Analytikerkommentar på PM – Camanio Care förvärvar IoT-bolaget VITAL Integration och tecknar distributionsavtal2018-07-17

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) har under förra veckan (vecka 28) meddelat att de förvärvar IoT-bolaget VITAL Integration, samt att avtal skrivits med en ny distributör för Bestic i Hong Kong.

Om förvärvet av VITAL Integration

Under mars månad 2018 skrev Camanio Care ett Letter Of Intent (LOI) om strategiskt förvärv av IoT-bolaget VITAL Integration. Vad som följde efter blev inte ett förvärv, utan under maj månad meddelade Camanio Care att de istället hade ingått ett licensavtal. Genom det licensavtalet fick Camanio Care en exklusiv rättighet att sälja, använda, vidareutveckla och integrera VITALs lösningar med Bolagets befintliga produkter under minst fyra år.

Den 11 juli 2018 stod det klart att Camanio Care genomfört förvärvet av VITAL Integration, där tillträde sker omgående, något som bl.a. motiveras av operativa skäl. Intressant att nämna är att under april 2017 genomfördes en upphandling av digital tillsyn från Nacka Kommun, där VITAL Integration vann affären i samarbete med Tieto Sweden och andra samarbetspartners. För VITAL har affären god intäktspotential över en tidshorisont om fyra år, där intäkterna bedöms kunna uppgå till flera miljoner kronor. År 2016 (12 månader normaliserat p.g.a. förlängt räkenskapsår) omsatte VITAL Integration 1,4 MSEK. Då VITAL Integration numer ingår i som ett helägt dotterbolag till Camanio Care, kommer räkenskaperna att konsolideras. För helåret 2017 omsatte Camanio Care 6,6 MSEK, varför förvärvet av VITAL Integration får en betydande effekt på försäljningssiffrorna.

Plattform som möjliggör återkommande intäkter med god marginal

VITAL Integration innehar en tjänsteplattform som går under benämningen VITAL Connect, vilken kan utgöra en central del för tillsyn i hemmet. Via plattformen kan återkommande intäkter erhållas, vilket baseras på antalet brukare och det antal tjänster som är anslutna till plattformen. En sådan SaaS-liknande affärsmodell kan innebära goda bruttomarginaler för Camanio Care.

I samband med förra veckans pressmeddelande var vi i kontakt med Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care, och passade på att ställa några korta frågor:

 

I pressmeddelandet framgår att Camanio Cares likviditet inte påverkas av förvärvet. Kan du utveckla vad som menas med detta, och hur har förvärvet då finansierats?

Vi har en modell för ersättning av förvärvet som inte påverkar vår likviditet.

Sker ert tillträde till VITAL omgående, dvs. VITAL Integrations räkenskaper konsolideras nu med Camanio Cares?

Tillträde sker omgående och vi kommer successivt integrera verksamheterna och tillsvidare finns verksamheten som ett helägt dotterbolag.

Om distributionsavtalet i Hong Kong

Camanio Care meddelade den 9 juli att de tecknat avtal med Kerry Medical Ltd. (”Kerry Medical”) för distribution av äthjälpmedlet Bestic. Avtalet är exklusivt och innebär att Kerry Medical blir Camanio Cares distributör i Hong Kong.

Hong Kong är en intressant marknad, Camanio Care skriver själva att drygt 16 % av Hong Kongs befolkning är över 65 år idag och man uppskattar en fördubblad andel till 2036. Den samhällsmässiga trenden och utvecklingen i Hong Kong innebär stora utmaningar, och regeringen i Hong Kong satsar allt mer resurser inom hemvård och hushållsnära tjänster genom att öka det finansiella biståndet. I Camanio Cares pressmeddelande framgår informationen att sedan 1990 har kostnaderna för hälso- och sjukvård ökat med 525 %, enligt Hong Kong Domestic Health Account (2013).

Samarbetet med Kerry Medical innebär att företaget får exklusiv försäljningsrätt av Camanio Cares produkt Bestic i Hong Kong. Med Bestic kan användare med nedsatt funktion, eller saknad av funktion i armar eller händer, få assistans vid måltiden. Bestic möjliggör för personer som tidigare behövt hjälp att bli mer självständiga. Det kan t.ex. vara personer med neurologiska diagnoser som stroke, MS, Parkinsons, ALS eller personer som lider av reumatism, ryggmärgsskador m.m. Via en robotliknande arm kan användaren själv styra takten och vilken matbit som väljs.

Analyst Groups syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 25 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 2,6 kr.

Läs aktieanalys

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) grundades hösten 2016 och är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik vill höja livskvalitén hos individer, samtidigt som vårdkvalitén ska öka och bli mer effektiv. Bolaget har en bred produktportfölj och består av produkter som upplevelsecykeln BikeAroundTM, äthjälpmedlet Bestic®, tillsynsroboten GiraffTM m.fl. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro.