Analytikerkommentar på PM – Chordate genomför riktad nyemssion2019-01-16

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 15 januari 2019 att de genomför en riktad emission som tillför Bolaget ca 5,3 MSEK före emissionskostnader. Möjlighet kan även finnas till ytterligare 10 MSEK.

”Vi riktar oss som tidigare kommunicerats mot två huvudsakliga indikationer – kronisk nästäppa samt kronisk migrän. Båda indikationer som väsentligen påverkar många individer och deras omgivning. Vi har en behandling som bevisligen är effektiv för avhjälpande av kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar internationellt såväl som i Sverige. Studien avseende förebyggande behandling av migrän är inledd och vi bedömer liksom tidigare att vi kan presentera studieresultat under senhösten 2019. Genom den nu beslutade nyemissionen – med stöd från ett antal befintliga samt tillkommande aktieägare – ges vi nu möjlighet att fortsätta Chordates utveckling mot punkten där vår teknologi och behandlingsform får genomslag” – Säger VD Anders Weilandt

[Via följande LÄNK kan hela pressmeddelandet läsas]

Om den riktade emissionen

  • Antal units: 5 300 000 st. En unit innehåller en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption.
  • Pris per unit: 1 kr.
  • Villkor teckningsoption: ger rätt att teckna ytterligare en aktie till priset 1,30 kr.

Genom den riktade emissionen tillförs Chordate 5,3 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande teckningsoptioner kan tillföra som högst 6,9 MSEK.

Avvägningen mellan en företrädesemission med större rabatt, men där alla aktieägare bjuds in, eller en riktad emission mot färre investerare med lägre rabatt, är något av en vattendelare. I Chordates fall bedömer vi att en riktad emission är det absolut bästa sättet för att finansiera Bolaget i dagsläget. En företrädesemission hade enligt Analyst Group dels varit för tidskrävande och kostsam, och i dagsläget är det svårt för Bolaget att genomföra en sådan transaktion till rådande värdering. Andra tänkbara möjligheter skulle kunna vara alternativa finansieringsformer som t.ex. kan erhållas från olika fonder som arbetar med konvertibla lånelösningar/trancher. Det finns dock en del risker med just sådana finansieringsformer (För den intresserade, läs mer via denna länk. Vi ser således positivt på att Chordate nu får in 5,3 MSEK via just en riktad emission.

Möjlighet till ytterligare 10 MSEK i finansiering

I pressmeddelandet framgår även att Chordate utöver den aktuella emissionen har ambitionen att tillföra Bolaget ytterligare ca 10 MSEK och att arbetet med att slutföra detta fortgår.

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.