Analytikerkommentar på PM – ACM erhåller sin första externa licensorder för mediaboknings-mjukvaran Starcorp Media Hub2018-04-03

A City Media AB (”ACM” eller ”Bolaget”) meddelade den 27 mars 2018 att ett danskt mediabolag tecknat licensavtal med ACM gällande mjukvaran Starcorp Media Hub.

Starcorp Media Hub

Såhär säger Anders Axelsson, VD på ACM, i samband med pressmeddelandet:

”Vi investerar och utvecklar Starcorp Media Hub löpande och målet är att mjukvaran skall bli en global bokningsplattform som öppnar upp för automatiska och programmatiska köp.”

Förutom att kunden i Danmark via mjukvaran kan driva sina egna skärmar, erhåller de en egen nod (en uppkopplingspunkt) vilket gör att de blir uppkopplade mot hubben och således möjliggörs försäljning på Starcorps Media Hubs befintliga skärmar.

Som vi förstår det så är det här en nyckelaffär för ACM, och under påskveckan genomförde vi en längre videointervju med Anders, där han bl.a. berättade lite mer om just Starcorp Media Hub.

Vi avser att publicera videointervjun så snart som möjligt. Utöver att berätta mer om ACM:s mjukvarulösningar, berättar Anders om hur han ser på ACM:s nuvarande verksamhet, anställningsbehov, vilka typ av förvärv de letar efter samt varför ACM är en bra investering idag.

Om ordern med det danska mediabolaget

I pressmeddelandet från den 27 mars framgick det att ACM i samband med licensavtalet erhöll en Digital Signage-order om 1,9 MSEK avseende 100 skärmar, vilka kommer drivas i mjukvaran. Utrullningen av ordern beräknas ske under 2018, med start under andra halvan av Q2-18. Skulle fördelningen ske jämnt, skulle följande kunna illustrera vad som tillfaller respektive kvartal under 2018:

  • Q2-18: 0,3 MSEK
  • Q3-18: 0,8 MSEK
  • Q3-18: 0,8 MSEK

Utöver att ordern genererar ökade intäkter för ACM ser vi positivt på att Bolaget nu även skapar sig en närvaro i Danmark.

ACM:s verksamhet finns därmed i tre nordiska länder: Sverige, Norge och Danmark.

 

Vi adderar denna order till den beräkning vi gjort avseende ACM:s orderbok. I den aktieanalys av ACM som vi publicerade 2018-03-09 redogjorde vi för vår uppskattning av Bolagets orderbok per 2018-03-06. Följande är ett utdrag från den redogörelsen:

”Vi bedömer att ACM per den 6 mars 2018 har ca 55 MSEK i orderboken. Det är ca 36 % av vår prognostiserade omsättning för 2018 (exkl. Prego Media AS). Det ska betonas att det endast gått drygt två månader på året. Historiskt kan det jämföras med kommunicerade orders andel av intäkterna för 2016 och 2017, som vi uppskattat till 27 % respektive 22 %. Våra beräkningar utgår från kommunicerade orders, och för de orders som sträcker sig över flera kvartal har vi gjort uppskattningar avseende periodisering. […] vi tror att marknaden har missat hur stark orderboken faktiskt är. Som nämnt har endast drygt två månader gått på 2018, vilket innebär att det fortfarande kvarstår 10 månader för ACM att leverera ytterligare orders.”

Läs gärna mer på sida 6 i vår senaste aktieanalys, HÄR.

 

Hur Analyst Group ser på ACM som investering

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM omsätta ca 184 MSEK, motsvarande en tillväxt om 50 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 11 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett potentiellt värde om 180 kr per aktie.

  •   Marknaden för utomhusreklam förväntas fortsätta växa

Medieinvesteringar i utomhusreklam på den svenska marknaden uppgick till 1 436 MSEK 2016, en ökning om 15,6 % gentemot 2015. Anledningen till att digital utomhusreklam är attraktivt är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att rörlig (digital) utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att storformatsreklam beskådas en längre tid.

  • AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Under februari förvärvades Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och gjorda förvärv är även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan Bolaget koordinera marknadsförings-kampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till drygt 600 MSEK (exkl. Prego Media AS). 2017 omsatte Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att generera betydligt större omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och All in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och synergieffekter har setts senaste två kvartalen. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

  • Måste fortsätta förvärva nya kunder

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen marknad. Inom Retail Tech är ACM möjligtvis inte den självklara partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma, vilket minskar den finansiella risken.  

Analyst Groups finansiella prognos för ACM perioden 2018-2019

 

 

OM ACM

AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år i branschen utökat med ytterligare ett affärsområde – ”Retail Tech”. Retail Tech hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Retail Tech har bolaget två huvudinriktningar: ”Digital signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

Läs vår aktieanalys