Analytikerkommentar på PM – Doxa tecknar distributionsavtal i Tyskland, Holland och Österrike2017-11-24

Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 24 november 2017 att de signerat avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike.  

Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas biokeramiska dentalcement Ceramir Crown & Bridge (”Ceramir C&B”). Den tyska marknaden är omfattande i storlek och den kanske enskilt viktigaste i Europa för Doxa. Därmed ser vi mycket positivt på att distributionsavtal nu tecknats med Dental Union som är en av de större aktörerna på den tyska marknaden. Med tanke på att Dental Union består av en sammanslutning av 17 individuella dentaldepåer, ger det goda möjligheter till bra försäljningsvolymer av Ceramir C&B.

I samband med dagens PM var vi i kontakt med Torbjörn Larsson, VD på Doxa, och passade på att ställa några korta frågor:

På en skala 1 – 10, hur nöjd är du med det distributionsavtal som ni idag kommunicerade, och varför?

Det är en 8. Vi har letat en aktiv distributör i Tyskland, som själv inser värdet och fördelarna med Ceramir Crown & Bridge. Nu har vi en distributör vars egna föreläsare har testat materialet grundligt och gett ”alla tummar upp”. I en ideal värld skulle jag självklart önska att de hade ännu fler föreläsare och oändligt med resurser att lägga på marknadsföring och marknadsbearbetning, men de arbetar systematiskt och proaktivt och är engagerade i de produkter de tar i varför jag är mycket positiv till detta samarbete.

När förväntar ni er att distributionsavtalet kommer börja generera intäkter för Doxa? Är det omgående, eller nästa år?

Den första intäkten kan komma redan innan årsskiftet men någon egentlig effekt kommer inte synas förrän under nästa år.

I dagens PM framgår det att Dental Union är en sammanslutning av 17 individuella dentaldepåer. Hur många potentiella tandläkare, dvs. kunder, finns det inom detta nätverk som Ceramir skulle kunna nå ut till?

Dental Union servar tandläkare i Tyskland, Österrike och Holland och enligt EU’s Manual of Dental Practise 2015 finns det sammanlagt knappt 105 000 tandläkare i de tre länderna.

Det framgår i dagens PM att Dental Union täcker stora delar av Europa, och att ”…Lanseringen och den första satsningen görs tillsammans med ett av ägarföretagen, Van Der Ven-Dental”. Kan det då tänkas att senare satsningar kommer ske med annan part än VDVD? Vilken typ av aktör hade det då kunnat vara och hur hade ett sådant samarbete kunnat se ut?

Vi avser att successivt och över tid få gång större delen Dental Union för distribution av Ceramir, men vi tar det stegvis för att inte sprida oss för tunt. Det vi gör ska vi göra bra och då kan vi inte vara överallt samtidigt.

Det framgår att just Tyskland är den enskilt största marknaden i Europa. Har du några marknadssiffror du kan berätta mer om som belyser just detta?

Tyskland har både den största populationen och flest antal tandläkare inom EU, med 80 miljoner invånare och 89 000 tandläkare. Tandvården är dessutom väl utvecklad och håller hög kvalitet. Den tyska marknaden för kronor och broar omsatte 330 miljoner USD under 2014 och den förväntas växa med knappt 6% årligen till år 2020. Som på de flesta utvecklade marknader är det de nya helkeramiska kronorna som ökar mest, vilket är positivt för Doxa och Ceramir Crown & Bridge.

Tidigare i veckan publicerade vi en aktieanalys på Doxa, vilken ni kan läsa här. Följande är ett utdrag ur analysen som beskriver hur vi ser på Doxa som investering:

”Doxa kommer vid fullteckning av pågående nyemission tillföras en nettolikvid om ca 19,6 MSEK, vilken ska användas för att finansiera framtida tillväxt och utveckling av nya produkter. Kursen har sedan september 2017 sjunkit med ca 60 %, vilket kan förklaras av försenad privat label-förhandling och rådande kapitalbehov. 2018 prognostiseras Doxa omsätta 26 MSEK i ett Base-scenario. Givet en målmultipel om EV/S 5 härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett potentiellt värde om 1,8 kr per aktie.” 

 

Pågående företrädesemission

Doxa genomför nu en företrädesemission som vid full teckning inbringar en bruttolikvid om 32,1 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 2 miljoner kronor. Med förbättrad finansiell ställning stärks även förhandlingspositionen och trovärdigheten i förhandlingar med andra större aktörer inom den internationella dentalmarknaden. Pengarna ska vidare användas till produktutveckling och bolaget räknar med att kunna lansera två nya produkter, en 2018 och ytterligare en 2019.

Om nyemissionen

Teckningskurs: 1,0 SEK per aktie.
Antal aktier innan emission: 32 105 467.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar nyemission av högst 32 105 467 aktier. Vid full teckning tillförs Doxa 32,1 MSEK före emissionskostnader (2 MSEK).
Antal aktier efter emission: 64 210 931.
Teckningsåtaganden: Doxa har erhållit teckningsåtaganden avseende företrädesemissionen från två aktieägare i Bolaget omfattande cirka 24,0 procent av det totala antalet aktier i företrädesemissionen (motsvarande cirka 7,7 MSEK).
Avstämningsdag: Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 10 november 2017 berättigar till teckning av en (1)  aktie till en teckningskurs om 1,0 SEK.
Teckningsperiod: 14 – 28 november 2017.
Handel med teckningsrätter: 14 – 24 november 2017.
Handel med BTA: 14 november 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Mer information om Doxa finner ni här:
Aktieanalys
Doxas hemsida
Anmälningssedel
Prospekt