Analytikerkommentar på PM – Camanio Care förbereder nästa tillväxtfas2018-10-02

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade förra veckan den 26 september 2018 att de beslutat om att inleda en ansökningsprocess för notering på Nasdaq First North samt att de planerar att genomföra en mindre, fullt garanterad, företrädesemission.

 

Listbytet öppnar upp möjligheter för nya typer av investerare

Idag är Camanio Care listade på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Genom att istället notera aktien på First North öppnas möjligheten upp för nya intressenter att investerare i Bolaget, t.ex. fonder och institutioner. Detta är såklart något vi ser positivt på, samtidigt som en notering på First North möjligen skulle kunna bidra till en ökad likviditet i aktien.

Bra momentum i verksamheten

Under H1-2018 erhöll Camanio Care fler orders av BikeAround än den totala orderingången under hela 2017. Den primära drivaren är en ökad efterfrågan från äldreboenden på den amerikanska marknaden. Samtidigt anger Bolaget att efterfrågan ökar i Sverige och Norge avseende att övergå till digital omsorg i hemmet. Under juli 2018 förvärvade Camanio Care IoT-bolaget VITAL Integration, något som kommer ha en positiv inverkan på försäljningen under 2018. Den större effekten kan dock väntas synas under 2019 och framåt.

Fullt garanterad företrädesemission för fortsatt tillväxt

Camanio Care ska fortsätta växa och har därmed kommunicerat att de är i behov av ytterligare externt kapital. Bolaget planerar att genomföra en mindre och fullt garanterad företrädesemission. Villkor och tidsram är ej ännu satt, något vi ser fram emot att läsa mer om framöver.

Analyst Groups sammanfattade syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 30 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 3,5 kr.

Läs aktieanalys

OM CAMANIO CARE

Camanio Care AB grundades hösten 2016 och är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik vill höja livskvalitén hos individer, samtidigt som vårdkvalitén ska öka och bli mer effektiv. Bolaget har en bred produktportfölj och består av produkter som upplevelsecykeln BikeAroundTM (”BikeAround”), äthjälpmedlet Bestic® (”Bestic”), tillsynsroboten GiraffTM (”Giraff”), m.fl. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro. Juli 2018 förvärvades IoT-bolaget VITAL Integration, vilket gör att Camanio Care även kan erbjuden en digital plattform som ökar individers trygghet och självständighet.