Analytikerkommentar på PM – Camanio Care skriver LOI om strategiskt IoT-förvärv2018-03-28

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade den 27 Mars 2018 att de skriver ett Letter of Intent (LOI) för strategiskt förvärv inom Internet-of-Things (IoT) för tillsyns- och trygghetstjänster. Företaget det avser är VITAL Integration – ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi.

Intressanta aspekter ur pressmeddelandet

Under april 2017 genomfördes en upphandling av digital tillsyn från Nacka Kommun, där VITAL Integration vann affären i samarbete med Tieto Sweden och andra samarbetspartners. För VITAL har affären en total potential över 4 år på minst 30 miljoner kronor, vilket i genomsnitt är 7,5 MSEK per år. År 2016 (12 månader normaliserat p.g.a. förlängt räkenskapsår) omsatte VITAL Integration 1,4 miljoner kronor.

För helåret 2017 omsatte Camanio Care 6,6 MSEK, varför förvärvet av VITAL Integration får en betydande effekt på försäljningssiffrorna.

Nacka Kommun är den första i Sverige som upphandlar digital tillsyn som tjänster och funktion. Under 2018 förväntas fler kommuner i Sverige följa efter, där data visar att cirka 30 kommuner per år i Sverige upphandlar och/eller förnyar sina avtal inom tillsyn varje år. Den första målmarknaden i Sverige är trygghetslarm, vilka uppgår till cirka 200 000 st. i antal. Camanio Care anger att intäkter från tillsyn [generellt] uppgår till omkring 1 000 SEK per brukare och år.

Givet att varje brukare har ett trygghetslarm, genererar det en illustrativ marknadspotential om 200 miljoner kronor.

Camanio Care genomför just nu en Due Diligence (DD)-process med VITAL Integration vilken beräknas vara avslutad i slutet av april 2018.

Kort intervju med VD Catharina Borgenstierna

I samband med pressmeddelandet var vi i kontakt med Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care, och passade på att ställa några korta frågor:

Hur avser ni betala för förvärvet och hur finansieras det? Kombination av aktier och likvida medel?

Vi kommer återkomma med upplägget kring förvärvsavtalet när förhandlingarna är avslutade.

Det framgår att affären för VITAL Integration har en potential om minst 30 MSEK över 4 år? Hur mycket skulle affären potentiellt som ”mest” uppgå till? Hur ser intäktsfördelningen ut över dessa fyra år, t.ex. mindre andel i börja och större i slutet, eller jämnt fördelat?

Jag kan i dagsläget tyvärr inte kommunicera mer detaljer kring affären. Det finns olika scenarios över affärens utveckling beroende på vilka tilläggstjänster som kunden väljer. Det som är intressant är att flera andra kommuner i Sverige och Norge står i upphandlingsläge för digital tillsyn.

Avser affärspotentialen om 30 MSEK VITAL Integration, eller ska Tieto ha en andel av detta?

Affärspotentialen omfattar affären med VITAL Integration.

Hur ser lönsamheten ut i denna affären för VITAL Integration? Dvs. vilka marginaler kan det innebära?

Jag kan tyvärr inte kommentera lönsamheten än så länge, men affärsmodellen bygger på månatliga intäkter per användare.

 

Marknaden för IoT förväntas växa kraftigt kommande åren

IoT är en trend som i grunden drivs av en acceleration av mängd tillgänglig data, samtidigt som det skapar värde över en bredd av diversifierade industrier, och kan därmed beskrivas som en megatrend. Intressanta subtrender inkluderar uppkoppling av hem, bilar, sjukhus, tillverkningsanläggningar och i automatisering av transport, övervakning, tillverkning och mätning. I dessa branscher finns möjligheter att fånga upp värde i olika delar av värdekedjan, där marknaden är öppen för etablering av såväl mjukvara som hårdvara.

Smarta hem och byggnader står inför en potentiell accelerationsfas

En snabbt accelererande trend inom IoT är ökad uppkoppling av hem och byggnader. Idag finns relativt unga lanseringar inom smarta hem och byggnader, där allt från belysning, temperatur, musiksystem, alarm och andra funktioner kopplas upp centralt och möjliggör för ökad automatisering, styrning och anpassning.

Smarta hem blir allt billigare och kommer att integreras i allt större del i nybyggen. I dagsläget krävs ofta en ominstallation för att skapa ett smarta hem, men i och med lägre hårdvarukostnader och integration hos Original Equipment Manufacturer-tillverkare (OEM) kommer andelen uppkopplade hem öka kraftigt framgent.

 

Hur vi ser på Camanio Care som investering

Nedan följer vår sammanfattade syn på Camanio Care som framgick i den uppdatearde aktieanalys vi publicerade 2018-03-12:

  • 20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care.
  • En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. Camanio Care värderas till 32 MSEK (2018-03-09) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad marknad kan Bolaget växa exponentiellt.
  • Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.
  • Fokus mot Nordamerika under 2018. Under 2017 tecknade Camanio Care nya samarbeten inom regionen, och under 2018 kommer fokus vara på att få en starkare lokal organisation på plats i USA och Kanada, tillsammans med fler distributörer och partners.
  • Låg försäljningsnivå idag. Camanio Care har idag en blygsam försäljning och är ännu inte lönsamma. Kassan per sista februari 2018 uppskattas till       5,7 MSEK. Med en burn rate om 1,1 MSEK skulle Camanio Care vara finansierade till sommaren 2018, allt annat lika. Bolaget har dock tillgång till ytterligare finansiering via tidigare konvertibellån, där finansiering kommer ske genom trancher.

 

OM VITAL INTEGRATION

VITAL Integration är ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi, med fokus på tjänstepaketering genom en öppen dataöverföring inom vård och omsorg. Som välfärdsoperatör erbjuder bolaget lösningar och integrationer för tjänster till smarta boenden som ökar individers trygghet och självständighet, både inne i hemmet och utanför. Detta görs genom VITAL SmartCare, en tjänsteplattform som samlar och överför data från samtliga sensorer i hemmet, som t.ex. mobila trygghetslarm, kameror, lås och spisvakt, till vårdpersonal, larmtjänst, och anhöriga.

VITAL SmartCare utgör spindeln i nätet för tillsyn i hemmet, med en attraktiv affärsmodell som bygger på återkommande intäkter baserat på löpande månadsavgifter per tjänst per brukare.

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller Bolaget”) bildades hösten 2016 genom en sammanslagning av Bestic AB och Brighter Two AB och är ett IT- och robotikbolag med välfärdsteknologi för vård- och omsorg. Camanio Care är verksamma på ett globalt plan och erbjuder idag flertalet produkter, tjänster och utbildningar med fokus på ökad vårdkvalitet inom områden som aktivering, måltid och digital tillsyn. Bolaget noterades på AktieTorget våren 2017.

Läs vår aktieanalys 
Läs bolagets PM