Analytikerkommentar på PM – Camanio Care erhåller VINNOVA-finansiering för 5G-utveckling2019-01-18

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelande den 18 januari 2019 att de erhållit ca 700 000 kr i Vinnova-bidrag.

Information om finansieringen

Vinnova har beslutat att stödja Camanio Cares vidareutveckling av välfärdsteknologi för 5G inom ramen för EU-satsningen Eureka. Camanio Care är 1 av 7 svenska aktörer inom projektet ”E! kluster Celtic-Plus Health5G – Future eHealth Powered by 5G” och beviljas ersättningsstöd på totalt ca 700 000 kronor under tre år.

En positiv signal

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det görs främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Att Camanio Care erhåller finansiering ser vi som en positiv signal på att de satsningar Bolaget nu gör ligger rätt i tiden. Camanio Care driver just nu, bland annat, en långsiktig satsning på 5G (femte generationens nätverk) för uppkopplad välfärdsteknik, bland annat i samarbete genom KTH. För tillväxtbolag, både generellt och även i Camanio Cares fall, är det mycket gynnsamt att få sin teknikutveckling finansierat med bidrag likt de Vinnova delar ut. Bidragen i sig är ur ett kapitalperspektiv tacksamma då de är ”billigare” för bolaget i fråga än t.ex. lånefinansiering eller nytt aktiekapital. Vi ser därför positivt på att Vinnova kan bidra till att finansiera Camanio Cares utveckling.

Vår syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 30 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 3,5 kr. I skrivande stund handlas aktien till 1,55 kr (2019-01-18).

OM CAMANIO CARE

Camanio Care är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik utvecklar innovativa lösningar för omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAroundTM, Bestic® och GiraffTM. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro. Efterfrågan av lösningar likt de Camanio Care erbjuder ökar, och kan dessa robotik- och tekniklösningar få ett större fäste inom vården finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter.