Analytikerkommentar på PM – Camanio Care ingår strategiskt samarbetsavtal med OneCo AS2018-07-05

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade den 2 juli 2018 att de tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med OneCo AS (”OneCo”) för ökat nordiskt samarbete.

Samarbetet mellan Camanio Care och OneCo är i syfte att gemensamt bearbeta den svenska och norska marknaden inom digital omsorg.

Om OneCo

OneCo arbetar med digitalisering av flera olika sektorer, och är en väletablerad aktör i Norge. Företaget omsätter ca 1,3 miljarder norska kronor och har omkring 800 anställda. OneCo inledde sin satsning inom välfärdsteknologi när de förvärvade CareTech AS från Aleris. Under de senaste åren har företaget utvecklats till att bli en komplett teknikleverantör, från elektronik och IT till digitalisering inom vård- och omsorg.

Likt i Norge, är OneCo:s ambition nu att bygga upp en liknande struktur för den svenska marknaden.

Vad samarbetet med OneCo kan innebära för Camanio Care

Under maj meddelande Camanio Care att de skrev avtal med VITAL Integration, vilket innebär att Camanio Care genom ett licensavtal får exklusiv rättighet att sälja, använda, vidareutveckla och integrera Vitals lösningar med Camanios befintliga produkter under minst fyra år. I samband med det pressmeddelandet sa Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care, bl.a. följande:

”Vi går in i precis rätt skede för att på allvar möta våra kunders behov av digital trygghet och tillsyn. Detta är ett område som vi är övertygade har en stark tillväxt de kommande åren.”

Det relativt nyblivna samarbetet med OneCo innebär ökade möjligheter för Camanio Care att, tillsammans med OneCo, besvara upphandlingar inom digital omsorg både för den svenska och norska marknaden. Med tanke på att samarbetet ökar Camanio Cares möjligheter att både i och utanför Sverige kunna ingå i upphandlingar, kan det komma att innebära ökade intäkter för Bolaget. Vi ser därför positivt på samarbetet med OneCo och tror att det kan komma att resultera i intäktssynergier.

Marknaden för digital tillsyn i Sverige

Intressant att nämna är att Nacka Kommun under våren 2018 blev den första kommunen i Sverige som upphandlade digital tillsyn som tjänster och funktion. Under 2018 förväntas fler kommuner i Sverige följa efter, där data visar att cirka 30 kommuner per år i Sverige upphandlar och/eller förnyar sina avtal inom tillsyn varje år. Ser man till exempelvis marknaden för trygghetslarm i Sverige, så består denna av ca 200 000 st. larm. Camanio Care har angivit att intäkter från tillsyn [generellt] uppgår till omkring 1 000 SEK per brukare och år. Givet att varje brukare har ett trygghetslarm, genererar det en illustrativ marknadspotential om 200 miljoner kronor i Sverige.

Analyst Groups syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 25 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 2,6 kr.

Läs aktieanalys

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) grundades hösten 2016 och är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik vill höja livskvalitén hos individer, samtidigt som vårdkvalitén ska öka och bli mer effektiv. Bolaget har en bred produktportfölj och består av produkter som upplevelsecykeln BikeAroundTM, äthjälpmedlet Bestic®, tillsynsroboten GiraffTM m.fl. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro.