Analytikerkommentar på PM – Chordate inkluderar första patienten i studie inom kronisk migrän2018-03-26

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 23 mars att de inkluderar första patienten i studie av förebyggande behandling mot kronisk migrän. Den kliniska studien av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling), med system S211 hos patienter med diagnostiserat kronisk migrän.

Migränmarknaden kan nå ett värde om 8,7 miljarder dollar år 2026

1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen (Steiner, TJ et al, 2013). Utöver det mänskliga lidandet sjukdomen medför, uppstår även stora samhällsekonomiska kostnader. En studie genomförd i Storbritannien visade att 25 miljoner arbets- och/eller skoldagar går förlorade varje år till följd av migränanfall (ibid). I Europa uppskattas 400 000 arbets- och/eller skoldagar gå förlorade per 1 miljon invånare varje år.

Enligt en rapport från GlobalData Healthcare (2017) uppskattas marknaden för migränrelaterad försäljning att nå ett värde om 8,7 miljarder dollar år 2026, efter att årligen ha växt (CAGR) med 10,3 %. I rapporten framgår det att USA fortsatt kommer stå för störst marknadsandel med 77 %, följt av Tyskland som står för 5,6 %.

Chordate bedriver migränstudien på fyra kliniker i Tyskland där delfinansiering har erhållits från VINNOVA. Att kunna utöka applikationsområdet till patienter som lider av migrän är intressant att följa framgent. I en studie av Khan et al (2014) skriver författarna följande:

“[…] New treatment modalities are therefore warranted to better fulfill the therapeutic needs of migraineurs. There is a growing interest in neuromodulation as a treatment for primary headache disorders.”

Om Chordate kan utöka sitt applikationsområde till att även omfatta migrän är det en potentiell värdedrivare som kompletterar Bolagets befintliga applikation inom kronisk nästäppa.

Såhär säger Anders Weilandt i samband med pressmeddelandet:

Inklusion av den första patienten i vår multicenterstudie för preventiv behandling av migrän är en viktig milstolpe för företaget och vår ambition att få vår S211-produkt till marknaden. Jag bedömer att vår patenterade, icke-farmaceutiska förebyggande behandling har potential att göra stor skillnad för många patienter med kroniska huvudvärksproblem runt om i världen”.

Hur vi ser på Chordate som en investering

I vår analys som publicerades februari 2018, sammanfattade vi vår syn på Chordate som investering enligt följande:

Chordate kan förbättra förmågan att andas genom nästan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Givet en patientdriven efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning. Chordate prognostiseras omsätta ca 48 MSEK år 2022. Med en målmultipel om P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en hög diskonteringsränta om 15 %, ger det ett nuvärde om 9 kr per aktie. Försäljningsprognoserna baseras på gjorda antaganden gällande tillväxt, men även att Chordate under Q1-18 kommer göra en större nyemission, då nuvarande likviditet är för låg. Den förändrade kapitalstrukturen är således redan inkluderad i nuvarande värdering, och kan komma att uppdateras framgent givet kommunicerad kapitalanskaffning.

  • Adresserbar marknad om 1,1 mdSEK

En behandling med Chordate antas i genomsnitt generera en intäkt om 600 SEK. Det är något lägre än vad Bolaget kommunicerat, men antas vara applicerbart över tid som ett genomsnitt till följd av ökade volymer som möjliggör lägre prisnivåer. Givet 1,8 miljoner potentiella behandlingstillfällen per år på Chordates första marknader idag, motsvarar det en årlig omsättningspotential om 1,1 mdSEK för Chordate.

  • Pay-per-treatment resulterar i höga brutto-marginaler för Chordate

Chordates intäktsmodell består inte enbart av försäljning av produktsystem. Genom en pay-per-treatment-metod erhålls återkommande intäkter för varje gjord behandling, där varje installerat system laddas elektroniskt med det antal behandlingar som beställs och som kan fyllas på vartefter dessa använts upp. Enkelheten i intäktsmodellen resulterar i höga bruttomarginaler, och på sikt prognostiseras Chordate kunna nå en bruttomarginal uppåt 70 %, förutsatt att antalet sålda behandlingar ökar.

  • Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare

Chordate har tecknat avsiktsförklaring om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Förhoppningen är att avtal ska finnas på plats april och att försäljningen kan påbörjas inom 2-3 år. Med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

  • Verkar i en konservativ och trögrörlig bransch

För att Chordate ska kunna växa måste patienter som lider av kronisk nästäppa bli medvetna om Chordates behandlingsmetod, vilken kan ha fördelar jämfört med andra behandlingsalternativ. Att skapa en patientdriven efterfrågan är en stor utmaning och kommer kräva ytterligare marknadsinsatser. Närmast antas Chordate vara i behov av externt kapital, troligen under Q1-18.


OM MIGRÄNSTUDIEN I TYSKLAND
Den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda multicenterstudien genomförs vid fyra neurologkliniker i Tyskland. Studien avser att omfatta upp till 140 patienter och är utformad för att utvärdera effekten och säkerheten hos KOS-behandlingen, varvid den primära utvärderingen ska visa medelförändring i huvudvärksdagar, med måttlig till svår intensitet från studiestart jämfört med en utvärderingsperiod om fyra veckor. Hälften av patienterna kommer att få aktiv KOS-behandling, medan övriga patienter erhåller placebo- behandling.

 

OM CHORDATE MEDICAL

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.

Läs vår aktieanalys