Analytikerkommentar på PM – Alzinova beviljas patent för vaccin i Indien2018-04-06

Alzinova AB (“Alzinova” eller “Bolaget”) meddelade 6e april att de beviljats patent för vaccinet ALZ-101 i Indien.

Alzinovas kan nu meddela att patentansökan för vaccinet ALZ-101 har blivit godkänt i Indien. Patentskyddet gäller till 2029 med möjlighet till förlängningar en bra bit in på 30-talet.

I pressmeddelandet berättade Per Wester, VD på Alzinova, följande:

”Ett starkt patentskydd för den indiska marknaden är viktig ur flera perspektiv. Dels finns det en växande patientpopulation i medelklassen som utgör en viktig marknad. Dessutom vet vi att det finns en stor produktion av läkemedel i Indien, bl.a. står landet för ungefär 20 procent av all global export av generika, vilket stärker patentets betydelse för att skydda andra marknader.”

Alzinova har sedan tidigare patentskydd för ALZ-101 i Europa, USA, Kanada, Australien, Kina och Japan. Genom patentskyddet i Indien ökar den potentiella adresserbara marknaden för Alzinova. Således ökar även försäljningspotentialen av ALZ-101, vid en eventuell lansering.

I samband med pressmeddelandet passade vi på att ställa några korta frågor till Per Wester, VD på Alzinova:

Ert patent sträcker sig sen tidigare över länder i Europa, USA, Australien, Kina, Kanada och Japan. Nu har ni patentskydd även i Indien. Är ambitionen att få ALZ-101 läkemedelsgodkänt i samtliga nämnda länder?

Vi siktar på att utlicensiera eller på annat sätt hitta en partner som kan fortsätta utveckla vaccinet, ALZ-101, mot registrering. Det blir då sannolikt denna partner som kommer ta beslut om var läkemedlet ska ansökas om registrering och marknadsföras. Det är dock vanligt att lansera läkemedel även på marknader där patentskydd saknas. Anledningen till att så sker brukar hänga ihop med att en eventuell generikakonkurrent inte kan sälja sin produkt på samtliga de stora marknader där patentskydd finns. Då är det svårt att få lönsamhet för dem och originalprodukten blir oftast ensam part även på marknader som saknar skydd. Vi bedömer att vi mutat in ett optimalt globalt skydd.

Har ni planer på att söka patentskydd i fler länder?

Nej, nu har vi täkt in de marknader som behövs för att nå en global ensamrätt vid registrering. Däremot kan det bli aktuellt att söka fler patent för befintliga marknader.

Är det något som är särskilt intressant med Indien som du vill belysa?

Indien är en växande marknad som snart kommer bli det befolkningsmässigt största landet globalt. Befolkningens medelålder är för närvarande förhållandevis ung, men även här sker en snabb utveckling. Den indiska medelklassen är växande och utgör en stor marknad även för vårt vaccin.

Dessutom fokuserar Indien mycket tydligt på life-science och har en omfattande läkemedelsproduktion. Av det skälet är det mycket viktigt att ha ett starkt patentskydd i detta land.

Nedan följer en sammanfattning av hur vi på Analyst Group ser på Alzinova som investering:

Alzinova är ett svensknoterat bolag som erbjuder investerare exponering mot en av världens största folksjukdomar, Alzheimers. Alzinova utvecklar ett vaccin mot Alzheimers, och om Bolaget når ett läkemedelsgodkännande uppskattas vaccinet adressera en marknad om 439 miljoner människor. Enligt en rapport från Socialstyrelsen uppgår vårdkostnaden för Alzheimers till lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och stroke sammanlagt. I genomsnitt kostar behandling av en patient cirka 400 000 SEK per år i Sverige. Det innebär ett minst sagt stort försäljningsvärde av ett potentiellt vaccin. Utlicensiering kan komma att ske efter fas I och givet att vaccinet når marknaden estimeras det riskjusterade nuvärdet på Alzinova till 954 MSEK.

  • Uppskattad adresserbar marknad om 439 miljoner människor 2026

Risken för Alzheimers börjar primärt efter 65 års ålder och ökar exponentiellt därefter. Alzinova har patent i Europa (24 länder), USA, Kanada, Australien, Kina och Japan (nu även beviljat för Indien). I ett Base scenario antas Bolagets vaccin nå marknaden 2026. Den adresserbara befolkningsmängden i länderna Bolaget har patent i estimeras uppgå till cirka 439 miljoner personer 2026.

  • Ledning och styrelse med både kommersiell och teknisk erfarenhet

Bolagets VD, Per Wester, har tidigare erfarenhet som VD på Mundipharma som bedriver ett internationellt globalt nätverk för läkemedelsmarknaden. Vidare har styrelseordförande, Björn Larsson, över 25 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i läkemedelsbranschen genom befattningar på bl.a. AstraZeneca, Novo Nordisk och Medtronic. 2017 tilldelades styrelseledamot Jan Holmgren priset Sabin Gold Medal som inom vaccinforskningen kallas för deras egna Nobelpris.

  • Värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK

Alzinova antas i fas II utlicensiera läkemedelskandidaten ALZ-101 och erhålla milestones samt royaltyintäkter om vaccinet når marknaden. Alzinovas kassaflöden från en sådan intäktsmodell värderas till ett riskjusterat nuvärde om 954 MSEK i ett Base scenario.

  • Påtaglig risk att misslyckas med kliniska faser och inte nå marknaden

Mellan 2002 och 2012 lyckades endast 1 av 244 läkemedelskandidater inom Alzheimersforskningen få läkemedelsgodkännande. Bolaget hade vid utgången av december 2017 en kassa om 17,9 MSEK. Alzinova väntas påbörja klinisk fas I under 2018. De kliniska kostnaderna för denna fasen estimeras till ungefär 40 MSEK. Därmed kommer Bolaget behöva stärka kassan via ny kapitalanförskaffning.

 

OM ALZINOVA


Alzinova AB (”Alzinova” eller ”Bolaget”) är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling mot Alzheimers sjukdom. Bolaget grundades 2011 av MIVAC Development tillsammans med Torleif Härd, Anders Sandberg och GU Ventures. Alzinova har utvecklat teknologin AβCC, vilken möjliggör framställning av ett vaccin mot Alzheimers. Vidare kan teknologin användas för att framställa ett diagnosverktyg mot Alzheimers.

Läs vår aktieanalys