Analytikerkommentar på PM – ACM föreslår utdelning av Starcorp2019-04-29

AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 26 april 2019 att de föreslår utdelning av SaaS-plattformen Starcorp till aktieägarna för att stärka fokus på kärnverksamheten.

Anledningen till att särskilja bitlogic media AB, med Starcorp, är att renodla AdCityMedia och kunna fokusera 100 % på kärnverksamheten med Bolagets två affärsområden Media och Retail Tech, och samtidigt ge Starcorp möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

”ACM:s omsättning påverkas inte av att Starcorp delas ut, däremot stiger marginalerna för koncernen. Ifall utdelningen av Bitlogic och Starcorp hade gjorts inför 2018, hade vinsten per aktie (VPA) ökat från 7,22 kr till 8,08 kr för 2018, vilket skulle innebära ett P/E-tal omkring 14. Med tanke på att ACM växer med ca 45 % och är fortsatt lönsamma, tycker vi att P/E 14 lämnar utrymme för en högre värdering. Även om en del information kvarstår att erhålla, t.ex. vilken lista Bitlogic kan tänkas noteras på och framförallt till vilken värdering, ställer vi oss i dagsläget övervägande positiva till en utdelning. ACM:s kärnverksamhet i form av Media och Retail Tech får upp marginalerna, samtidigt som Starcorp möjligen kan utvecklas i en snabbare takt”, säger ansvarig analytiker Patrik Olofsson.

VD Anders Axelssons kommentar

Den storskaliga lanseringen på global nivå som är planerad under 2019 av bitlogic media AB innebär stora möjligheter. Samtidigt kommer det att kräva stora investeringar, vilket skulle kräva att kapital tillförs av moderbolaget AdCityMedia. Min bedömning är att verksamhetsmodellen kring Starcorp skiljer sig tydligt från AdCityMedias verksamhet varför detta är något som aktieägarna i AdCityMedia bör få ta ställning till själva om man är intresserad av att vara en del av. Detta uppnås genom att dela ut bolaget till AdCityMedias aktieägare vilket samtidigt ger respektive verksamhet bättre förutsättningar att utvecklas fullt ut”, säger Anders Axelsson, VD i AdCityMedia.

Sammanfattningsvis

  • bitlogic media, med Starcorp, knopas av och blir ett fristående bolag. Som aktieägare i ACM får man motsvarande ägarandel i bitlogic.
  • ACM:s omsättning påverkas inte.
  • ACM:s marginaler stiger då utvecklingskostnaderna för Starcorp inte längre belastar koncernen. Justerade siffror för 2018 hade förbättrat EBIT med ca 2 MSEK.
  • Det återstår ännu att se vilken lista som eventuellt kan bli aktuell ifall bitlogic nu ska noteras, och framförallt till vilken värdering. Det här är något vi ser fram emot att få mer information kring.
  • Kapital kommer att behöva tillföras bitlogic för att realisera den globala uppskalningen som är planerad under 2019.

”Om en listning och tillhörande kapitalanskaffning blir aktuell kommer ett informationsmemorandum, eller prospekt, att upprättas. I detta dokument kommer mer information att göras tillgänglig om just Starcorp, hur systemet fungerar, intäktsmodell m.m. Dessförinnan är det svårt att härleda ett potentiellt bolagsvärde.”, avslutar analytiker Olofsson.

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 18 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: “Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och “Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.