tillsammans med Scandinavian Enviro Systems bilda ett joint venture för att etablera en eller flera pyrolysanläggningar med Enviros teknologi. Avtalet som har ingåtts gäller i sex månader med möjlighet till förlängning och anläggningarna som avses byggas har kapacitet för återvinning av 30 000 ton däck årligen, enligt Bolagets prospekt i samband med pågående nyemission gäller följande som kalkyl för en anläggning av denna storlek:

Värt att understryka är att ovanstående kalkyl gäller för en hel anläggning och Enviros andel av detta bestäms av hur stor ägarandel EE-TDF Cleveland respektive Bolaget eventuellt erhåller i kommande förhandlingar.

Trots nyheten, som innebär eventuella framtida intäkter till Enviro, handlas aktien kring 15.00 på minus för dagen (0,375 SEK). Analyst Groups tolkning av detta är att marknaden inte förväntar sig att Bolaget kan leverera på avsiktsförklaringen, eftersom de vid tidigare tillfällen har tecknat liknande avtal som hittills inte har lett till kontrakt om att bygga pyrolysanläggningar. Däremot är det värt att notera att tidigare har Bolaget inte haft samma intäktsmodell som innebär att Enviro ämnar ingå joint venture-avtal istället för att sälja hela anläggningar för en bestämd summa. Bytet av intäktsmodell kan anses göra det mer attraktivt för potentiella partners att sluta avtal om pyrolysanläggningar.

Analyst Groups sammanfattade syn på Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems AB förhandlar med intressenter gällande kontrakt om delägande av pyrolysanläggningar med Enviro Systems teknologi, vilket förväntas vara den främsta potentiella värdedrivaren framgent. Genom anläggningen i Åsensbruk demonstrerar Bolaget deras patenterade teknik samtidigt som de säljer kimrök från anläggningen till slutkunder såsom Volvo Cars. Förväntade avtal om anläggningar motiverar ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK i ett Base scenario, vilket motsvarar en uppsida om 60 %.

Läs aktieanalys

Om Scandinavian Enviro Systems

Enviro har en patenterad teknik som genom pyrolys utvinner kimrök, stål, olja och gas från förbrukade däck. Förutom att sälja kimrök producerad i fabriken i Åsensbruk förhandlar Bolaget med ett flertal aktörer om att ingå delägarskap i produktionsanläggningar, vilket Analyst Group bedömer vara den största potentiella värdedrivaren.

Bolaget har idag en kostnadsfördel gentemot peers som tillverkar jungfrulig kimrök. Kostnadsfördelen uppstår till följd av att insatsmaterialet, bestående av förbrukade däck, har en kostnad som motsvarar cirka 5 % av försäljningspriset. Jämfört med konkurrenter som tillverkar kimrök, från olja och naturgas, är Enviro Systems produktion betydligt mer kostnadseffektiv. Denna rabatt skapar en edge och antas möjliggöra för Bolaget att vinna marknadsandelar.

2017 efterfrågades cirka 16,6 miljoner ton kimrök, varav 10 % beräknas kunna ersättas av återvunnen kimrök. Det som framförallt talar positivt för Bolagets utveckling på denna marknad är de tilltagande globala initiativen där det ställs högre krav på att företag skall ta större ansvar för miljön, vidare estimeras marknaden för kimrök växa med en CAGR om 8.8 % fram till 2023E. Bolaget väntas gynnas av den stigande efterfrågan på kimrök i kombination med en begränsad tillgång vilket estimeras driva upp priset framgent. Samtidigt kommer strängare regleringar göra det dyrare för producenter att tillverka jungfrulig kimrök. Detta väntas gynna Bolaget då de kommer kunna konkurrera med ett bättre pris till följd av Bolagets kostnadsfördelar.