Analytikerkommentar på PM – Camanio Care lanserar Giraff – en digital tillsynsrobot2017-11-10

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade igår den 9 november  2017 att de lanserar Giraff – en digital tillsynsrobot.

Med Giraff kan hemtjänst, vårdpersonal och anhöriga ha direktkontakt i realtid med robotens innehavare och möjliggör således virtuella hembesök. För vården kan produkten innebära stora kostnadsbesparingar till följd av att virtuell tillsyn på distans kan minska antalet fysiska hembesök. Det humanitära värdet kan även höjas.

 

Idag finns riktlinjer att vårdgivare ska spendera 30 minuter med vårdtagaren, där restid utöver det tillkommer. I praktiken har det dock visat sig att vårdgivare, till följd av hög belastning, tvingas spendera mindre tid per besök än rekommenderade riktlinjer. Det resulterar i att när vårdgivaren väl är på plats kan besöken upplevas hastiga, stressade och opersonliga. Med virtuell tillsyn som komplement kan vårdgivare och vårdtagare ha en mindre stressad dialog och kvaliteten på ”besöket” kan bli högre.

I vår analys av Camanio Care, publicerad tidigare i augusti, illustrerade vi potentialen med Giraff i följande räkneexempel:

Enbart i Europa finns ungefär 5,5 miljoner hem som mottar formell hemhjälp (Europeiska Kommissionen, 2012). För att illustrera Giraffs potentiella värde kan det uppskattas vad kostnadsbesparingarna kan bli till följd av färre hembesök. Enligt National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ska varje enskilt besök hos en vårdtagare uppgå till 30 minuter. Med Europa som utgångspunkt antas följande genomsnittliga input för ett hushåll som mottar formell hemhjälp:

Tid per besök (timmar):                         0,5

Kostnad per timme (kr):                        250

Antal besök per dag:                                 2

Antal besöksdagar i veckan:                 3

Antal besök per år:                                   300

 

5,5 miljoner hushåll resulterar i en kostnadsvolym om 206,3 miljarder kronor per år. Om Giraff kan reducera antalet besök till totalt tre gånger per vecka innebär det en kostnadsbesparing om 103,1 miljarder kronor per år för nämnda 5,5 miljoner hushåll i Europa. Skulle endast en hundradel av kostnadsbesparingen tillfalla Camanio Care är det en omsättning omkring 1 miljard kronor.

I samband med dagens PM passade vi på att ställa några korta frågor till Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care:

När räknar ni med att Camanio Care kan börja erhålla ökade intäkter från försäljningen av Giraff?

Vi räknar med att försäljningen kommer komma igång under nästa år.

Vilken affärsmodell kommer ni tillämpa för att nå ut med Giraff till marknaden och öka försäljningen?

Vi kommer arbeta med både direktförsäljning, supportavtal och hyreserbjudanden.

Ser du att någon marknad eller land är särskilt intressant att rikta sig mot för försäljning av Giraff?

Det är flera länder som är intresserade eftersom Giraff har varit med i flera forskningsprojekt i Europa men även i USA.

Vilka utmaningar ser du för att lyckas öka försäljningen av Giraff?

Utmaningarna är att det är en ny marknad och det är nya användningsområden för tekniken men vi är övertygade om tekniska lösningar som Giraffen är avgörande för utmaningarna inom vård- och omsorg.

Läs vår aktieanalys på Camanio Care
Läs bolagets PM