Analytikerkommentar på på PM – Slutligt utfall i Greater Thans företrädesemission2019-01-25

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 24 januari 2019 utfallet av den företrädesemission som Bolaget genomfört under januari månad.

Sammanfattning av utfall

  • Greater Than kommer genom företrädesemissionen att tillföras ca 25 MSEK, före transaktionskostnader. Teckningsgraden motsvarar 100 %.
  • 317 718 aktier (47,1 %) av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter.
  • 8 240 aktier (1,2 %) av de erbjudna aktierna har tecknats utan stöd av teckningsrätter.
  • Återstående 348 202 aktier har tilldelats Keel Capital i egenskap av emissionsgarant.

”Jag vill tacka befintliga och nytillkomna aktieägare som deltagit i företrädesemissionen och därigenom visat sitt stöd för Greater Thans verksamhet. Med detta kapitaltillskott kan vi fortsätta vår tillväxtresa och snabbare ta till vara på värdeskapande affärsmöjligheter”, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than.

Analyst Groups sammanfattade syn på Greater Than som investering

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till ca 13 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario och 54 kr i ett Bull scenario. Det tecknat avtalet med FIA under hösten 2018 förväntas vara en stark värdedrivare i investeringscaset under 2019 och framåt.

OM GREATER THAN 

Greater Than AB har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare, och med över 15 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas med över 400 miljoner referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparenta, bättre och billigare produkter.