Analytikerkommentar på PM – Doxa har tecknat Privat Label-avtal2018-04-16

Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) meddelade den 6 april 2018 att de tecknat avtal om Private Label med Dentsply Sirona. Förhandlingar har pågått under en längre tid och vi ser mycket positivt på avtalet och hur det kan bidra till Doxas tillväxtmöjligheter.

En av värdedrivarna vi väntat på

Doxa kommunicerade under H1-17 att de hade inlett förhandlingar om att lansera Ceramir® Crown & Bridge (”Ceramir C&B”) under ett Private Label-avtal. Såhär skrev Doxa i ett förtydligande till aktieägarna efter publicering av Q1-rapporten för 2017:

”Om de pågående förhandlingarna att licensiera Ceramir som ett så kallat Private Label kan slutföras, kommer det medföra en större betalning vid signering av avtalet. Bedömningen är att om affären kan genomföras kommer den att ske under sommaren. Därmed bortfaller i så fall ett eventuellt framtida behov att genomföra en företrädesemission. Avtalet begränsar inte Doxas rätt att fortsätta sälja sitt biokeramiska cement under varumärket Ceramir Crown & Bridge.”

Därefter drog förhandlingarna ut på tiden. Dentsply Sirona är ett stort globalt företag med försäljning i fler än 120 länder. Relativt sett är Doxa en liten aktör och det är inte ovanligt att förhandlingarna kan dra ut på tiden. Med tanke på att Doxa under sommaren 2017 befann sig i en situation med låg likviditet, var en företrädesemission nödvändig, där teckningskursen senare sattes till 1 kr per aktie. Doxa tillfördes ca 22 miljoner kronor under december när emissionen var slutförd, och investerare väntade fortsatt på besked om ett Private Label. Såhär skrev vi i vår aktieanalys av Doxa som publicerades under februari 2018:

”Förhandlingar om att lansera Ceramir C&B under ett Private Label har avancerat. Om affären sker erhåller Doxa en större betalning vid undertecknande och på lång sikt har avtalet en positiv påverkan på Doxas tillväxtmöjligheter. Exakt hur detta kommer se ut för Doxa är idag svårt att säga, och då ett potentiellt affärskoncept är okänt inkluderas inte denna intäktskälla i gjorda prognoser. Med det sagt, givet att ett avtal skulle bli av, kommer det resultera i god försäljningsutveckling och kan således bidra till att prognoserna nås, eller överträffas.”

Vi ser mycket positivt på att avtalet har tecknats och en minst sagt stark värdedrivare har därmed uppfyllts vilket stärker investeringscaset. Aktien är upp från ca 1,20 kr till 1,80 kr per idag (2018-04-16) och nådde som högst 2,24 kr efter PM:et. Att Doxa erhåller 16 MSEK i en up front-betalning är såklart positivt, men det stora värdet ligger i framtiden. I det prospekt som upprättades i samband med emissionen under senhösten 2017 där upplägget kring ett Private Label-avtal beskrivs, framgår det att Doxa ska leverera kapslar och tillbehör. Därmed förväntas Doxa erhålla återkommande intäkter framgent, vilket stärker verksamhetens operativa kassaflöde och bidrar till att Bolaget närmar sig positivt rörelseresultat.

Om Private Label-avtalet 

Avtalet innebär att Dentsply Sirona erhåller en global och exklusiv rätt till en private label-version av Doxas bioaktiva dentalcement Ceramir C&B, där Dentsply Sirona kommer marknadsföra produkten under sitt egna varumärke och Doxa kommer fortsätta att marknadsföra och sälja C&B.

Vid utgången av december 2017 uppgick kassan till 11,3 MSEK och genom avtalet tillförs Doxa nu 16 MSEK.

 

Hur vi ser på Doxa som en investering:

Såhär skrev vi gällande vår sammanfattande syn på investeringscaset i en analys som publicerades under februari 2018 (detta var således före information av Private Label blivit tillgängligt):

Doxa har en påfylld kassa och förhandlingar med den aktör som kan komma att lansera Ceramir Crown & Bridge som private label fortgår, samtidigt som Doxa ska lansera nya produkter under 2018 och 2019. Aktiekursen har sedan september 2017 sjunkit med ca 50 %, vilket kan förklaras av försenad privat label-förhandling och en större nyemission under senhösten. 2018 prognostiseras Doxa omsätta ca 25 MSEK i ett Base scenario. Givet en målmultipel om EV/S 5 härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett potentiellt värde om 2,1 kr per aktie.

  • Marknaden för kronor och broar förväntas fortsätta växa

Marknaden för dentalcement drivs av användandet av kronor och bryggor, vilka cementeras fast på befintlig tand. Globalt är Europa den största marknaden för kronor och bryggor (43 % av marknaden), och kan förklaras av en väl utbyggd tandvård som prioriteras högt. Nordamerika är näst störst med en andel om 28 %.

  • Prisbelönad produkt och befintligt distributörsnätverk

Ceramir C&B har erhållit flertalet priser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor fyra år i rad, samt Best in Class Technology fyra år i rad av Cellerant Consulting Group. Dessa utmärkelser är viktiga för Bolaget då det skapar varumärkeskännedom. Att vinna priserna flera år i rad ger även Ceramir C&B en tydlig kvalitetsstämpel som är viktig för att nå ut till samtliga inom branschen för dentalcement. Doxa har idag ett befintligt försäljningsnätverk bestående av drygt 20 distributörer över fyra kontinenter.

  • Förhandlingar om Ceramir Crown & Bridge som Private Label fortskrider

Förhandlingar pågår med en aktör som kan lansera Ceramir under eget varumärke. Om affären sker erhåller Doxa en större betalning vid signering och på lång sikt är avtalet positivt för Doxas tillväxtmöjligheter. Denna del har således nu inträffat.

  • Bundling med kronor kan ge hävstångseffekt

För Doxa innebär bundling dels ett nytt distributionssätt av Bolagets produkter, dels en hävstång då många av dessa distributörer tillverkar kronor i stora volymer. Doxa har idag ett avtal om bundling med  Drake Dental Labs USA och Doxa arbetar för att ytterligare etablera denna affärsmodell.

  • Trögrörlig och konservativ marknad

Utmaningar finns i att på ett effektivt sätt penetrera marknaden, vilket dels kan förklaras av Doxas storlek relativt andra aktörer, dels strukturella förutsättningar i form av trögrörliga regulatoriska myndigheter och konservativa kunder.

Vår analys kommer att uppdateras i samband med att Doxa publicerar sin Q1-rapport under maj 2018.

 

OM DENTSPLY SIRONA

Efter en sammanslagning 2016 mellan Dentsply och Sirona blev Dentsply Sirona världens största tillverkare av dentala produkter. Dentsply Sirona utvecklar, tillverkar och marknadsför sina produkter globalt, med försäljning i mer än 120 länder. Dentsply Sirona är verksamt inom områdena dentala förbrukningsmaterial och utrustning, inklusive lab. Under 2017 omsatte Dentsply Sirona 4,0 miljarder USD eller motsvarande drygt 32 miljarder SEK.

OM DOXA

Doxa Aktiebolag (”Doxa” eller ”Bolaget”) utvecklar, tillverkar och säljer biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge (”Ceramir C&B”) lanserades i Sverige under 2009, och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat. Ceramir C&B lanserades i USA under våren 2011 och Doxa expanderar nu även i Europa. Ceramir har mottagit flertalet utmärkelser och under de kommande åren avser Doxa lansera fler produkter baserade på Ceramir, med ambitionen att lansera ytterligare en produkt under 2018 samt en under 2019.

Läs vår aktieanalys